Focal Point AB

Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:32 CEST

Focal Point redovisar intäkter på 17,8 Mkr (11,0 Mkr), en ökning med 62 %.

Intäkterna från tecknade licensavtal uppgår till 11,6 Mkr (6,2 Mkr), en ökning med 87 %.

Rörelseresultatet uppgår till 5,0 Mkr (1,4 Mkr), en ökning med 257 %.

Resultatet efter skatt per aktie uppgår till 0,63 kr (0,18 kr), en ökning med 250 %.

Orderstock för licenser har ökat och uppgår till cirka 16 Mkr.

Väsentliga order inom telekomsegmentet.

Försäljning startad i Danmark


Rörelsens intäkter
-------------------------------------
Focal Point redovisar för perioden intäkter på 17,8 Mkr (11,0 Mkr), en ökning med 62 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkterna från tecknade licensavtal uppgår till 11,6 Mkr (6,2 Mkr), en ökning med 87 %.

Intäkterna från konsulttjänster uppgår till 4,0 Mkr (3,0 Mkr), en ökning med 33 %.

Detta är bolagets elfte kvartal i rad med ökade licensintäkter.


Resultat
-------------------------------------
Rörelseresultatet för perioden uppgår till 5,0 Mkr (1,4 Mkr), en ökning med 257 %.

Resultatet efter skatt per aktie uppgår till 0,63 kr (0,18 kr), en ökning med 250 %.

Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 15,7 Mkr (9,2 Mkr) och rörelseresultatet uppgick till 4,3 Mkr (0,4 Mkr).


Kassaflöde och finansiell ställning
-------------------------------------
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,5 Mkr (2,9 Mkr).

Investeringarna uppgick till 2,5 Mkr (1,9 Mkr), varav 2,2 Mkr (1,8 Mkr) avser aktivering av utvecklingskostnader. Focal Point tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 15 beträffande aktivering av utvecklingskostnader.

Focal Point har 9,9 Mkr i likvida medel.


Eget kapital
-------------------------------------
Koncernens eget kapital per 2004-09-30 uppgår till 11,5 Mkr, vilket innebär en soliditet på 55 %.

Totalt antal aktier vid periodens utgång uppgår till 5 870 000 st.


Försäljning
-------------------------------------
Bolaget har under perioden haft god försäljning bland annat inom telekomsektorn.
Orderstock för licenser har ökat och uppgår till cirka 16 Mkr


Danmark
-------------------------------------
Focal Point startar nu försäljning av sina produkter och tjänster i Danmark. Det sker genom ett samarbetsavtal med Decision Focus ApS i Köpenhamn vars affärsidé är att på provisionsbasis marknadsföra, sälja och implementera Focal Point på den danska marknaden. För mer information, se http://www.decisionfocus.dk.

Den danska totalmarknaden är ungefär en tredjedel av den svenska. För Focal Point finns intressanta möjligheter i t ex programvaru- och bioteknikbranscherna.


USA
-------------------------------------
Focal Point har under perioden inlett sina investeringar på USA-marknaden. Satsningen fokuseras på västkusten och kommer under 2004 att belasta resultatet med maximalt 1,5 Mkr.

Bolaget har också lanserat en amerikansk hemsida: http://www.focalpointus.com.


Personal och organisation
-------------------------------------
Antalet anställda vid periodens utgång var 17 (14) personer.

Utöver de personer som är knutna till Focal Point i Danmark och USA, kommer bolaget att anställa ytterligare personal inom utveckling och konsulting under fjärde kvartalet.


Produktutveckling
-------------------------------------
En ny version av bolagets produkt är planerad till slutet av oktober 2004. Denna version, Focal Point 5.0, kommer bland annat att innehålla:

* Versionshantering
* Baselining
* Ändringshantering
* Affärsregler
* Förbättrade import- och exportmöjligheter
* Ökad säkerhet


Prognos för 2004
-------------------------------------
Intäkterna för helåret beräknas uppgå till 24 Mkr. Licensintäkterna för helåret beräknas uppgå till 16 Mkr.

Marknadsinvesteringar i Sverige, Danmark och USA i kombination med intensifierad produktutveckling kommer att innebära ökade kostnader främst under fjärde kvartalet 2004 och första kvartalet 2005.


Rapportdagar
-------------------------------------

25 januari 2005 Bokslutskommuniké 2004.

Linköping den 21 oktober 2004

Styrelsen

Delårsrapporten gäller Focal Point-koncernen och har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Omräkning av nyckeltal för jämförbara perioder har skett. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen.

För mer information, kontakta VD Joachim Karlsson, Joachim.Karlsson@focalpoint.se eller +1 (415) 283-5033, alternativt styrelseordförande Stefan Oldgren, Stefan.Oldgren@focalpoint.se eller 0705-105222.