Strålfors AB

Delårsrapport januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:10 CEST

· Fortsatt omsättnings- och resultattillväxt för affärsområdet Informationslogistik
· Rörelseresultat exklusive engångsposter 45,1 MSEK (33,5)
· Nettoomsättning 2 449 MSEK (2 259)
· Resultat före skatt 36,7 MSEK (53,3)
· Resultat per aktie 1,02 SEK (1,99)

Omsättning och resultat
Strålfors nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet 2005 till 779 MSEK (704). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick under samma period till 11,3 MSEK (9,1). Det operativa kassaflödet uppgick under tredje kvartalet till 32 MSEK (28). För årets tre första kvartal redovisas en nettoomsättning på 2 449 MSEK (2 259) och ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 45,1 MSEK (33,5).

Förvärvade verksamheter sedan årsskiftet 2004/2005, d v s print- och kuverteringsverksamheten inom CSC Print Center i Danmark, Data Com Finland Oy samt 50 % av Strålfors Information Logistics A/S i Danmark, har under årets tre första kvartal tillfört Strålfors en omsättning på 161 MSEK.

Delårsperiodens rörelseresultat har belastats med engångsposter om 0,6 MSEK, bestående av en realisationsvinst om 5,7 MSEK från avyttring av dotterbolag samt strukturkostnader om 6,3 MSEK. I rörelseresultatet för motsvarande period i fjol ingick engångsintäkter om netto 26,1 MSEK, bestående av realisationsvinst om 55,9 MSEK och strukturkostnader om 29,8 MSEK.

Expansion inom informationslogistik
Vid årsskiftet 2004/2005 förvärvades print- och kuverteringsverksamheten i CSC Print Center, Danmark, med drygt 80 anställda och en årsomsättning på drygt 150 MSEK. Den 1 april 2005 förvärvades samtliga aktier i det finländska företaget Data Com Finland Oy. Företaget, som omsätter drygt 45 MSEK per år med ca 40 anställda, har sin verksamhet centralt belägen i Helsingfors. Den 2 maj förvärvades resterande 50 % av aktierna i det dittills hälftenägda danska bolaget Strålfors Information Logistics A/S, vilket tillför Strålfors en årlig omsättning på ca 75 MSEK.

Strålfors är nu störst i Norden inom området Informationslogistik och det enda nordiska företaget med detta som kärnverksamhet. Den årliga omsättningstakten är uppe i 1,2 miljarder kronor och ett intensivt arbete pågår med att säkerställa synergierna från genomförda förvärv och nya affärer. Dessa åtgärder förväntas ge full resultateffekt under 2006.

Avyttring av Strålfors TradeCom Solutions AB
I slutet av september såldes samtliga aktier i Strålfors TradeCom Solutions AB till PipeChain AB. Strålfors TradeCom Solutions levererar systemplattformar och tjänster inom områdena kommunikation, integration (XML/EDI) och EDI-relaterad logistik. Denna typ av tjänster bedöms inte vara strategiska för Strålfors som i stället prioriterar elektroniska tjänster som avser kommunikation från en till många. Sådana tjänster – eBusiness Communication, e-post, SMS-lösningar och elektroniska betaltjänster – finns samlade i Strålfors affärsområde Informationslogistik.

Strålfors TradeCom Solutions omsätter ca 22 MSEK per år och har 18 anställda. Försäljningen har medfört en realisationsvinst för Strålfors på 5,7 MSEK. I övrigt har affären endast marginella effekter på Strålfors resultat och ställning.

Utsikter för resten av året
Den tidigare bedömningen kvarstår att helårsresultatet (rörelseresultat exklusive engångsposter) för 2005 blir bättre än i fjol. Resultatet är stigande för Informationslogistik och stabilt för Grafiskt och Lasermax Roll Systems. Affärsområdena Etikett och Supplies har under året haft en sämre utveckling än förväntat, men lönsamhetsförbättrande åtgärder inom dessa två områden förväntas få effekt under 2006.

Graphic Solutions
I divisionen ingår affärsområdena Grafiskt och Etikett. Affärsområdet Grafiskt redovisar för årets tre första kvartal ett något högre resultat än under motsvarande period i fjol. Resultatet är stabilt även om tredje kvartalets utfall blev något sämre än under motsvarande period i fjol, huvudsakligen beroende på lägre volymer inom det traditionella blankettsortimentet. Affärsområdet har under det senaste året stärkt sina marknadspositioner. Minskningen av totalmarknaden inom det traditionella produktsortimentet har kompenserats genom en kombination av framgångsrik produkt- och konceptutveckling samt anpassning av kostnaderna. Satsningen på produkter och tjänster för spel och läkemedelsindustrin fortsätter.

Affärsområdet Etikett har även under tredje kvartalet 2005 haft en otillfredsställande lönsamhet, speciellt avseende verksamheten i Tyskland. Tillverkning och montering av etiketteringsmaskiner, som hittills skett vid enheterna i Schweiz och Tyskland, koncentreras nu till Schweiz. Kostnaden för denna strukturåtgärd har belastat tredje kvartalets resultat som en engångspost. Även inom övrig verksamhet i Tyskland sker nu neddragningar och personalen kommer vid utgången av 2005 att ha reducerats med totalt 25 à 30 personer, motsvarande inemot hälften av tidigare antal anställda. Dessa åtgärder förväntas ge en positiv resultateffekt fr o m första kvartalet nästa år. Även inom affärsområdets övriga enheter pågår lönsamhetsförbättrande åtgärder. Tillverkningen specialiseras ytterligare i de olika produktionsenheterna och en samordning sker inom såväl försäljnings- som inköpsfunktionerna.

Information Logistics
De olika förvärven (print- och kuverteringsverksamheten i CSC Print Center, Danmark, det finländska företaget Data Com Finland Oy samt 50 % av aktierna i det tidigare hälftenägda danska bolaget Strålfors Information Logistics A/S) och nya affärer har totalt sett utvecklats enligt planerna. Det har medfört en betydande omsättnings- och resultatförbättring under såväl tredje kvartalet som ackumulerat under året. Divisionens omsättning uppgick under delårsperioden till 772 MSEK, en ökning med 237 MSEK jämfört med motsvarande period i fjol (535). Av ökningen härrör 161 MSEK från förvärv och resterande 76 MSEK från organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick under delårsperioden till 41,0 MSEK (25,8).

Strålfors tar under innevarande år successivt över all print och kuvertering för Nordea i Norden enligt det avtal som tecknades i slutet av förra året. I samband med uppdraget tar Strålfors över 30 medarbetare från Nordea.

Genomförda förvärv i kombination med organisk tillväxt medför att divisionen under innevarande år bedöms passera 1 miljard kronor i årsomsättning.

SPI, System- and Product related Information Transfer
Divisionen består av affärsområdet Supplies, den hälftenägda verksamheten Lasermax Roll Systems, Strålfors TradeCom Solutions samt övriga verksamheter. Verksamheten i Strålfors TradeCom Solutions AB har bedrivits i ett självständigt dotterbolag och som nämnts ovan såldes aktierna i slutet av september månad.

Marknaden för affärsområdet Supplies präglas fortfarande av överetablering och kraftig konkurrens. Affärsområdets omsättning blev under såväl tredje kvartalet som hela delårsperioden lägre än under motsvarande perioder i fjol och verksamheten redovisar f n en otillfredsställande lönsamhet. De åtgärder som pågår för att förbättra lönsamheten omfattar bl a en avveckling av olönsamma kunder och en ökad satsning på nya kundsegment. Dessutom har det efter delårsperiodens utgång fattats beslut om nedläggning av verksamheten i Finland senast vid årsskiftet 2005/06. Denna verksamhet, som omsätter knappt 40 MSEK och har 8 anställda, har bedömts sakna förutsättningar att nå en acceptabel lönsamhet. Som nämnts ovan bedöms de lönsamhetsförbättrande åtgärderna ge effekt successivt under 2006.

Det tidigare affärsområdet Lasermax ingår fr o m fjärde kvartalet 2004 i ett joint venture, samägt med Böwe Systec, Tyskland. I detta joint venture ingår även Roll Systems, USA. Eftersom den sammanslagna hälftenägda verksamheten, såväl omsättnings- som resultatmässigt, är ungefär dubbelt så stor som Strålfors tidigare helägda Lasermaxverksamhet innebär strukturförändringen endast en marginell effekt på Strålfors finansiella tal. Precis som för andra kvartalet i år redovisas under tredje kvartalet ett klart bättre resultat än under motsvarande perioder i fjol, beroende på högre omsättning.

Gemensamma resurser
De koncerngemensamma resurserna har belastat delårsperiodens rörelseresultat med 27,5 MSEK (25,8). I fjolårets belopp ingick valutakursvinster med 1,2 MSEK, vilket kan jämföras med valutakursförluster på 2,9 MSEK under de tre första kvartalen i år.

De gemensamma resurserna består, förutom av sedvanliga koncernledningsfunktioner, av koncernresurser för bl a utveckling, e-handel, IT, miljö, kvalitet, säkerhet och valutahantering samt av koncernens rörelsefastigheter. Enligt tidigare redovisning ingick även koncernstrategisk goodwill i de centrala resurserna. Denna koncernstrategiska goodwill hänförde sig till 2000 års förvärv av den franska verksamheten. I samband med konverteringen av koncernredovisningen till IFRS har omräkning skett av förvärvet och de immateriella tillgångar som förvärvet gav upphov till jämte avskrivningarna av dessa redovisas nu i division Graphic Solutions.

Koncernresultatet
Delårsperiodens rörelseresultat, 44,5 MSEK (59,6), har belastats med finansiella poster om 7,9 MSEK (6,3).

Resultatet före skatt blev för delårsperioden 36,7 MSEK (53,3) och skatten uppgår till 14,8 MSEK (10,7). Den förhållandevis låga skatten i fjol berodde på att endast en mindre del av den då redovisade realisationsvinsten var föremål för inkomstbeskattning. Periodens resultat på 21,9 MSEK (42,5) motsvarar ett resultat per aktie på 1,02 SEK (1,99). Fjolårets engångsposter efter skatt motsvarade ett resultat per aktie om ca 1,50 SEK medan motsvarande belopp i år är ca -0,05 SEK. Resultatet per aktie i den löpande verksamheten har således uppgått till ca 0,95 SEK under de tre första kvartalen 2005 jämfört med ca 0,50 SEK under samma period i fjol.

Förändringarna i resultaträkningen under första halvåret 2005 jämfört med samma period i fjol framgår av nedanstående tabell. (Se pdf).
I ovanstående tabell redovisad minskning om 53,2 MSEK av övriga rörelseintäkter och –kostnader är i huvudsak hänförlig till realisationsvinster och valutakursdifferenser.

Investeringar, kassaflöde, likviditet och finansiering
Investeringarna (exklusive företagsförvärv) har under delårsperioden uppgått till 108 MSEK, en ökning med 40 MSEK jämfört med samma period i fjol (67). Investeringsökningen härrör från affärsområdena Etikett och Informationslogistik samt från om- och tillbyggnader i Ljungby.

Förvärvet av print- och kuverteringsverksamheten i CSC Print Center, Danmark omfattade inte kundfordringar och leverantörsskulder. Dessa balansposter har således etablerats efter Strålfors förvärv och redovisas i ovanstående tabell som ”övriga förändringar”.

Ökningen av eget kapital i samband med förvärv avser dels justering till marknadsvärden av tillgångar i Strålfors Information Logistics A/S i samband med konsolideringen av det 50-procentiga förvärvet och dels realisationsvinst vid avyttring av dotterbolaget Strålfors TradeCom Solutions AB. Ökningen av finansiella skulder beror huvudsakligen på förvärv.

De likvida medlen har under delårsperioden minskat med 38 MSEK och uppgick vid utgången av delårsperioden till 120 MSEK. Utöver detta belopp fanns vid periodens utgång outnyttjade kreditfaciliteter om 668 MSEK.

Någon förändring i ansvarsförbindelser och eventualtillgångar har inte skett under kvartalet.

Redovisning enligt IFRS
Strålfors koncernredovisning har konverterats till IFRS (International Financial Reporting Standards) fr o m 2005. Även de i denna rapport redovisade jämförelsetalen för motsvarande period i fjol har konverterats och överensstämmer därför inte med redovisade tal i fjolårets delårsrapporter. Förändringarna redovisas i slutet av rapporten under rubriken Redovisningsprinciper.

Revision
Denna delårsrapport har inte varit föremål för någon granskning av bolagets revisorer.

Ekonomisk information från Strålfors
Frågor om innehållet i denna rapport kan ställas till:
VD Per Samuelson, mobil 0708-58 54 40, eller vVD Kjell Åke Jönsson, telefon 0372 852 34.

Nästa rapport, bokslutskommunikén för 2005, publiceras den 9 februari 2006. Delårsrapporten för första kvartalet 2006 publiceras den 26 april 2006, samma dag som nästa års ordinarie bolagsstämma avhålls i Ljungby.


Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilken i allt väsentligt överensstämmer med Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner.

Alla noterade bolag inom EU skall helt och hållet ha konverterat sin koncernredovisning till IFRS (International Financial Reporting Standards) fr.o.m. år 2005. De förändringar som påverkar Strålfors redovisning mest vid övergången till redovisning enligt IFRS har beskrivits under ”Nya redovisningsprinciper 2004 och 2005” i årsredovisningen för 2004. Där redovisas också förändringarna vid övergången till IFRS i 2004 års nettoresultat och i eget kapital vid ingången respektive utgången av 2004. Som nämnts inledningsvis har de i denna delårsrapport redovisade jämförelsetalen för motsvarande period i fjol konverterats och överensstämmer därför inte med redovisade tal i fjolårets delårsrapporter. Förändringarna redovisas i nedanstående tabeller.

Immateriella tillgångar hänförliga till förvärvet av verksamheten i Frankrike och avskrivningarna av dessa har tidigare redovisats som centrala poster. Efter konverteringen av redovisningen till IFRS redovisas dessa tillgångar jämte avskrivningarna i divisionen Graphic Solutions. Samtliga immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv redovisas numera i de affärsområden som omfattas av förvärven.

Förändringen av periodens resultat –1,2 MSEK beror på omräkning av förvärv.

Förändringen av eget kapital per 2004-09-30, –25,3 MSEK, beror dels på omräkning av företagsförvärv med –27,4 MSEK, dels på att minoritetsandelen redovisas som eget kapital +2,1 MSEK. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS tillämpas de ny principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningen som avser 2005.

Förändringen av kassaflödesanalysen består av omklassificering inom kassaflödet från den löpande verksamheten och beror på omräkning av förvärv.

Även jämförelsetalen i de övriga tabellerna i denna delårsrapport, med undantag av flerårsöversikten, har omräknats i konsekvens med förändringarna av resultat- och balansräkningarna. I flerårsöversikten har endast talen avseende 2004 räknats om.

Valberedning och bolagsstämma
Vid bolagsstämman den 3 maj beslutades att inför ordinarie bolagsstämma 2006 tillsätta en valberedning bestående av representanter för de fyra största aktieägarna samt Strålfors styrelseordförande. Ägarrepresentanterna har nu utsetts och valberedningen består av Björn Parkander (representant för familjen Parkander), Caroline af Ugglas (Skandia), Mats Tunér (SEB:s fonder), Åsa Nisell (Roburs fonder) samt Åke Fredriksson (styrelseordförande i Strålfors). Björn Parkander har utsetts till ordförande för valberedningen.

2006 års ordinarie bolagsstämma avhålls den 26 april i Ljungby.

Adresser och organisationsnummer
Strålfors AB (publ). Organisationsnummer: 556062-0618.
Postadress: 341 84 Ljungby. Besöksadress: Helsingborgsvägen 20, Ljungby. Tel: 0372-850 00.
Webbadress: www.stralfors.se

Ljungby den 27 oktober 2005

Per Samuelson
Verkställande direktör


Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,1 miljarder SEK och har verksamhet i 12 länder och 1900 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984.