Logica CMG (wm-data)

Delårsrapport januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:56 CEST

Denna rapport har upprättats i enlighet med IFRS. Jämförelsetalen för 2004 är omräknade.

• Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 27 procent och uppgick till 2 210 (1 745) MSEK. För årets nio första månader uppgick omsättningen till 6 535 (5 880) MSEK.
• Rörelseresultat (EBITA*) exklusive omstruktureringskostnader i samband med förvärv uppgick under tredje kvartalet till 193 (86) MSEK, vilket innebär en EBITA-marginal på 8,7 (4,9) procent. Inklusive omstruktureringskostnader på 141 (0) MSEK blev EBITA-resultatet under kvartalet 52 (86) MSEK.
• EBITA-resultatet under årets nio första månader var 504 (331) MSEK exklusive omstruktureringskostnader och 363 (236) MSEK inklusive omstruktureringskostnader i samband med förvärv.
• Resultatet efter finansiella poster (EBT) uppgick under tredje kvartalet till -18 (53) MSEK och för årets nio första månader till 249 (158) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -14 (38) MSEK respektive 184 (114) MSEK.
• Resultat per aktie (före och efter utspädning) blev för tredje kvartalet -0,04 (0,09) SEK och för nio månader 0,44 (0,26) SEK.
• Förvärvet av Atos Origin AB fullföljdes 2005-07-07. I samband med integrationen uppstår en övertalighet på cirka 300 medarbetare. Integrationsprojektet beräknas kosta cirka 175 MSEK och ge kostnadsbesparingar på drygt 150 MSEK per år med full effekt från andra halvåret 2006. Tredje kvartalet har belastats med kostnader på 141 MSEK hänförliga till integrationen.


* Före avskrivningar på immateriella tillgångar allokerade vid förvärv.


WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 10 miljarder SEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se


Rapporten: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=145793&fn=wkr0010.pdf