Megacon AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:35 CEST

* Omsättningen uppgick till 61,7 MSEK
* Resultat efter skatt +0,5 MSEK (+0,29 SEK/aktie)
* Soliditeten förbättrad till 52,7%
* Ökning av order och förfrågningar för mätinsamling


Försäljning
Försäljningen för årets tredje kvartal visar en minskning jämfört med tredje kvartalet 2003. Minskningen gäller i första hand produktion av utrustningar med låg marginal till en större kund. Försäljningen i Produktion har för årets tre kvartal sammantaget minskat med cirka 2 procent.

Försäljningen inom Mätinsamling har för årets tre kvartal legat något under motsvarande perioder föregående år.

Försäljningen av produkter för jordfelsövervakning är i nivå med föregående år och har under slutet av rapportperioden varit ökande.

Inom produktområden för transientskydd och panelinstrument har försäljningen minskat jämfört med föregående år. Vi har helt nyligen skrivit avtal med en leverantör av åskskyddsutrustning som innebär att vi nu har ett komplett program av åskskydd att erbjuda våra kunder. Vi har även ett nytt avtal med en tysk leverantör av strömtransformatorer.

Omsättningen för koncernen uppgick till 61,7 (64,6) MSEK, en minskning mot jämförbar period 2003 med 5 procent.
Moderbolagets omsättning uppgår för perioden till 10,0 (11,3) MSEK.


Export
I vårt brittiska dotterbolag, EnerCom Ltd, har försäljning ökat med 10 % jämfört med 2003. Vi upplever en ökning av förfrågningar från nya och befintliga kunder. Vi har nyligen installerat intressanta testanläggningar för undermätning till två kunder i England och Irland. Kunderna är båda rikstäckande med ett flertal driftsplatser. Under sommaren har vi förstärkt försäljningsorganisationen med ytterligare en säljare.

En stor del av exportförsäljningen av mätinsamlingssystem sker till vår samarbetspartner i Norge.

I Tyskland ser vi en ökning av förfrågningar av mätinsamlingssystem.


Produktutveckling
Den nya varianten av MultiLog planeras i två versioner med olika alternativ för kommunikation. Arbetet med att specificera funktioner samt kommunikationslösningar är avslutat och har övergått till utveckling av hårdvaror och interna mjukvaror. Prototyper planeras att vara framme under första halvåret 2005.


Finansiell ställning
Kassa samt outnyttjade krediter uppgick vid periodens slut till 11,6 (4,8) MSEK och koncernens soliditet till 52,7 (38,0)%. Räntebärande skulder uppgick till 4,0 (7,7) MSEK


Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 110 (65) KSEK varav moderbolagets investeringar uppgår till 49 (8) KSEK. Utvecklingskostnader aktiveras ej som investeringar.
Resultat
Koncernens resultat efter skatt för niomånadersperioden uppgår till +0,5 (+1,2) MSEK. Resultat per aktie uppgår till +0,29 (+0,77) kronor per aktie.
Moderbolaget redovisar ett resultat om –1,5 (-1,1) MSEK efter skatt.


Utsikter för 2004
Ett av de prioriterade målen för verksamheten innevarande år är att bli effektivare i vår produktion. Detta uppnås genom tydligare processteg med ansvar och mätpunkter. Resultat av dessa framtidssatsningar bedöms bli synliga i våra driftsresultat under sista kvartalet 2004 samt för verksamhetsåret 2005.

I produktområdena Elmiljö och Mätinsamling märker vi en ökning av förfrågningar på främst mätinsamlingsprojekt och jordfelsövervakning.

Efter rapportperiodens slut har Megacon tagit en order på mätinsamling av el, värme och vatten för 105 lägenheter i Gåshaga på Lidingö samt en order på 50-tal mätpunkter avseende el i nybyggda bostäder inom kvarteret Saltsjökvarn i Nacka.

Under rapportperioden har vi förlängt vårt avtal med Luftfartsverket beträffande mätinsamling på flygplatser och radarstationer.


Marknadsnotering
Megacon aktien är noterad på NGM Equity sedan 17 december, 1997.


Informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2004 25 februari 2005

Kungsängen den 22 oktober 2004

Peter Stockhaus
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: VD Peter Stockhaus tfn 08-581 610 10 alt. 070-590 22 20.