Holmen AB

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 11:55 CEST

Tabell på: http://www.newsonline.se/release.asp?PmId=50069&ComId=226

Koncernens nettoomsättning för januari-september uppgick till 11 611 (januari-september 2003: 11 876) Mkr.
Resultatet efter skatt blev 973 (1 156) Mkr.
Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 11,55 (13,92) kronor. Avkastningen på eget kapital var 8,9 (10,3) procent.
Rörelseresultatet för januari-september blev 1 525 (1 831) Mkr. Resultatnedgången beror på lägre tidningspapperspriser och negativa valutaeffekter, som delvis upp­vägdes av högre leveransvolymer.
Rörelseresultatet för tredje kvartalet steg jämfört med föregående kvartal med 79 Mkr till 535 Mkr. Förbättringen beror främst på säsongsmässigt lägre kostnader.
Efterfrågan på tidnings- och journalpapper har fortsatt att öka. Kapacitetsutnyttjandet var högt men prisnivån otillfredsställande. Holmen Papers leveranser ökade med tre procent jämfört med föregående år.

Efterfrågan på nyfiberkartong var fortsatt stabil. Iggesund Paperboards kapacitets­utnyttjande var högt, priserna stabila och leveranserna ökade med fyra procent jämfört med föregående år.
För ytterligare information kontakta gärna:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 33
Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 16
Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 – 666 21 15

Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,4 miljoner ton papper och kartong per år. Europa är med cirka 90 procent av omsättningen den klart dominerande marknaden. Holmen Paper producerar papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam vid tre svenska och ett spanskt bruk. Iggesund Paperboard tillverkar vid två svenska och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Iggesund Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljoner m3. Holmen förbrukar årligen cirka 4,5 miljoner m3 virke. Holmen Skogs resultat kommer i huvudsak från försäljning av virke som avverkats i egen skog. Holmen Kraft producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid hel- och delägda vattenkraft­verk i Sverige. Holmen förbrukar årligen cirka 4 200 GWh el. Holmen Krafts resultat kommer huvudsakligen från produktion av hel- och delägd vattenkraft.