Holmen AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:36 CEST

Kvartal
Jan-sept
Helår

Mnkr
3-05
2-05
3-04
2005
2004
2004

Nettoomsättning
4 082
4 201
3 824
12 084
11 611
15 653

Rörelseresultat
590
449
568
1 403
1 600
1 952

Resultat efter finansiella poster
530
387
511
1 224
1 448
1 746

Resultat efter skatt
371
271
362
859
1 026
1 275

Vinst per aktie (efter utspädning), kr
4,4
3,2
4,3
10,1
12,2
15,1

Avkastning på eget kapital, %
9,6
7,0
9,6
7,4
8,4
7,9

Koncernens nettoomsättning för januari-september uppgick till 12 084 (januari-september 2004: 11 611) mnkr.

Resultatet efter skatt blev 859 (1 026) mnkr.

Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 10,1 (12,2) kronor. Avkastningen på eget kapital var 7,4 (8,4) %.

Rörelseresultatet blev 1 403 (1 600) mnkr. Resultatnedgången beror främst på betydande kostnadsökningar för energi och andra insatsvaror samt negativa valutaeffekter. Högre priser för tidnings- och journalpapper har samtidigt haft en positiv resultatpåverkan.

Jämfört med andra kvartalet ökade resultatet för tredje kvartalet med 141 mnkr till 590 mnkr, främst på grund av säsongsmässigt lägre kostnader.

Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt bra under tredje kvartalet. Holmen Papers leveranser ökade med 3 % jämfört med januari-september 2004. Priserna var stabila efter de höjningar som genomfördes vid årets början.

Marknadsläget för nyfiberkartong i Europa var bra under tredje kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var 3 % lägre än under januari-september 2004 på grund av lägre produktion. Iggesund Paperboard har aviserat vissa prishöjningar.

Stockholm den 27 oktober 2005

Magnus Hall
VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Bokslutsrapport för 2005 offentliggörs den 2 februari 2006.

Ordinarie bolagsstämma 2006 äger rum i Stockholm den 28 mars kl 16.00.

För ytterligare information kontakta gärna:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 33
Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 16
Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 – 666 21 15

Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,4 miljoner ton papper och kartong per år. Europa är med cirka 90 % av omsättningen den klart dominerande marknaden. Holmen Paper producerar papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam vid tre svenska och ett spanskt bruk. Iggesund Paperboard tillverkar vid två svenska och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Iggesund Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljoner m3. Holmen förbrukar årligen cirka 4,5 miljoner m3 virke. Holmen Kraft producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid hel- och delägda vattenkraft­verk i Sverige. Holmen förbrukar årligen cirka 4 200 GWh el.