SRAB Shipping AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 14:08 CEST


· Omfattande klassningsdockningar har påverkat resultatet negativt

· Kraftigt förbättrad soliditet skapar utrymme för investeringar

· Timecharteravtalen för delägda torrlastfartygen har förlängts till högre fraktraterVerksamhet

SRAB Shipping AB bedriver rederiverksamhet.
Rederiet opererar sju fartyg (två kemikalie- och produkttankers samt fem delägda torrlastfartyg) och sysselsätter ombord och iland totalt ca 90 personer. Beträffande bolagets två helägda fartyg så är M/T Arctica sysselsatt på timecharter medan M/T Skagica befraktas i spotmarknaden av Bergen Tanker Brokers i Norge. De fem delägda fartygen är samtliga sysselsatta på timecharter.

SRAB Shipping AB är noterat på NGM Equity-listan. Antalet aktieägare är ca 1000.


Utvecklingen i sammandrag

· Nettoomsättning 40,3 Mkr (42,4)

· Rörelseresultat -5,6 Mkr (4,2)

· Rörelsemarginal neg (9,9)

· Resultat före skatt -7,4 Mkr (1,0)

· Resultat per aktie -0,32 kr (0,10)

· Soliditet 74 % (62)

Omsättning
Omsättningen under perioden uppgick till 40,3 Mkr (42,4) vilket är en minskning med 5 %. Den lägre omsättningen förklaras dels av att M/T Skagica under våren låg på varv i drygt 50 dygn och dels av att M/T Northica sålts och levererats till nya ägare under sommaren. Att om-sättningen trots detta inte blivit lägre har sin förklaring i att M/T Skagica nu opereras i spot-marknaden och att intäkterna för detta fartyg därmed bruttoredovisas.

Resultat

Rörelseresultatet var -5,6 Mkr (4,2).

Rörelsemarginalen var för perioden negativ (9,9%).

Resultatet efter finansiella poster men före dispositioner och skatt uppgick till -7,4 Mkr (1,0).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -7,7 Mkr
(1,9).

Kassaflöde och soliditet

Periodens kassaflöde uppgick till -10,6 Mkr (14,3).
Nettoskulden uppgick till 17,6 Mkr (31,2).
Soliditeten uppgick till 74% (62).


Marknad & Befraktning

M/T Arctica är sysselsatt på ett timecharterkontrakt med
Ivar Lundh & Co AB fram till sommaren 2007. Fartyget, som huvudsakligen opererar i Bottenviken och Östersjön, har under perioden seglat utan driftsstörningar och med en god intjäning och ett positivt kassaflöde.

Den mellanårsklassning som M/T Skagica genomförde under våren har belastat delårsresultatet med 2,1 mkr. Härutöver uppgick intäktsbortfallet under varvsvistelsen till ca 2,5 mkr. För helåret kommer klassningskostnaderna (som periodiseras) inklusive intäktsbortfall att belasta resultatet med närmare 6 mkr. Sedan början av maj befraktas M/T Skagica i spot-marknaden. Detta innebär att fartyget, som tidigare varit sysselsatt i nordeuropeisk fart, nu opererar "world wide". Under sommaren har marknaden varit säsongsmässigt svag men i september skedde en återhämtning och Skagica har sedan dess varit fullt sysselsatt till goda fraktrater.

SRABs fem delägda torrlastfartyg sysselsätts på timecharter till Union Transport Plc i England. Samtliga fem fartyg har under hösten också genomfört klassnings-dockningar vilket också påverkat resultatet negativt. En förlängning av timecharterkontrakten till högre fraktrater har dock nyligen avtalats och framtiden för dessa fartyg ser därmed ljus ut.


Konvertibla skuldebrev

SRABs konvertibellån, som upptogs 1999, har lösts i sin helhet den 3 januari 2005. Detta skedde till ursprungliga villkor.

Investeringar/desinvesteringar

Investeringar under perioden 0,0 (0,0).

Moderbolaget

Nettoomsättningen i moderbolaget under perioden blev
4,8 Mkr (0,4). 4,4 Mkr avsåg koncernbolag, 0,4 Mkr avsåg intresseföretag. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,3 Mkr (-0,7). Likvida medel per 30 september 2005 uppgick till 1,1 Mkr (10,0). Periodens investeringar utgjorde 0,0 Mkr (0,0).

Intressebolag

Resultatandel för intressebolagen uppgick till -0,1 Mkr
(0,5).

Påverkan av IFRS

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IFRS.
Minoritetsintresse redovisas som en del av eget kapital. Nettoresultatet presenteras före avdrag för minoritetens del.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2005 14 februari 2006

Denna kommuniké har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering.

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av företagets revisor. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.srab.se.

Stockholm den 25 oktober 2005Styrelsen


Summor inom parantes avser föregående år.
Resultatsiffror jämförs mot perioden januari - september 2004 medan balansräkningen jämförs mot årssaldon för 2004-12-31.

(För delårsrapport se bifogad fil)
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41590


SRAB Shipping är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart i Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och pålitliga transporter, ofta med anknytning till skogsindustrin. Bolaget bedriver även handel med fartyg.