3L System AB

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:10 CEST

* Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,0 Mkr (2,9)
* Koncernens omsättning ökar med 6,7 %
* Helårsresultatet prognostiseras till 3,0 – 3,5 Mkr
* 3L Media ökar omsättning och lönsamhet avsevärt
* 3L Förvaltningssystem sämre nyförsäljning än budgeterat


Koncernen
3L System redovisar för perioden januari – september ett resultat efter finansiella poster om 2,0 Mkr (2,9), vilket är en minskning med 29,6 procent i jämförelse med samma period föregående år.
Nettomarginalen uppgick till 7,0 procent (10,5).

Nettoomsättningen för perioden ökade med 6,3 procent och uppgick till 29,0 Mkr (27,2).

3L Förvaltningssystem
3L Förvaltningssystem uppnådde för perioden ett rörelseresultat om 0,3 Mkr (1,5) med en rörelsemarginal om 2 procent (10). Omsättningen minskade med 3,0 procent till 13,8 Mkr.

3L Förvaltningssystem har under tredje kvartalet inlett arbetet med ett åtgärdsprogram som skall förbättra försäljningen av produkten 3L Pro. Försäljningen under tredje kvartalet har ökat något med vidtagna åtgärder.

Årets ERFA-dagar genomfördes i Göteborg med ca 100 deltagande kunder.

Vid ERFA-dagarna lanserades mycket ny och kraftfull funktionalitet för 3L Pro med bl.a. en web-lösning för management-rapportering och en mobil enhet för drift och underhåll.

3L Media
3L Media uppnådde för perioden ett rörelseresultat om 1,7 Mkr (1,4) med en rörelsemarginal om 11 procent (11). Omsättningen ökade med 19,0 procent till 15,2 Mkr.

3L Media har en fortsatt mycket stabil och hög åtagandenivå i projekt med MBS. Under perioden har nya projekt startats i Sverige och övriga Europa.

3L Media medverkade i september vid EADP-mässan som i år var förlagd på Malta. Intresset för produkten MBS (Media Business Systems) var stort. Kontakter har nu knutits med ytterligare potentiella kunder i Europa.

För att möta den ökade efterfrågan på MBS har en expansion av verksamheten inletts.

Intäkter och resultat
Koncernens totala intäkter ökade under perioden med 6,7 procent till 29,0 Mkr (27,2). Rörelseresultatet för perioden försämrades till 1,9 Mkr (2,9) och resultat efter finansiella poster uppgick till 2,0 Mkr (2,9).

Finansiell ställning och investeringar
Det beskattade egna kapitalet i koncernen uppgick vid rapportperiodens slut till 20,9 Mkr (21,3). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar minskade till 17,7 Mkr (21,5). Soliditeten uppgick till 63,5 procent (64,4) och kassalikviditeten till 268 procent (271).

Investeringar i maskiner och inventarier har under perioden gjorts till ett värde av 0,2 Mkr. Samtliga kostnader för produktutveckling har belastat periodens resultat.

Händelser efter periodens slut
Koncernen har genomfört en inkråmsaffär av kompletterande verksamhet med tillträde den 1 oktober 2004. Förvärvet placeras i det nybildade bolaget 3L Consulting AB, vilket blir koncernens tredje dotterbolag. Den nya verksamheten kompletterar koncernen med kompetens inom .Net och C-shark-utveckling samt övrig web-programmering.

Utsikter för 2004
Koncernens resultat för verksamhetsåret 2004 prognostiseras till 3,0 - 3,5 Mkr.

Aktiedata
Resultatet per aktie efter avdrag för schablonskatt om 28 % uppgick till och med årets tredje kvartal till 0,64 kronor (0,91). Eget kapital per aktie uppgick till 9,06 kronor (9,23). Antalet utestående aktier var 2 270 000 stycken, vilka är noterade på NGM Equity.

Kommande rapporttillfällen
17 feb 2005 Bokslutskommuniké 2004
26 apr 2005 Bolagsstämma för 2004, delårsrapport för första kvartalet 2005
22 jul 2005 Delårsrapport för det första halvåret 2005
20 okt 2005 Delårsrapport för årets första 9 månader 2005


Solna den 21 oktober 2004

Styrelsen för 3L System AB (publ)

För ytterligare information, kontakta verkställande direktör Martin Carlesund,
telefon 08-705 38 00, 070-867 04 67. Se även www.3lsystem.se

Uppgifterna i delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.