Capona AB

Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 13:29 CEST

- Hyresintäkterna uppgick till 305,0 (216,4) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 79,2 (63,4) MSEK.
- Resultat efter skatt per aktie uppgick till 3,36 (3,38) SEK. Exklusive kostnader för avgångsvederlag till tidigare VD uppgick resultatet till 3,62 SEK per aktie.
- 66 rum samt konferensutrymmen i en ny hotellflygel på Scandic Kolding i Danmark har färdigställts. En ombyggnation på Quality Hotel Savoy i Oslo har gett 13 nya hotellrum.
- Resultat efter finansnetto för helåret 2004, inklusive de 19 förvärvade hotellfastigheterna, bedöms fortsatt bli väsentligt högre än motsvarande resultat för 2003, exklusive realisationsvinster.

”Glädjande nog konstaterar jag att Capona fortsätter sin starka resultatutveckling”, säger Clas Hjorth, VD på Capona.


Delårsperioden i sammandrag

Under årets första sju månader ökade antalet sålda rum på den nordiska hotellmarknaden jämfört med motsvarande period 2003.

Den 30 januari 2004 förvärvades, genom en apportemission, 19 hotellfastigheter från Home Invest AB, vilka ingår i räkenskaperna för 2004 med åtta månader.

Caponas hyresintäkter uppgick till 305,0 (216,4) MSEK, en ökning med 41 procent. Av Caponas hyresintäkter svarade Sverige för 81 procent, Norge för 10, Danmark för 6 och Finland för 3 procent. Av hyresintäkterna kommer 24,3 (25,3) MSEK från den egna hotelloperatörsverksamheten, det vill säga de tre hotell som drivs i egen regi. Direktavkastningen uppgick till 8,8 (9,9) procent.

Fastighetsverksamhetens resultat uppgick till 216,5 (155,8) MSEK. Resultatet från hotelloperatörs-verksamheten uppgick till 8,1 (9,6) MSEK. Rörelseresultatet, som belastas med kostnader för avgångsvederlag till tidigare verkställande direktören om 6,2 MSEK, uppgick till 203,0 (151,1) MSEK och resultatet efter finansnetto till 111,3 (88,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 79,2 (63,4) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 3,36 (3,38) SEK. Exklusive kostnader för avgångsvederlag till tidigare verkställande direktören uppgick resultatet efter skatt till 3,62 SEK per aktie.

Investeringar uppgick till 66,6 (27,4) MSEK, varav investeringar i fastighetsverksamheten svarade för 66,2 (26,1) MSEK, där de enskilt största posterna avser utbyggnaden av Scandic Kolding i Danmark samt ombyggnad av Quality Hotel Savoy i Oslo. Investeringar i den egna hotelloperatörs-verksamheten svarade för 0,4 (1,3) MSEK.

Under perioden har 1 839 300 aktier, motsvarande 7,4 (0,3) procent av Caponas totala antal aktier, återköpts för 130,7 (3,3) MSEK till en snittkurs av 71,08 SEK.


Utsikt för 2004

Capona gör bedömningen att konjunkturen har vänt upp under 2004. Uppgången påverkar hotellkonjunkturen på ett positivt sätt.

Caponas bedömning för 2004 är att resultatet efter finansnetto, inklusive de 19 förvärvade hotellfastigheterna, kommer att bli väsentligt högre än motsvarande resultat för 2003, exklusive realisationsvinster. Denna bedömning är oförändrad jämfört med den som offentliggjordes i samband med delårsrapport januari - juni 2004.


Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisor.


Stockholm den 19 oktober 2004
Capona AB (publ)

Clas Hjorth
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
Clas Hjorth, VD, tel +46 8 446 59 71
E-post: clas.hjorth@capona.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se

Kort om Capona
Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 30 september 2004 bestod av totalt 59 hotellfastigheter, varav 48 var belägna i Sverige, fem i Norge, fyra i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 8 800. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell.