Rederi AB Transatlantic

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 15:12 CEST

FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING UNDER DET TREDJE KVARTALET

· Fortsatt god efterfrågan
· Resultat före skatt 20 MSEK (-48) för juli-september
· Utfall januari – september
* Nettoresultat 30 MSEK (-62)
* Resultat före avskrivningar 144 MSEK (54)
* Resultat före skatt 44 MSEK (-72)
* Nettoresultat per aktie:
- Efter full skatt 1,60 kr (-3,30)
- Efter aktuell skatt 2,30 kr (-4,00)
· Väsentlig resultatförbättring för helåret
· Fusion mellan B&N och Gorthon Lines föreslås

B&Ns verksamhet

B&N driver sjöfart i en organisation som omfattar fyra affärsområden; Atlanttrafik, Europatrafik, Isbrytning/Offshore och Torrlast. Atlant- och Europatrafiken är liksom Torrlast inriktad på kontraktstrafik för framför allt skogs- och stålindustrin. Isbrytning/Offshore bygger på kombinationsfartyg med långtidskontrakt och garanterade intäkter för isbrytning samt i övrigt sysselsättning med främst riggförflyttningar inom offshoremarknaden. I Atlanttrafiken sker ett samarbete med Gorthon Lines, där B&N är huvudägare.
B&Ns affärsidé är att i ett nära och aktivt kundsamarbete marknadsföra, utveckla och leverera marknadens mest effektiva transportlösningar.
B&Ns mål är att vara marknadsledande inom sina segment, med en lönsamhet som ger ägarna en god avkastning. Detta skall finansiellt uppnås genom en avkastning på eget kapital på 12% och genom en soliditet som inte understiger 30%.

Allmän utveckling under det tredje kvartalet

En fortsatt stark konjunktur har medfört en god lasttillgång och stor efterfrågan på tonnage, vilket medfört att prisbilden generellt har stärkts.

· I Atlanttrafiken har kapacitetsutnyttjandet varit högt, särskilt i västgående riktning. Samtrafikbolaget, Gorthon-B&N Transatlantic, fortsatte att utvecklas positivt under perioden liksom B&Ns s.k LoLo-trafik.

· Europaverksamheten har fortsatt att visa en bra utveckling även om volymerna i containertrafikerna påverkats av säsongsmässiga nedgångar under kvartalet.

· Inom affärsområde Isbrytning/Offshore har offshoremarknaden stärkts och en uppgång av offshoreraterna har successivt inträffat under perioden.

· Torrlastverksamheten har utvecklas bättre än tidigare perioder i år och väsentligt bättre än motsvarande period föregående år. Fraktmarknaden har stärkts jämfört med det andra kvartalet till följd av en fortsatt stark efterfrågan på råvaror från främst Kina. B&Ns verksamhet är sedan tidigare i hög grad säkerställd genom frakt- och tonnagekontrakt.

Koncernresultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 535 MSEK (543) för det tredje kvartalet och till
1 555MSEK (1 474) för perioden januari-september.
Jämförelsetalen har påverkats av omstruktureringen som gjordes 2003.
Resultatet före avskrivningar uppgick till MSEK 56 (2) för kvartalet och till 144 MSEK (54) för niomånadersperioden.
Resultatet efter avskrivningar blev 33 MSEK (-39) resp 78 MSEK (-37) för niomånadersperioden.

Resultat före skatt för affärsområdena:

· I Atlanttrafiken uppgick resultatet till 7 MSEK (3) för det tredje kvartalet. För niomånadersperioden steg resultatet jämfört med fjolåret med 26 MSEK till
12 MSEK (-14).

· Europatrafikens resultat förbättrades rejält jämfört med fjolåret och för det tredje kvartalet redovisades ett överskott om 3 MSEK (-3). Det totala resultatet för årets första tre kvartal blev 11 MSEK (-3).

· En successiv förbättrad offshoremarknad medförde att affärsområdet Isbrytning/Offshore redovisade ett nollresultat (-4) för kvartalsperioden och ett överskott om 1 MSEK (11) för niomånadersperioden.

· Resultatet fortsatte att öka i affärsområde Torrlast som redovisade ett resultat om
17 MSEK (2) för kvartalet och 42 MSEK (-7) för årets första nio månader.

Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 20 MSEK för det tredje kvartalet jämfört med en förlust om -48 MSEK under samma period föregående år. Niomånadersresultatet förbättrades med
116 MSEK till 44 MSEK (-72). Föregående år belastades med 37 MSEK i omstrukturerings-kostnader.


Atlanttrafiken

Under det tredje kvartalet har lasttillgången varit fortsatt god. Den s.k LoLo-trafiken, som omfattar bulkvaror, hade ett högt kapacitetsutnyttjande och redovisade ett stärkt resultat. Samarbetet med det kanadensiska rederiet Kent Line har fortsatt att utvecklas positivt.

I den s.k RoLo-trafiken, som bedrivs i samarbete med Gorthon Lines i det gemensamägda samtrafikbolaget Gorthon-B&N Transatlantic, har utvecklingen också varit positiv med en volymtillväxt om ca 45 procent jämfört med det andra kvartalet i år. Kapacitetsutnyttjandet var mycket högt i trafiken till USA, medan viss ledig kapacitet fanns i den östgående riktningen.

Atlanttrafikens resultat, som innefattar den egna s.k LoLo-verksamheten, 50 procent av samtrafikbolaget samt intressebolagsandelen i Gorthon Lines förbättrades ytterligare under det tredje kvartalet och uppgick till 7 MSEK ( 3 ). Niomånadersresultat blev 12 (-14).

Affärsområdets helårsresultat väntas förbättras ytterligare under det fjärde kvartalet genom en fortsatt god lasttillgång och en fortsatt utveckling av samarbetet via Gorthon-B&N Transatlantic.

Europatrafiken

Verksamheten bedrivs genom det helägda dotterbolaget Paltrans som under det tredje kvartalet visade en fortsatt god utveckling. Containertrafiken på England och Tyskland utvecklades planenligt men volymen var på grund av semesterperioden lägre än under det andra kvartalet.

Affärsområdets småbulktrafik fortsatte att visa god beläggning och bra resultat.

Resultatet för det tredje kvartalet blev 3 MSEK (-3) och för perioden januari-september förbättrades resultatet med 14 MSEK till 11 MSEK (-3).
Helårsresultatet väntas bli betydligt bättre än under föregående år till följd av ett bra kapacitetsutnyttjande i containertrafikerna och en fortsatt god lönsamhet i bulkmarknaderna.


Isbrytning/Offshore

Offshoremarknaden har förbättrats under det tredje kvartalet genom en ökad aktivitet i Nordsjöområdet. Prisbilden har också förbättrats under kvartalet till följd av ökad efterfrågan och minskat utbud på tonnage. Flera stora nyutvecklingsprojekt har igångsatts och en fortsatt hög oljeutvinningsnivå torde innebära en förbättrad sysselsättningsnivå och stärkt prisbild.

Under kvartalet har ett fartyg, Vidar Viking, varit sysselsatt med att assistera ett omfattande forskningsuppdrag vid Nordpolen.

Affärsområdets resultat uppgick till 0 MSEK (-4) för kvartalsperioden och till 1 MSEK (11) för niomånadersperioden. Den förbättrade marknaden väntas medföra att affärsområdets resultat för det fjärde kvartalet stärks jämfört med föregående år. Detta innebär att affärsområdets helårsresultat, trots att ingen isbrytning skett 2004, väntas bli i nivå med föregående år.

Torrlast

Torrlastmarknaden har fortsatt att vara stark även under det tredje kvartalet till följd av en fortsatt hög råvaruefterfrågan och energikonsumtion i flera stora länder, t ex Kina och Indien. Den genomsnittliga fraktnivån i Panamaxsegmentet har stärkts något under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Periodresultatet uppgick till 17 MSEK (2) och resultatet för årets tre första kvartal till 42 MSEK
(-7). Goda resultatnivån väntas bestå även under det fjärde kvartalet.


Fusion mellan B&N och Gorthon Lines

Styrelserna i B&N respektive Gorthon Lines har beslutat att vid en extra bolagsstämma i december i år föreslå att bolagen skall gå samman genom en s.k aktiebolagsrättslig fusion. Med förbehåll för bolagsstämmans godkännande kommer B&N att absorbera Gorthon Lines genom att för varje aktie av serie A resp B utge en ny B&N aktie. Affären kommer att behandlas på extra bolagsstämma i de båda bolagen den 13 december 2004. Samgåendet beräknas vara helt genomfört under mars 2005. Det nya bolag som skapas genom fusionen föreslås få namnet Rederi AB Transatlantic.
I övrigt hänvisas till den 7 oktober separat utsänt pressmeddelande avseende fusionen. Prospekt inför den extra stämman förväntas bli utsänt innan november månads utgång.

Övrigt

Efter rapportperiodens slut har B&N sålt de båda RoRo-fartygen Forte och Largo på 4.000 dwt vardera. Affären kommer att medföra en realisationsvinst om ca 9 MSEK och ett likviditetstillskott om ca 50 MSEK. Vidare har det bulkfartyget Swan (4.100 dwt), som B&N ägt till 23%, avyttrats med ett mindre överskott och likviditetsförstärkning.

B&N har tecknat ett letter of intent med StoraEnso koncernen angående nytt transportsystem för pappersprodukter från norra Finland till Göteborg och Lübeck. B&N kommer att tillhandahålla tre nya RoRo-fartyg för StoraEnso i ett avtal över 15 år. Fartygen kommer att beställas vid Aker Finnyards i Finland och kommer att finansieras på den internationella investormarknaden. Fartygen kommer att levereras 2006.


Investeringar – avyttringar

Investeringarna under niomånadersperioden uppgick till 21 MSEK (18) och avsåg främst kompletteringar på befintliga fartyg samt pågående nybyggnation av ett fartyg. Under första kvartalet har det tidigare inhyrda fartyget Finnfighter, genom utnyttjande av köpoption, förvärvats och omedelbart vidaresålts till Gorthon Lines AB. Försäljningspriset 223 MSEK, beräknades på självkostnadsbasis och fartyget ingick därefter vid bildandet av samtrafikbolaget Gorthon B&N Transatlantic.

Finansiell ställning

Koncernens disponibla likvida medel inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter uppgick vid periodens utgång till 117 MSEK ( 100 MSEK per 2003-12-31). Soliditeten var vid delårsperiodens utgång 22 % (20% per 2003-12-31).

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet omfattar dels delar av den operativa verksamheten i koncernen, dels koncerngemensamma kostnader och centrala finansposter. Omsättningen i moderbolaget uppgick till 95 MSEK (86) för kvartalet och 306 MSEK (239) för niomånadersperioden. Nettoresultatet uppgick till 3 MSEK (-3) för kvartalet, och –7 MSEK (-35) för niomånadersperioden. Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 848 MSEK (925 MSEK per 2003-12-31). Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 53 MSEK (35 MSEK per 2003-12-31). Investeringar har under niomånadersperioden skett med 7 MSEK (7), och avsåg huvudsakligen pågående nybyggnation av ett fartyg. Avyttring har under delårsperioden skett med 7 MSEK (-) och avsåg fartygsutrustning tillhörande Finnfighter, som vidaresålts till Gorthon Lines AB.

Utsikter för helåret

Tidigare lämnad prognos för helåret kvarstår. Den stärkta konjunkturen, den starka efterfrågan på tonnage och effekter av den genomförda omstruktureringen väntas medföra en god resultatförbättring även under det fjärde kvartalet, vilket innebär att helårsresultatet för koncernen kommer att förbättras väsentligt jämfört med fjolåret.


Nästa ekonomiska rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2004 kommer att publiceras den 11 februari 2005.

Skärhamn den 26 oktober 2004
B&N Nordsjöfrakt AB (publ)
Org nr 556161-0113

Styrelsen

Kontakta VD Håkan Larsson eller vVD Hans Carlweitz för ytterligare information,
telefon 0304 – 67 47 00