HL Display AB

Delårsrapport januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 09:02 CEST

- Under årets första nio månader uppgick koncernens nettoomsättning till 957 (987) MSEK och resultatet före skatt blev 34 (61) MSEK.
- Koncernens resultat efter skatt blev 23 (40) MSEK och vinst per aktie efter skatt uppgick till 2,94 (5,24) SEK för årets första nio månader.
- Den senaste 12-månadersperioden uppgick koncernens nettoomsättning till 1 281 (1 272) MSEK och resultatet före skatt till 44 (36) MSEK.
- För helåret prognostiseras ett resultat före skatt på ca 50 MSEK.

Nettoomsättning och resultat
Koncernens omsättning uppgick till 957 (987) MSEK under perioden, en minskning med 3 procent jämfört med samma period 2004. Kronans förändrade värde gentemot exportvalutorna har i jämförelse med föregående år påverkat omsättningen positivt med 8 MSEK. Försäljningen har på de flesta av våra marknader återhämtat sig under tredje kvartalet och överstiger därmed sammantaget motsvarande kvartal 2004.

Rörelseresultatet blev 35 (69) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 34 (61) MSEK. Kronans förändrade värde har i jämförelse med föregående år påverkat rörelseresultatet positivt med 3 MSEK.

Periodens räntenetto uppgick till -6 (-4) MSEK och omräkningsdifferens och andra valutaeffekter uppgick till 5 (-3) MSEK.

Produktion i världsklass
Ett strategiskt åtgärdsprogram har inletts med syftet att skapa en produktionsapparat som är bäst i sin bransch. Vid fabriken i Sundsvall har åtgärdsprogrammet inneburit en organisationsförändring, vilken ökar fokus på såväl produktion som administration. Åtgärderna förbättrar produktionsflödet, minskar produktionskostnaderna, ökar produktionskvaliteten samt förbättrar leveranssäkerheten. Som följd av denna organisationsförändring kommer antalet anställda vid fabriken i Sundsvall att minskas med 34 personer.

Investeringar
Under perioden uppgick nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till 31 (28) MSEK. Planenliga avskrivningar uppgick till 35 (34) MSEK.

Finansiell ställning
Likviditeten uppgick den 30 september 2005 till 49 (78) MSEK, vid årets ingång till 112 MSEK. Nettoskulden ökade till 117 (76) MSEK, varav 33 MSEK avser omklassificering av leasingavtal. Utdelning uppgående till 19 MSEK har utbetalats. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -16 (23) MSEK. Operativt kassaflöde blev -2,52 (2,09) SEK per aktie. Soliditeten uppgick per balansdagen till 45 (44) procent och vid årets ingång till 45 procent.

Terminskontrakt
HL Display har normalt som policy att inte säkra framtida kassaflöden. Ett undantag från den policyn har gjorts för att reducera osäkerheten i styrningen mot lönsamhetsmålet. HL Display har valt att från augusti och ett år framåt terminssäkra delar av koncernens omsättning i Euro och GBP. Säkringsredovisning enligt IAS39 tillämpas och i resultaträkningen avräknas säkringseffekten löpande i takt med att prognostiserade intäkter faktureras. I balansräkningen marknadsvärderas samtliga kontrakt och bokförs direkt mot eget kapital och övriga korta fordringar och skulder. Hittills har säkringen inte lett till väsentlig påverkan på vare sig nettoomsättningen eller eget kapital. På balansdagen fanns utestående kontrakt uppgående till 21 MEUR och 5 MGBP.

Anpassning till IFRS
Övergången till IFRS (International Financial Reporting Standards) har endast haft begränsade effekter på HL Displays räkenskaper.

Anpassningen till IFRS har bland annat inneburit att hyresavtalen för två fastigheter klassificeras som finansiell leasing enligt IAS 17 Leases. Även en genomgång av leasingavtal för produktionsmaskiner har medfört omklassificeringar.

IAS39 Financial Instruments: Recognition and measurement har inte haft någon väsentlig inverkan på värderingen av HL Displays finansiella instrument. Några inbäddade derivat finns inte i koncernen.

I koncernen finns en minoritetsandel. Denna har flyttats enligt IFRS till att bli en del av det egna kapitalet och uppgick på balansdagen till 0,1 MSEK.

För en detaljerad redogörelse för omräkningen av jämförelseåret, 2004, se bilaga 1.

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 934 (964). Antal anställda per balansdagen uppgick till 920 (946) och vid årets ingång till 932.

Utsikter för återstoden av 2005
I bokslutskommunikén 2004 bedömdes omsättningstillväxten 2005 uppgå till minst 10 procent. Målet var att under andra halvåret 2005 nå en vinstmarginal som i årstakt uppgår till 10 procent.

Försäljningsutvecklingen under årets första sex månader var sämre än vad som förväntades. Marknaden har börjat återhämta sig och det är vår bedömning att försäljningen för helåret kommer att hamna i nivå med föregående år, dvs ca 1 300 MSEK.

Som en konsekvens av den lägre försäljningen kommer vi inte att nå vårt mål att under senare delen av 2005 nå en vinstmarginal som i årstakt uppgår till 10 procent. Det långsiktiga målet om en uthållig vinstmarginal om 10 procent kvarstår. Resultatet före skatt beräknas för helåret bli ca 50 MSEK. Detta skulle efter beräknad full skatt (34 procent) innebära en vinst per aktie på 4,29 (5,89) SEK.

Den fullständiga rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från bifogade länk.

Delårsrapport januari - september 2005
http://hugin.info/1092/R/1015505/158843.pdf

Stockholm 05-10-14


Anders Remius
Verkställande direktör