Glocalnet AB

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:21 CEST

• Rörelsens intäkter ökade till 733 (607) mkr under januari-september 2004.
• Periodens resultat uppgick till 8 (19) mkr.
• Resultat per aktie var 4 (9) öre.
• Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet förbättrades med 2 mkr till 4 mkr jämfört med
föregående kvartal.
• Under kvartalet beslutade Post- och telestyrelsen att mobiloperatörerna successivt ska införa kostnadsbaserad
prissättning, vilket om det verkställs innebär betydande kostnadssänkningar för Glocalnet.
• Antalet ADSL-kunder ökade med 6 000 till 34 000 kunder under kvartalet.
• Efter kvartalets utgång har Glocalnet tagit ett nytt steg i satsningen på bredband genom att sänka priserna
radikalt under gällande marknadspriser för att nå ut med ADSL till nya, breda marknadssegment.