Affärsstrategerna AB

Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 13:10 CEST

• Substansvärde per aktie uppgick 18 oktober 2004 till 3,2 kronor per aktie (3,2 den 23 oktober 2003).

• Totalt substansvärde uppgick till 128,6 Mkr (45,3).

• Koncernens resultat uppgick till -2,1 Mkr (-20,0).

• Koncernens resultat per aktie var -0,06 kr (-1,41).

• Koncernens omsättning uppgick till 38,2 Mkr (4,1).

• Ny utdelningspolicy.

Resultat per aktie är beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier under året. Substansvärde per aktie är beräknat på antalet utestående aktier vid periodens slut (39 922 557).

För ytterligare information om de noterade innehaven hänvisas till respektive bolags hemsida.

Stockholm den 22 oktober 2004
Claes-Göran Fridh

Verkställande Direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.