Trio AB

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 16:49 CEST

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 25,2 (26,4) MSEK
och första nio månader till 77,5 (79,8) MSEK.
• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -0,8 (0,5) MSEK och första nio månader till -9,9 (–17,3) MSEK.
• Nettoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 0,1 (1,1) MSEK och första nio månader till –6,1 (–13,9) MSEK.
• Resultat per aktie före utspädning tredje kvartalet 0,00 (0,02) SEK och första nio månader –0,10 (–0,21) SEK.
• Order med den österrikiska mobiloperatören ONE bekräftar internationell tillväxtstrategi. Försäljningen till befintliga kunder fortsatt positivt och inom plan.

Verksamheten
Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Ca 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer. Trio arbetar inom två divisioner:
Mobile Office Division. Här ingår produkter inom Trio Mobile Office som erbjuder en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni.
Enterprise Division. Här ingår produkter inom Trio PresentOffice och Objecta TeleVoice. Divisionen erbjuder integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering samt lösningar för kundtjänstsystem. Integrerad telefoni innebär att fast-, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Kundtjänstsystemet innefattar flexibla Call- och Contact centers, interaktiva talsvarssystem som bank-på-telefon och taligenkänning.

Försäljnings- och resultatutveckling
Triokoncernens nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 25,2 (26,4) MSEK. På niomånadersbasis uppgick omsättningen till 77,5 (79,3) MSEK.
Trios nettoresultat för tredje kvartalet uppgick till 0,1 (1,1) MSEK och första nio månader till –6,1
(–13,9) MSEK.
Mobile Office Divisionens nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 10,5 (11,2) MSEK och rörelseresultat uppgick till -0,3 (–1,2) MSEK. Fortsatt tillväxt hos befintliga kunder, samt en ny kund som kontrakterats under tredje kvartalet har ökat nettoomsättningen med 35% jämfört med årets första kvartal och 29% jämfört med kvartal två, men når inte fullt ut den nivå som divisionen prognostiserat för perioden, främst på grund av att marknaden har fortsatt att karakteriseras av viss försiktighet att fatta investeringsbeslut.
Enterprise Divisionens nettoomsättning under tredje kvartalet minskade med 3% jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 14,7 (15,2) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -0,5 (1,7) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
Mobile Office Division
Trio har tecknat en order med den österrikiska mobiloperatören ONE, vilket är ett viktigt genombrott på den europeiska marknaden utanför Norden och bekräftar Trios internationella expansionsstrategi samt att intresset för mobila företagslösningar för avancerad samtals- och meddelandehantering växer utanför Norden. Det initiala ordervärdet för hård- och mjukvara samt installation och driftsättning är på ca 5 MSEK. Därutöver tillkommer framtida intäkter från support och licensavgifter, där nivån påverkas av tillväxten i antalet slutanvändare som abonnerar på tjänsten.
Under perioden har Trio tecknat ytterligare en order med TeliaSonera Finland avseende uppgradering av licenser för utökat antal slutanvändare av TeliaSoneras Mobile Office-tjänst, vilket bekräftar en snabbt växande efterfrågan på den finska företagsmarknaden. En del av denna tillväxt baseras på ett starkt ökat intresse bland större företag för denna typ av mobila lösningar, vilket skapar ytterligare medvetenhet kring och acceptans för Mobile Office-tjänster i marknaden.
Trio har även tecknat en order med Telenor Mobil på ca 2 MSEK om utökad funktionalitet av ProffNet, Telenor Mobils lösning för mobila kontor på den norska företagsmarknaden. ProffNet är central i Telenor Mobils portfölj av mervärdestjänster till sina företagskunder och ordern innebär att Telenor Mobil kommer att kunna erbjuda ytterligare tjänster baserat på de tilläggsfunktioner som Trio kommer att leverera.
Enterprise Division
Trio har tecknat avtal med norska Orkla gällande Trios kundtjänstlösning, vilket är ett viktigt genombrott för produktområdet Objecta Televoice på den norska marknaden. Ordern bekräftar Trios strategi att bredda den geografiska satsningen för Televoice Agent till både Norge och Danmark.
På den svenska marknaden har Vattenfall och Metso båda valt att uppgradera sina befintliga hänvisningssystem till Present Office 3.2. Metso har dessutom kompletterat med Trios ”Auto Attendant”, vilket ger tillgång till avancerade funktioner såsom röststyrd telefonist och röststyrd hänvisning helt integrerat i Trios hänvisningsplattform.
Trios IP-baserade version av Present Office fortsätter att tas emot väl av marknaden och under kvartalet har bl a AP Möller i Danmark valt Trios Present Office CCM Edition efter en omfattande utvärderingsprocess av olika hänvisningslösningar.
I Norge togs bland andra två viktiga ordrar på Vetco Aibel och Elcon Finans för Trios hänvisningssystem Present Office 3.2.

Bruttoresultat
Koncernens bruttoresultat uppgick till 17,1 (15,0) MSEK, vilket innebar en bruttomarginal på 68 (57) procent.
I redovisningen tillämpas principen att i kostnad för sålda produkter ingår förutom material och produktkostnader även kostnader för installations-, support- och utbildningspersonal.
Omkostnader
Omkostnaderna uppgick till 18,0 (14,5) MSEK, vilket är en följd av ökad satsning på försäljnings- och direkta utvecklingsresurser.
Rörelseresultat
För perioden uppgick rörelseresultatet till –0,8 (0,5) MSEK. Resultatförändringen förklaras av att de direkta omkostnaderna, såsom redovisade ovan, har ökat enligt plan för att resurs- och kvalitetssäkra Trios ambitioner om en kontrollerad tillväxt under 2004 och 2005, samt att nettoomsättningen var något lägre än motsvarande period 2003.
Orderingång
Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 28 (30) MSEK.
Investeringar
Investeringar i inventarier och datorer har under tredje kvartalet uppgått till 0,1 (0,1) MSEK. De planenliga avskrivningarna inklusive goodwill uppgick till 0,9 (1,4) MSEK.
Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick per 30 september 2004 till 13,1 (16,8) MSEK. Koncernens eget kapital per 30 september 2004 uppgick till 56,9 (54,7) MSEK och soliditeten uppgick till 61 (65) procent, exklusive övervärde i Netwise aktier.
Trio bedömer att den finansiella ställningen och likviditeten är tillfredsställande och tillräcklig för verksamhetens behov. Bolaget har under perioden dessutom fått ett erbjudanden om en kredit på 15 MSEK som bolaget utvärderar och planerar att ta ställning till under det fjärde kvartalet.
Personal
Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom koncernen var vid periodens slut 82 (77) personer. En person har nyanställts under perioden för att stödja ökad försäljning, och ny VD har tillträtt (se nedan).
Ny VD till Trio
Anders Leideman tillträdde som VD i Trio AB den 1 september 2004.
Utsikter 2004
September blev en mycket bra månad för bolaget. Efter tre kvartal i 2004 utan väsentlig tillväxt, bedömer Trio att det fjärde kvartalet kommer att generera en betydande tillväxt och ett tillfredställande resultat. Det är något osäkert om tillväxten under fjärde kvartalet blir tillräckligt för att Trio skall nå lönsamhet och ökad omsättning för helåret 2004.

Händelser efter periodens utgång
-
Tidpunkter för ekonomisk information
Bokslutskommuniké för 2004 publiceras den 10 februari 2005.


Stockholm den 25 oktober 2004
Trio AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information: VD Anders Leideman, tel +46 (0) 730 66 88 18
eller styrelsens ordförande Christian H. Thommessen, tel +47 91 88 80 00.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Trio AB
Box 6795
113 86 Stockholm
08-457 30 00 www.trio.com Org.nr 556439-0341