Medirox AB

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 10:09 CEST

Egna produkter fortsätter att öka i betydelse

* För tredje kvartalet uppgick omsätt-ningen till 9,0 (9,4) Mkr och resultatet efter finansnetto till 0,6 (0,1) Mkr.

* Försäljningen för 9 månader 2004 uppgick till 29,3 (30,9) Mkr. Av omsättningen avser 30 (27) procent egna produkter. För helåret väntas omsättningen uppgå till närmare 40 Mkr, varav egna produkter väntas svara för drygt 30 procent.

* Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (1,4) Mkr och resultat efter finansnetto uppgick till 1,1 (1,6) Mkr. Helårs-resultatet väntas ge en vinstmarginal om cirka 4 procent.

* MediRox egen produktlinje fortsätter att utvecklas positivt. Reagens och kontroller visar en omsättningstillväxt på 25 procent och har mycket god lönsamhet

* Visco Jr för viskositetsmätning är färdigutvecklad


Försäljning
Koncernens totala försäljning för årets första nio månader uppgick till 29,3 (30,9) Mkr, en minskning med totalt 5 procent. Distributions-verksamheten har tappat 10 procent medan egna produkter har ökat med 19 procent. För helåret väntas trenden bestå.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,1 (1,4) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,1 (1,6) Mkr. Resultatet för perioden har belastats med avslutande kostnader för tidigare tvister med 0,4 Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster var periodens resultat 1,5 (2,5) Mkr. Resultatet per aktie efter schablonskatt var 0:79 (1:12) SEK.

Finansiell ställning
Koncernens finansiella ställning och likviditet har senaste två åren kraftigt förbättrats. Soliditeten uppgår till 63 (68) procent. De likvida medlen uppgår till 6,7 (2,8) Mkr. Bolagets räntebärande skulder uppgår till 1,6 (1,9) Mkr.

Moderbolaget
Moderbolaget hade ingen omsättning under perioden. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,6 (-1,7) Mkr.

Personal
Antalet medarbetare uppgick under perioden till 16 (16).

Egna produkter
Affärsområdet Egna produkter består av reagens och kontroller samt FOR-programmet innefattande ReoRox- och Viscoinstrument med tillbehör.

Under innevarande år har en målmedveten satsning skett på export av egna produkter. Under tredje kvartalet tecknades ytterligare avtal med distributörer i England och Baltikum, vilket innebär att MediRox nu har distributörer i 16 länder. Ytterligare avtal är att vänta under hösten.
I nuläget svarar exportförsäljningen för drygt 28 procent av de egna produkternas totala försäljning. Största exportmarknader är Tyskland, Finland och Danmark. Försäljning har under perioden även skett i Norge, England, Nederländerna och i samtliga Baltiska länder.

Reagens och kontroller
Bolagets befintliga program av PK-reagens och s.k. Multikontroller blev snabbt efter lansering marknadsledande i Sverige.

Produktionen var under föregående år hårt belastad. Under inledningen av året investerade därför MediRox i en fyllnadslinje som ökat produktionskapaciteten och därmed finns förutsättningar för fortsatt god tillväxt.
Försäljningen uppgick första nio månaderna till drygt 8 miljoner kronor. MediRox bedömer att försäljningen kommer att visa fortsatt god tillväxt närmaste åren, vilket skulle ha en mycket positiv inverkan på koncernens resultat. Tillväxten bedöms möjliggöras dels genom att produktlinjen breddas, dels genom den exportsatsning som initierats under året.

FOR-programmet
MediRox FOR-program består av egenutveck-lade instrument baserade på mättekniken Fri Oscillations Reometri (FOR). FOR-program-met har förutsättningar att på sikt bli en dominerande del av bolagets verksamhet. Instrumentfamiljen innefattar nu Visco 30, Visco 30A, Visco Jr och ReoRox 4.
Under perioden har flera nya applikationer tillkommit. Analyser kan nu utföras på blod, plasma, ledvätska, hyaluronsyra, mjölk och löpe. Därmed når dessa instrument en betydligt större marknad.

Utvecklingsverksamheten
Under året har en uppdaterad version av Visco 30/30A färdigställts, vidare har Visco Jr, i en första version, blivit leveransklar. Intresset för viskositetsmätning ökar kontinuerligt och innefattar förutom analys av plasma och blod nu även ledvätska och hyaluronsyra. Visco Jr kommer därför att vidareutvecklas med ReoRox-teknologin för koagulationsanalyser, vilket ger ett betydligt bredare användnings-område. I och med uppgraderingen kommer instrumentet få namnet ReoRox Jr.

Vidare utvecklas produkter för en breddning av det framgångsrika reagensprogrammet. Redan före årets utgång väntas en första leverans att ske av ny produkt.
MediRox lägger ner över 2 Mkr per år på utvecklingsarbete och upprätthållande av patent, vilket motsvarar närmare 20 procent av de egna produkternas omsättning.

Distributionsverksamheten
Ett flertal produktförseningar för MediRox distributiva verksamhet har inneburit att försäljningen varit svag under året. Även om en viss uppgång är att vänta under hösten kommer det negativt påverka helåret. Detta har även gett konsekvenser för efterförsäljningen. Distributionen har under perioden komplett-erats med två nya agenturer för att delvis kompensera detta. Dessa nya produkter väntas börja sälja mot slutet av året. Resultatmässigt håller verksamheten dock fortfarande en god lönsamhet.

Ytterligare information
Bokslutskommuniké den 24 februari 2005
Bolagsstämma den 23 mars 2005

För vidare information kontakta MediRox VD Lars Olsson på telefon 08-594 691 45, 070-589 57 02. E-mail: lars.olsson@medirox.se

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Sollentuna den 21 oktober 2004

Styrelsen i MediRox AB