ScanMining AB

Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 15:51 CEST

· Pahtvaaragruvans vinst fortsätter att öka enligt plan under perioden
· Nytt produktionsrekord med 128 kg guld i Pahtavaaragruvan i september
· Ytterligare guldmalm har konstaterats under tredje kvartalet
· Betydande guldmineralisering påträffad i Pasvikområdet
· ScanMining har stärkt ledningsfunktionen för offensiva satsningar i både Pahtavaara och Blaiken.

Verksamhet

Pahtavaara
Under september uppnåddes nytt produktionsrekord i Pahtavaara med 128 kilo guld. September var den första månad då guldmalmen i sin helhet kom från underjordsgruvan. Totalt producerades under kvartalet 306 kilo guld. Under juli och augusti baserades produktionen till stor del på dagbrottsmalm som brutits under första halvåret. Malmbrytningen vid Pahtavaaragruvan sker nu uteslutande som underjordsbrytning. Då guldhalterna genomsnittligt är högre i underjordsmalmen leder detta till en högre månatlig guldproduktion. Malmbrytningen i underjordsgruvan bedrivs för närvarande i en takt av ca 35 000 ton per månad och ett program för att gradvis öka produktionen till ca 40 000 ton har inletts. Den detaljerade malmuppborrningen i kombination med produktionsresultatet från underjordsbrytningen, visar att såväl det utvinnbara tonnaget som den totala guldmängden är högre än vad som tidigare varit känt. Den goda kontinuiteten i malmzonerna skapar förutsättningar för en utökad brytningstakt.

Ett offensivt arbete bedrivs i Pahtavaara. Genom den tillfälliga organisationsförändringen med Jan Petterson som koncernchef så bedriver en arbetsgrupp under Michael Nilssons ledning ett arbete för att snarast möjliggöra tillvaratagandet av potentialen till såväl utökade marginaler som högre produktion. Målsättningen är att ett program skall vara framtaget under fjärde kvartalet 2004.

Ett omfattande malmundersökningsprogram har genomförts under delårsperioden. Totalt har 10 862 meter kärnborrning borrats under senaste halvåret. De aktuella borrningarna har dels utförts som förtätning av tidigare borrningar på 100 - 140 meters nivån och delvis som utökning västerut på dessa nivåer.
Baserat på resultat av årets borrningar samt mot bakgrund av den storskaliga brytningsteknik (magasinerande skivpallsbrytning) som valts har brytningsplanen justerats. Som resultat av detta har det brytningsplanerade malmtonnaget i det aktuella malmavsnittet utökats från 182 000 ton till 361 000 ton malm. Guldhalten i det nu brytningsplanerade området uppgår till 4,2 gram/ton. Malmen klassas som bevisad malmreserv. Den utvinningsbara guldmängden inom den södra delen av nivå 100 - 140 har med dessa borrningar utökats från 1126 kg guld till 1498 kilo guld. För teknisk information avseende de nu genomförda undersökningarna hänvisas till ScanMinings hemsida.

Mot bakgrund av den samlade bilden av årets undersökningsprogram gör ScanMinings styrelse bedömningen att underjordsbrytningen kommer att bedrivas åtskilliga år längre än de vid investeringsbeslutet planerade fem årens produktion.


Scanor Mining AS
ScanMining AB och Guinor Gold Corporation har inom ramen för det gemensamt ägda bolaget Scanor Mining AS beslutat utöka koncessionsområdet vid Kobbfors/Gjedde Lake i Pasvikområdet i Nordnorge. Koncessionsansökan har gjorts som en direkt följd av resultaten från de nyligen avslutande borrningarna efter att en guldmineralisering med betydande utbredning kunnat konstateras. Vid borrningarna har guldmineraliserade zoner med en mäktighet på upp till över tjugo meter påvisats. Mineraliseringszonen har hittills påträffats i fem kärnborrhål längs en strykningslängd av 400 meter. Den geologiska struktur som mineraliseringen har påvisats i har en längdutsträckning på flera kilometer.
Vid de nu genomförda borrningarna har guldhalter på upp till över 4 gram per ton konstaterats i enskilda meterssektioner. Genomsnittshalten i mineraliseringszonen uppgår i de nu aktuella borrhålen till strax under ett gram per ton.
Borrningarna visar på en guldmineraliserad zon som har en mäktighet på upp till över tjugo meter och stupar ca 30 grader mot sydost. Även i Kobbforsområdet som är beläget över åtta km öster om Gjedde Lake har guldmineralisering konstaterats i bergprov från vertikalborrhål. Guldmineraliseringen i Kobbforsområdet är belägen i samma geologiska struktur som guldmineraliseringen vid Gjedde Lake.
Scanors ägare har mot bakgrund av resultaten från årets borrningar beslutat att omedelbart gå vidare med utökade undersökningar. Årets undersökningarna har omfattat 350 meter kärnborrning TT 56 och 1500 meter hammarborrning odex 76. Efter periodens utgång har geologiska fältstudier genomförts. Borrproverna har analyserats i enmeterssektioner vid kommersiella laboratorier i Finland (GTK) och Kanada (Pioneer laboratories inc.), se vidare ScanMinings hemsida.

ScanMining ansvarar och genomför dessa borrningar för Scanor Mining ASs räkning.

Blaikenprojektet
Efter att den operativa ledningen slutfört sitt arbete med expansionen i Pahtavaara kommer den att fasas över till utveckling av Blaiken. Basmetallmarknaden har under tredje kvartalet varit fortsatt god och parallellt med utvecklingen av Pahtavaaragruvan har ScanMining avsatt resurser för förberedelser inför investeringsbeslut om Blaikengruvan. Flera optionsavtal har tecknats för huvudkomponenter till den planerade anläggningen och baserat på detta lämnade ScanMining in en ansökan om regionalt utvecklingsstöd till NUTEK i början av juni. Detta är i enlighet med tidigare redovisad plan att styrelsen under 2004 skall fatta beslut om en ny projektplan för Blaiken med målsättningen att påbörja brytning 2005. Den planerade gruvanläggningen i Blaiken planeras bli närmare tre gånger så stor som Pahtavaaragruvan.

Prospekteringsverksamhet
Prospekteringen inom ScanMining AB har under perioden fokuserats på underjordsmalmen i Pahtvaara och Pasviksprojektet i Nordnorge. Resultaten av dessa arbeten redovisas i denna rapport under respektive rubrik.

Scandrill Scandinavia AB
ScanMinings dotterbolag Scandrill Scandinavia AB har under perioden i huvudsak varit verksamt med externa arbeten.

Organisation
Styrelsen har under perioden beslutat att förstärka företagsledningen genom att tillsvidare utse vice ordförande Jan Pettersson till koncernchef och VD i ScanMining AB. Michael Nilsson kan därmed under en begränsad tid helt koncentrera sig på vidareutvecklingen av Pahtavaaragruvan utan tempoförlust för det planerade Blaiken projektet. Jan Pettersson, som är villig att stå till förfogande ca 6-9 månader för detta uppdrag, kommer att arbeta med fokusering på finansiering, ekonomi och administration.

Försäljning
Marknaden för guld har varit fortsatt stark under året med stabila priser räknat i svenska kronor. Dollarnedgång medför ökat guldpris uttryckt i dollar. Avsättning för produktionen från Pahtavaaragruvan har skett inom ramen för fasta leveranskontrakt där guldpriset är baserat på aktuell notering vid leveranstillfället.

Under tredje kvartalet har försäljning av guldslig skett till ett av Jan Pettersson helägt bolag, Swelandia International AB, för att korta betalningstiden för utförda leveranser. Beloppet uppgår till 23,6 miljoner kronor. Ersättningen för detta är 1,5 % av försäljningsbeloppet.

Finansiering
Under året har ScanMinings likviditet stärkts genom att bolagets kortfristiga krediter har utökats med 25,3 miljoner kronor. Därutöver har teckningsrätter motsvarande 1 150 517 aktier omvandlats till aktier och även ett konvertibelt skuldebrev motsvarande 500 000 aktier har konverterats till aktier. Totalt innebär detta att egna kapitalet tillförts 8,5 miljoner kronor genom omvandling av teckningsrätter.

Investeringar
Under året har i koncernen investeringar i byggnad och mark, maskiner, inventarier och gruva gjorts med 28 795 tkr (29 568 tkr) varav under tredje kvartalet 7 275 tkr (21 799 tkr). Under året har koncernen gjort investeringar i prospektering med 3 910 tkr (1 955 tkr) varav under tredje kvartalet 940 tkr (897 tkr). I moderbolaget har investeringar i byggnad och mark och inventarier under året gjorts med 1 123 tkr (885 tkr) varav under tredje 130 tkr (602 tkr). Under året har moderbolaget gjort investeringar i prospektering med 3 910 tkr (2 181 tkr) varav under tredje kvartalet 940 tkr (947 tkr).

Resultat
Nettoresultatet för delårsperioden 2004 blev för koncernen - 1 754 tkr jämfört med - 2 354 tkr för föregående år och för moderbolaget - 2 639 tkr (-2 030 tkr). Nettoresultatet för tredje kvartalet 2004 blev för koncernen 4 579 tkr (-522 tkr) och för moderbolaget 4 121 tkr (-395 tkr).

Resultatförbättringen för tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet förklaras av att en stor andel av produktionen kommer från underjordsmalm och därav följande högre ingående halt av guld. Resultatet under sista kvartalet förväntas bli bättre eller i linje med resultatet i tredje kvartalet.

Skatt, eget kapital, likviditet och soliditet
Skattekostnad för 2004 för koncernen beräknas uppgå till 483 tkr (0 tkr). Någon skattekostnad för moderbolaget för 2004 beräknas inte uppkomma. Eget kapital per aktie före utspädning uppgick i koncernen till 2,83 kr (3,44 per 2003-12-31). Koncernens likvida medel i form av banktillgodohavanden minskade från årets början med 1 879 tkr och uppgick vid periodens slut till 4 587 tkr. Likviditeten i moderbolaget uppgick till 3 795 tkr jämfört med 2 496 tkr vid årets början. Soliditeten i koncernen uppgick till 73,7 % (81,5 % per 2003-12-31).

Antal utestående aktier
Antalet utestående aktier uppgick 2004-09-30 till 69 022 971 stycken.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Från och med delårsrapporten för första kvartalet 2004 tillämpar ScanMining Redovisningsrådets nya rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisning. Tillämpning av den nya rekommendationen medför ingen effekt på koncernens resultat och ställning.

Anställda i moderbolaget omfattas av den sk ITP planen. Denna är att betrakta som en förmånsbestämd plan och den är tecknad i Alecta. När det gäller redovisningen av ITP planen följer ScanMining Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande URA 42 då Alecta i dagsläget inte har möjlighet att ta fram uppgifter för beräkning av förmånsbestämda planer.

När det gäller tillämpning av RR 25 Rapportering för segment anser ScanMining att bolagets verksamhet är inom ett primärt segment - prospektering och gruvdrift.

Gävle den 28 oktober 2004
Styrelsen i ScanMining AB (publ)

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Uppgifter om malmreserv och mineraltillgångar har granskats av Peter Kuiper, av Svenska gruvföreningen utsedd kvalificerad person.

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké för 2004 18 februari 2005

Ytterligare information lämnas av:
VD Jan Pettersson telefon 026- 10 64 10

ScanMining utvecklar för närvarande malmfyndigheter vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. Pahtavaaragruvan med en beräknad produktion av över ett ton guld per år är nu i full drift med dagbrottsbrytning, underjordsbrytning och malmanrikning. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. ScanMining AB och Guinor Gold Corporation bedriver genom det gemensamt ägda bolaget Scanor Mining AS prospekteringsverksamhet vid Kobbfors/Gjedde Lake i Pasvikområdet i Nordnorge. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida.

ScanMining AB (publ) (org nr 556445-1655)
N Slottsgatan 5
Box 1144
SE-801 35 Gävle

Telefon: +46 26 - 10 64 10
Fax: +46 26 - 10 28 90
E-mail: info@scanmining.se
www.scanmining.se