HL Display AB

Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 13:27 CEST

- Under årets första nio månader ökade koncernens nettoomsättning till 987 (844) MSEK och resultatet före skatt blev 60 (14) MSEK.
- Koncernens resultat efter skatt blev 40 (9) och vinst per aktie efter skatt uppgick till 5,16 (1,18) SEK för årets första nio månader.
- Den senaste 12-månadersperioden uppgick koncernens nettoomsättning till 1 272 (1 137) MSEK och resultatet före skatt till 36 (28) MSEK.
- För helåret prognostiseras ett resultat före skatt på mellan 65-70 (-9) MSEK inklusive omställningskostnader i Falkenberg på ca 6 MSEK.


Omsättning och resultat
Koncernens omsättning uppgick till 987 (844) MSEK under perioden, en ökning med 17 procent jämfört med samma period 2003. Kronans förändrade värde gentemot exportvalutorna har sedan årets ingång påverkat omsättningen positivt med 19 MSEK.

Rörelseresultatet för årets första nio månader blev 66 (17) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 60 (14) MSEK. Kronans förändrade värde har sedan årets ingång påverkat rörelseresultatet positivt med 9 MSEK. Periodens räntenetto uppgick till -4 (-3) MSEK medan omräkningsdifferens och andra valutaeffekter uppgick till -3 (0) MSEK.

Det förbättrade rörelseresultatet förklaras av en god försäljningsutveckling till de stora kunderna, genomförda rationaliseringsåtgärder i fabrikerna och en relativt sett lägre omkostnadsnivå.

Under perioden har råvarupriserna för plast och metall stigit och ytterligare prisökningar kan förväntas. Kostnadsökningarna detta medfört har till stor del kunnat motverkas genom effektiviseringsprojekt i produktionen.

Försäljning
Försäljningsutvecklingen har varit god till de stora detaljhandelskedjorna på HL Displays etablerade marknader. Bland annat har ett större projekt i Storbritannien fakturerats till ett värde av ca 45 MSEK. Riktade satsningar mot fackhandelskunder har också givit bra resultat under perioden.

Nya säljbolag har etablerats i Korea och Indonesien. Verksamheten i Asien styrs från ett regionkontor i Singapore och säljbolag finns sedan tidigare etablerade i Singapore, Malaysia, Hong Kong, Taiwan och Thailand. I början av 2004 har verksamhet också etablerats i Kina tillsammans med Kinas största hylltillverkare, Shanghai Yongguan. Produktionen för den asiatiska marknaden bör, enligt företagets bedömning, i det långa perspektivet ske i Asien. Möjligheten att etablera produktion utreds för närvarande.

Åtgärder
En återhållsamhet och hårdare styrning av omkostnaderna i säljbolagen har resulterat i en relativt lägre nivå på dessa.

De åtgärder som genomfördes förra året, vid såväl fabrikerna i Lesjöfors och Sundsvall som i moderbolaget, har under perioden lett till minskade kostnader och effektivare resursutnyttjande.

Under perioden har beslut fattats om outsourcing av tillverkningen av system för butiksinredning. Som en konsekvens av detta har 33 anställda vid fabriken i Falkenberg sagts upp. Tillkommande kostnader för omställningen beräknas till 6 MSEK.

Investeringar
Under perioden uppgick nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till 28 (26) MSEK. Planenliga avskrivningar uppgick till 34 (36) MSEK.

Finansiell ställning
Likviditeten uppgick den 30 september 2004 till 78 (79) MSEK, vid årets ingång 95 MSEK. Under perioden har nya lån upptagits med netto 1 MSEK. Utdelning uppgående till 13 MSEK har utbetalats. Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 23 (16) MSEK. Soliditeten uppgick per balansdagen till 47 (47) procent och vid årets ingång till 45 procent.

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 964 (947). Antal anställda per balansdagen uppgick till 946 (974) och vid årets ingång till 987.

Redovisning av pensioner
Från årsskiftet tillämpas Redovisningsrådets Rekommendation RR29 Ersättningar till anställda (IAS19). Bytet av redovisningsprincip medför en engångseffekt om -0,5 MSEK hänförlig till förmånsbestämda pensionsplaner. Budgeterad årskostnad för förmånsbestämda planer uppgår till 0,3 MSEK. Ingen omräkning av jämförelseåren har gjorts.

Utsikter för återstoden av 2004
För helåret beräknas omsättningstillväxten uppgå till 10-15 procent. Resultat före skatt beräknas till mellan 65-70 (-9) MSEK inklusive omställningskostnader i Falkenberg på ca 6 MSEK. Detta resultat skulle, efter beräknad full skatt (34 procent) motsvara en vinst per aktie på mellan 5,58-6,01 (-1,31) SEK.

Den fullständiga rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från bifogade länk.

http://hugin.info/1092/R/964334/139680.pdf

Anders Remius
Verkställande direktör