Smarteq AB

Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 16:31 CEST

· Kvartalets omsättning uppgick till 17,4 (16,7) MSEK, vilket innebar en ökning med 4 % jämfört med motsvarande period 2003.

· Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt blev för kvartalet -1,0 (-12,2) MSEK. Kvartalets resultat inkluderar poster av engångskaraktär på 0 (-8,2) MSEK.

· Smarteq har slutit ett strategiskt samarbetsavtal med Movimento AB för att utveckla och erbjuda nästa generations inbyggda kommunikationslösningar för fordonsindustrin.

· Leveranser till Nissan av nästa generations handsfree, MAX, påbörjades i september. Produkten är Nissans nya handsfree för eftermarknad.

· Styrelsen har beslutat kalla till en extra bolagstämma för att föreslå stämman att fatta beslut om ändring av teckningstiden för optionsprogram 2003. Förslaget innebär att
teckning av aktier motsvarande 22 MSEK tidigareläggs och kan ske under perioden 13 oktober 2004 - 30 maj 2005.

NIOMÅNADERSPERIODEN

· För niomånadersperioden blev omsättningen 64,6 (52,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 24 %. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt för perioden blev
-2,2 (-29,4) MSEK. Det ackumulerade resultatet inkluderar poster av engångskaraktär på totalt 0,1 (-11,0) MSEK.

· Smarteq har inlett ett långsiktigt leveransavtal med Bentley avseende inbyggda multifunktionsantenner.

· En översyn av bolagets underleverantörer har lett till att beslut fattats om ett antal leverantörsbyten. Dessa har genomförts i slutet av kvartal två och förstärker lönsamheten för stora delar av produktsortimentet, med full effekt fr o m kvartal fyra. Huvuddelen av produktionen sker nu i Ungern och Asien.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· På en extra bolagsstämma den 13 oktober 2004 beslutades att ändra teckningstiden för optionsprogram 2003, som bolagsstämman fattade beslut om den 4 december 2003. Beslutet innebär att första dag för teckning tidigareläggs och att teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 13 oktober 2004 till och med den 30 maj 2005. Optionsprogrammet omfattar 220 000 000 aktier som vid full teckning tillför bolaget
22 MSEK.


Marknad
År 2004 startade positivt - den allmänna efterfrågan ökade något jämfört med motsvarande period 2003. Andra och tredje kvartalet har dock utvecklats svagare än förväntat, främst beroende på att implementeringen av den nya handsfreeprodukten MAX mot fordonsindustrin tagit längre tid än beräknat samt leveransproblem beroende på konkurs hos en större underleverantör. Smarteqs marknad påverkas främst av utvecklingen inom kundsegmenten fordonsindustri och telekom-operatörer där efterfrågan på Smarteqs antennprodukter har ökat långsamt. Långsiktigt påverkas troligtvis marknaden positivt av bl a den ökande och mera komplexa kommunikationen i fordonsmiljö och i övriga wireless applikationer.

Handsfreemarknaden har minskat för andra året i rad till förmån för blåtandslösningar. Smarteqs marknadsandelar för handsfree är dock oförändrade.

Inget större kontrakt tecknades under kvartal tre, främst beroende på fördröjningar i förhandlingar, vilka kommer att avslutas med nya kontrakt under kvartal fyra.

Ett strategiskt samarbete har inletts med en handelspartner i USA, främst med inriktning mot OEM kunder avseende både antenner och handsfree.

För att öka möjligheterna till systemaffärer inom sk infotainmentlösningar för fordonstillverkare har ett samarbete inletts med Movimento AB. Detta beräknas ge positiva effekter på försäljningen under 2005.


Produktutveckling
Smarteq har under perioden fortsatt sin vidareutveckling av den nya handsfreeprodukten MAX, som lanserades i slutet av kvartal två, 2004. Denna handsfree kan användas tillsammans med de flesta av marknadens olika mobiltelefonmodeller. Detta gör att användaren bara behöver låta installera utrustningen i bilen en gång. Därefter kan användaren själv enkelt skifta telefonhållaren i samband med byte av mobiltelefon. Smarteqs nya handsfreeprodukt är anpassad för fordonsinbyggnad.

MAX-konceptet kommer att kompletteras med blåtandsmodul under kvartal ett 2005. På CEBIT-mässan under mars visade Smarteq ett fullskaligt sortiment av sina kommande produkter och den rönte stor uppskattning och intresse, inte minst för sin design. Flera presumtiva kunder visade under CEBIT-mässan även stort intresse för de inbyggda multifunktionsantennerna som för närvarande levereras till bland andra VW Touareg, VW Phaeton och Bentley.

Två nya antenner är under utveckling för lansering under kvartal ett 2005. Dessa antenner är främst avsedda för industriella tillämpningar inom telekom.


Fakturering och resultat
Koncernens fakturering uppgick under tredje kvartalet till 17,4 (16,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning jämfört med motsvarande period 2003 med 4 %. För niomånadersperioden steg omsättningen med 24 % från 52,0 till 64,6 MSEK.

Tredje kvartalets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -1,0 (-12,2) MSEK. Kvartalets jämförelsestörande poster uppgick till 0 (-8,2) MSEK. September månad gav ett positivt resultat på
0,5 MSEK.

För niomånadersperioden blev resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt -2,2 (-29,4) MSEK. Resultatet inkluderar poster av engångskaraktär på 0,1 (-11,4) MSEK och avser delupplösning av reserv för material- och returkostnader.

Resultatutvecklingen för andra och tredje kvartalet har påverkats negativt, främst beroende på att implementeringen av den nya handsfreeprodukten MAX mot fordonsindustrin tagit längre tid än beräknat samt leveransproblem beroende på konkurs hos en större underleverantör. De första leveranserna av handsfreeprodukten MAX har skett under slutet av tredje kvartalet.

Smarteq har under 2004 fortsatt att investera i produktutveckling och under tredje kvartalet utgjorde denna kostnad -1,0 (-1,9) MSEK. För niomånadersperioden uppgick kostnaden för produktutveckling
till -3,8 (-8,8) MSEK. Aktiverade utvecklingskostnader för niomånadersperioden uppgick till
3,0 (0,6) MSEK.

Koncernredovisningen omfattar Smarteq AB (publ), Smarteq Wireless AB, Smarteq Intressenter AB och Trans IT AB.


Finansiell ställning
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 30 september till 1,2 (1,1) MSEK.
Kassaflödet har påverkats negativt med 2,2 MSEK pga amortering av rekonstruktionsskuld.
Koncernens soliditet var per den 30 september 34 % (-17 %).

Per september månads utgång var det totala antalet aktier 521 729 942, samtliga B-aktier.


Investeringar
Investeringarna under niomånadersperioden uppgick till 5,9 (2,2) MSEK. Av årets investeringar avsåg 3,0 (0,6) MSEK aktivering av utvecklingskostnader.

Per september 2004 uppgick de aktiverade utvecklingskostnadernas nettobokförda värde till
5,1 (3,2) MSEK. Vidare innehåller de immateriella tillgångarna inkråmsgoodwill till ett nettobokfört värde av 10,9 (12,7) MSEK.


Personal
Antal anställda per 30 september var 35 (19).


Framtidsutsikter
Fordonskunder och telekomoperatörer har visat fortsatt stort intresse för bolagets handsfree- och antennlösningar, försäljningstakten inom antennområdet ökar. Flera applikationer som tidigare använt kablar vill gå över till wireless teknik vilket bedöms ge ökade affärsmöjligheter. Bland annat för att kunna vidareutveckla sådan teknik har kapitaltillskottet, tidigare planerat till andra kvartalet 2005, tidigarelagts och påbörjats i slutet av september 2004.
Bolaget räknar med att under fjärde kvartalet redovisa ett nollresultat.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendationer RR20 Delårsrapporter. Jämfört med årsredovisningen 2003 tillämpas RR29 ersättningar till anställda. Tillämpningen av denna rekommendation har ej påverkat perioden eller jämförelseperioderna.


Revision
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning.


Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2004 11 februari 2005


Stockholm 2004-10-22

Styrelsen i Smarteq AB

För ytterligare information kontakta:
Sven-Erik Nilsson, VD Smarteq, tel 08-792 92 50, mobiltel 0733-85 92 50 sven-erik.nilsson@smarteq.se

Ove Östergren, CFO Smarteq, tel 08-792 92 21, mobiltel 0733-85 92 21 ove.ostergren@smarteq.se

Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, tel 08-792 92 00 info@smarteq.se

Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden.