HiQ International AB

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:25 CEST

HiQ – god efterfrågan och stark utveckling under 2004

•Omsättningen ökar med 21 procent till 354,9 (292,4) Mkr

•Resultatet före goodwill (EBITA) ökar med 81 procent till 40,0 (22,1) Mkr, motsvarande en EBITA-marginal på 11,3 (7,6) procent

•Resultatet före skatt ökar med 17,9 Mkr till 25,6 (7,7) Mkr

•Resultatet efter skatt ökar med 12,9 Mkr till 13,7 (0,8) Mkr

•Vinst per aktie ökar med 0,27 kr till 0,29 (0,02) kr

•Kassaflödet från rörelsen uppgår till 16,3 Mkr

•HiQ har åter valts till prioriterad leverantör hos Ericsson och tecknat ett ramavtal över tre år inom forskning & utveckling

•I augusti förvärvade HiQ IT-konsultbolaget Cats med ca 50 anställda och stärker därigenom positionen inom finans- och industrisektorerna

•HiQ har valts till A-leverantör i FMVs och Statskontorets upphandling av IT-tjänster för 51 myndigheter

•En nedsättning av överkursfonden är genomförd vilket ökar fria, utdelningsbara medel med 180 Mkr

•En nomineringskommitté har, i enlighet med bolagsstämmans beslut, bildats bestående av Peter Rönström, Caroline af Ugglas, Anders Ljungh och Ken Gerhardsen


2004 i korthet
HiQ är specialiserat på avancerade, hög¬teknologiska lösningar, och vi har sett en tydligt ökad efterfrågan på våra tjänster under året. I en konkurrensutsatt marknad fortsätter HiQ att vinna marknads¬andelar, öka omsättningen och stärka resultatet.

HiQ har, under hela 2004, utnyttjat möjlig¬heterna att växa. Arbetet, med att specialisera tjänsteutbudet och bredda oss mot flera olika branscher ger resultat. Idag kan HiQ fokusera på att vinna nya uppdrag och ytterligare stärka och flytta fram positionerna. Efter lågkonjunkturen ökar behovet av att investera i nya, skräddar¬sydda produkter och system igen. HiQ står idag väl rustat att möta den ökande efter¬frågan. Under perioden har HiQ rek¬ryterat 101 medarbetare.

I augusti annonserade HiQ förvärvet av IT-konsultföretaget Cats med ca 50 anställda. HiQ Cats stärker HiQ i Stockholm samt i de viktiga branscherna finans och industri.

Efter periodens utgång har HiQ etablerat en ny verksamhet i Karlskrona för att bättre kunna möta efterfrågan från befintliga och nya kunder i regionen. HiQ sysselsätter idag ca 10 personer i Karlskrona.

Telekomsektorn fortsätter att vara drivande i teknikutvecklingen, och under året har investerings¬viljan stärkts. Detta gäller både leverantörer och operatörer. Operatörerna satsar alltmer på tjänste¬utveckling och utökat innehåll i mobilterminalerna. Telekom¬leverantörerna fortsätter att investera i utveckling av både mobila terminaler och infrastruktur. Utvecklingen i telekomsektorn gynnar HiQ, som har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med högteknologisk utveckling inom telekom¬branschen. HiQ arbetar både med leverantörer, operatörer och slut¬användare samt med regulatoriska frågor inom telekom.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ Internat¬ional tel: 08-588 90 000

Annika Larsson, Informationschef och ansvarig för Investor Relations, tel: 08-588 90 015, 0704-200 103

Moderbolagets adress
HiQ International AB (556529-3205)
Mäster Samuelsgatan 17, 9tr
Box 7421
103 91 STOCKHOLM
tel: 08-588 90 000
fax: 08-588 90 001
www.hiq.se