NGS Next Generation Systems Sweden AB

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 15:11 CEST

· Omsättningen uppgick till 1,3 MSEK (3,1 MSEK) för tredje kvartalet och 7,3 MSEK (5,8 MSEK) för de nio första månaderna.

· Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1,2 MSEK (-0,1 MSEK) och för de nio första månaderna till -2,8 MSEK (-1,7 MSEK).

· Rörelseresultatet uppgick för tredje kvartalet till -1,1 MSEK (-0,2 MSEK) och för de nio första månaderna till -2,6 MSEK (-1,6 MSEK).

· Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1,6 MSEK (0,2 MSEK).

· Antalet anslutna personer till sjukanmälningstjänsten i UniMed har fördubblats senaste kvartalet.

· Nya testprojekt har lett till avslut för Call X Marketing på fordonssidan.

· Prognosen för 2004 är ett minusresultat.

Vision och strategi
NGS skall utveckla onoterade bolag med spetskompetens i tillväxtbranscher inom tjänstesektorn. Ägarandelen skall vara av den storleken att NGS har huvudansvaret för verksamheten.

Expansion skall i första hand ske genom organisk tillväxt, men kan kompletteras med något mindre förvärv.

Varje affärsområde/dotterbolag skall ha en omsättning på mellan 10-40 MSEK.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (3,1 MSEK).

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -1,1 MSEK (-0,2 MSEK).

Resultatet har belastats med planenliga goodwillavskrivningar om 0,04 MSEK
(0,04 MSEK). Avskrivning av materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,05 MSEK (0,04 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till –1,2 MSEK (-0,1 MSEK). Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,01 både före och efter utspädning då hänsyn tagits till utestående konvertibla skuldebrev.

Utfallet för tredje kvartalet blev sämre än förväntat. Anledningen är främst längre beslutsprocesser för UniMeds kunder och för Call X det avtal som tecknades mellan Läkemedelsindustrin och Landstinget som reglerar hur besök får bokas åt läkemedelsföretagen.

Nettoomsättning
I tabellen ingår TecTown International AB till april 2003.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under de nio första månaderna uppgår till 291 TSEK (154 TSEK).

Likviditet
Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 1,6 MSEK (0,2 MSEK).

NGS har under perioden registrerat nyemissionen som tidigare inbringat 3,4 MSEK.

Aktien
NGS aktie är noterad på NGM Equitys lista (Nordic Growth Market).

Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 388 670 427 st och kursen per den 30 september 2004 var SEK 0,06.

Aktiekapitalet
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgår per den 30 september till 12,7 MSEK varav aktiekapitalet utgör 3,9 MSEK.

Affärsläge för respektive affärsområde

Call X Marketing
Verksamheten har utvecklats svagare än förväntat under tredje kvartalet. Det nya avtal som tecknades mellan Läkemedelsföretagen och Landstingsförbundet har även påverkat tredje kvartalet. Först under september återgick verksamheten till mer normala volymer. På sikt kan avtalet innebära att besöksbokningarna minskar.

Fordonssidan har utvecklats mycket positivt och samarbetet med Vianor är nu i full gång. Under tredje kvartalet har ett antal projekt lett till ytterligare affärer och fjärde kvartalet ser mycket positivt ut.

Offert- och prospektstocken har tilltagit och ser mycket intressant ut för resten av året.

UniMed Care
Många företag och organisationer ställer sig mycket positiva till UniMeds tjänst "Sjukanmälan". Antalet personer som omfattas av tjänsten har fördubblats under tredje kvartalet. UniMed räknar med att fördubbla antalet personer även under fjärde kvartalet.

Beslutsprocessen är dock längre än vad UniMed beräknat och det har inneburit färre avslut under tredje kvartalet än beräknat, därför är resultatet för tredje kvartalet sämre än förväntat.

Antalet utestående offerter har dock växt kraftigt och ett stort antal företag har fått offerter och överväger att teckna avtal.

Portalen Affärsadministration
Verksamheten följer plan och bidrar positivt till koncernens resultat. Portalen har expanderat under tredje kvartalet och räknar med en fortsatt tillströmning av kunder.

Målsättningen är att förvärva några mindre företag som kan komplettera verksamheten och även öka volymen.


Rapporttillfällen
NGS avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkter:

24 februari 2005 – Bokslutskommuniké 2004

Stockholm 22 oktober 2004.

NGS Group AB (publ)

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.