Teligent

Delårsrapport, januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 10:34 CEST

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat

Kraftig tillväxt inom IP-telefoni


- Orderingången ökade med 19,5 procent och uppgick till 333,8 (279,3) miljoner kronor.
- Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 174,2 (200,0) miljoner kronor varav löpande ASP- och supportavtal utgjorde 114,5 (117,0) miljoner kronor.
- Nettoomsättningen ökade med 29,2 procent och uppgick till 344,1 (266,4) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till 14,3 (6,7) miljoner kronor.
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 11,7 (6,3) miljoner kronor.
- Resultat per aktie uppgick till 0,59 (0,40) kronor.
- Nettoomsättningen inom lösningar för IP-telefoni ökade starkt under perioden.
- Bolaget förväntar en stark orderingång under fjärde kvartalet.

VD kommentar
Under de tre första kvartalen 2005 fortsatte bolagets tillväxt i enlighet med företagets långsiktiga strategi att uppnå en stark global position.
Nettoomsättningen för de tre första kvartalen ökade med 29,2 procent till 344,1 miljoner kronor jämfört med 266,4 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
Teligents tillväxt och långsiktiga lönsamhet drivs av försäljningen av nya system vilken genererar löpande supportintäkter samt efterföljande uppgraderingar av kapacitet och funktionalitet. Försäljning och leverans av nya system, inte minst till nya kunder i nya regioner, är dock mer krävande och har en initialt lägre lönsamhet. Vi har fortsatt haft stora kostnader för produktutveckling samt i uppbyggnaden av våra globala marknadskanaler. Teligent har trots detta uppnått ett positivt rörelseresultat för samtliga de tre inledande kvartalen 2005. Rörelseresultatet för perioden blev 14,3 (6,7) miljoner kronor. Bolaget kommer framöver ha ökat fokus på förbättrad lönsamhet utan att sänka sin långsiktiga tillväxtambition.
På marknadssidan börjar övergången från traditionell telefoni till IP-telefoni bli tydlig. Vi konstaterar därför med tillfredsställelse att bolaget är väl positionerat inför detta teknikskifte vilket flera av våra kundorder under de tre inledande kvartalen visar. Nettoomsättningen för lösningar inom
IP-telefoni uppgår till 23,7 (0) miljoner kronor för perioden.


Verksamheten
Bolagets strategi och satsning på globala tillväxtregioner i kombination med den europeiska hemmamarknaden har resulterat i en stark tillväxt samt starka positioner hos några av marknadens största och snabbast växande operatörer.
Under de tre inledande kvartalen erhölls större och strategiskt viktiga order från en av Sydostasiens snabbast växande operatörer samt från en av Rysslands största och snabbast växande mobiloperatörer. Vidare erhölls nya systemorder från andra tillväxtoperatörer utanför Europa samt ett antal affärer för att expandera system hos befintliga kunder. Dessa affärer i kombination med löpande order från viktiga befintliga kunder på den europeiska hemmamarknaden ger en god förutsättning för en fortsatt tillväxt och en fortsatt resultatförbättring.
Bolaget har som ett led i sin satsning på tillväxtmarknader under perioden även etablerat ett dotterbolag i Manila, Filippinerna.
Bolagets produktportfölj är baserad på plattformen Teligent P90/E.
De viktigaste affärerna de senaste 12 månaderna har skett inom områdena:
- Meddelandesystem / voicemail
- Betalningslösningar inkluderande mobila kontantkortslösningar, Service Delivery Platforms och Content/Charging Gateways.
- Basplattformen Teligent P90/E med tillhörande utvecklingsverktyg som central "service network architecture" i operatörers nät.
- Mobila IN- och VPN-lösningar
- Tjänsteplattformar för IP-telefoni


Tredje kvartalet
Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 80,0 (76,6) miljoner kronor, motsvarande en ökning med 4,4 procent.
Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 115,2 (82,2) miljoner kronor, motsvarande en ökning med 40,1 procent. Tredje kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till 2,2 (1,9) miljoner kronor.

Perioden januari - september

Order
Orderingången för perioden uppgick till 333,8 (279,3) miljoner kronor motsvarande en ökning med 19,5 procent. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 174,2 (200,0) miljoner kronor, varav löpande ASP- och supportavtal svarade för 114,5 (116,2) miljoner kronor. Som orderstock redovisas endast den del av ASP- och supportavtal som kommer att levereras de kommande 12 månaderna.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 344,1 (266,4) miljoner kronor, motsvarande en ökning med 29,2 procent. Av nettoomsättningen avser 85,1 (82,2) miljoner kronor intäkter för ASP- och supportavtal.
Bruttomarginal och resultat
Bruttomarginalen uppgick till 60,4 (54,7) procent. En ökad volym i kombination med en större andel standardiserade produkter och mjukvara har lett till en fortsatt förbättrad bruttomarginal.
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 14,3 (6,7) miljoner kronor och periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 12,3 (6,3) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,59 (0,40) kronor.

Skatt
Koncernen hade vid årets ingång skattemässiga underskott om 372,7 miljoner kronor, varav 353,7 miljoner kronor avsåg moderbolaget. Från det skattemässiga värdet av dessa underskott har 64,2 miljoner kronor avräknats mot uppskjutna skatteskulder avseende temporära skillnader i koncernen. Det resterande värdet av den uppskjutna skattefordran har inte aktiverats.

Nyemission
I syfte att finansiera den ökade kapitalbindningen föranledd av den starka orderingången under första halvåret beslutade styrelsen att genomföra en riktad nyemission omfattande 2 miljoner aktier med stöd av det bemyndigande som beslutades vid ordinarie bolagsstämma. Den 14 juni 2005 emitterades 2 miljoner aktier till dåvarande marknadskursen 23,80 kronor per aktie. Aktierna förvärvades av skandinaviska institutionella placerare och tillförde bolaget 45,4 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader.

Finansiering, kassaflöde och investeringar
Koncernens egna kapital per 30 september 2005 uppgick till 274,5 (206,8) miljoner kronor och soliditeten var 56,1 (53,6) procent. Likvida medel exklusive outnyttjade kreditlöften uppgick per 30 september 2005 till 7,4 (9,9) miljoner kronor. Därutöver hade bolaget outnyttjade kreditlöften uppgående till cirka 19,7 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32,6 (-42,1) miljoner kronor.
Periodens investeringar uppgick till 56,1 (26,7) miljoner kronor, varav immateriella tillgångar 46,2 (23,6) samt materiella anläggningstillgångar 9,9 (3,1) miljoner kronor.

Personal
Antalet anställda i koncernen har under perioden ökat med 25 personer till 324 (299), varav 203 (192) är anställda i Sverige.

Utsikter för fjärde kvartalet
Mot bakgrund av att bolaget befinner sig i slutfasen av ett antal upphandlingar är det vår bedömning att bolaget kommer uppnå en orderingång om minst 175 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2005.

Redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2005 upprättar företaget sin koncernredovisning i enlighet med de av EU godkända redovisningsstandarderna i IFRS, samt de ytterligare krav som kan ställas genom årsredovisningslagens bestämmelser.
Denna delårsrapport är upprättad enligt IFRS samt i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting och de IFRS-standarder och IFRIC-uttalanden som tillämpas per den 31 december 2005.
Till och med 2004 har företaget tillämpat Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, "First-time Adoption of International Financial Reporting Standards", varvid övergångsdatum är den 1 januari 2004. IFRS 1 föreskriver att även jämförelseåret 2004 ska redovisas enligt IFRS. Finansiell information avseende tidigare räkenskapsår än 2004 omräknas ej.
Teligent har per 1 januari 2004 upprättat en ingångsbalans för koncernbalansräkningen för att möjliggöra jämförelser mellan utfallet för 2004 och 2005. I samband med detta har även de för 2004 rapporterade kvartalssiffrorna räknats om så att de är jämförbara med utfallet för 2005.
De förändringar i redovisningsprinciper som denna övergång medför samt övergångs-effekterna på koncernens resultat- och balansräkningar presenteras i slutet av denna rapport inklusive de valbara undantag enligt huvudregeln i IFRS 1 från full retroaktiv tillämpning som företaget valt att göra.

Övrig information

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma avhölls den 7 april 2005. Bolagsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission om maximalt 2 miljoner nya aktier.
Till styrelse valdes Lars-Erik Nilsson (ordförande), Anders Björkman, Olle Isberg, Bengt Jörgensen, Mikael Karlsson och Pekka Peltola.
I enlighet med beslut på bolagsstämma skall de fem röstmässigt största aktieägarna utse vardera en representant till att utgöra valberedningen för tiden intill nästa ordinarie stämma har hållits eller vid behov intill dess ny valberedning har utsetts. Namnen på dessa representanter kommer att offentliggöras på Teligents hemsida så snart beslut fattats av dessa aktieägare.

Övrigt
Under perioden har Pekka Peltola utsetts till ny vd i Teligent AB.
Den 4:e september mottog styrelsen med stor sorg beskedet att styrelseledamoten Mikael Karlsson avlidit efter en kortare tids sjukdom.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2005, 3 feb 2006
Ordinarie bolagsstämma, 5 april 2006
Delårsrapport jan-mars 2006, 28 april 2006

Nynäshamn den 21 oktober 2005Pekka Peltola
Verkställande direktör och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Frågor angående denna delårsrapport besvaras av
Pekka Peltola, verkställande direktör, 08-520 660 50 eller
Paul Hastings, ekonomidirektör, 08-410 172 26.


Delårsrapport, januari - september 2005
http://hugin.info/120151/R/1017152/159297.pdf

Om Teligent
Teligent är en global leverantör av mervärdestjänster för teleoperatörer. Erbjudandet inkluderar bland annat traditionella och nästa generations meddelandetjänster och avancerade IN-lösningar, såsom Mobile Prepaid, Mobile VPN och Mass Calling. Samtliga lösningar baseras på den generiska och patenterade tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland BT, Cingular, MCI, Telefónica, TeliaSonera och operatörer inom Vodafone-gruppen. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i tolv länder runt om i världen.