Capona AB

Delårsrapport januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 10:45 CEST

Ø Nettoomsättningen uppgick till 284,3 (373,0) MSEK.

Ø Hyresintäkterna uppgick till 264,7 (305,0) MSEK. För kvarvarande enheter ökade hyresintäkterna till 167,7 (159,0) MSEK, en ökning med 5,5 procent.

Ø Resultat efter skatt uppgick till 825,6 (101,2) MSEK.

Ø Resultat efter skatt per aktie uppgick till 36,25 (4,29) SEK.

Ø Capona fullföljde försäljningarna av 16 respektive 14 hotellfastigheter med en total köpeskilling om cirka 2 650 MSEK och med en realisationsvinst om totalt cirka 410 MSEK.

Ø Från och med den 1 januari 2005 tillämpas IFRS. Tillämpade principer och effekter framgår i beskrivningen av redovisningsprinciper.

Ø Prognosen för 2005 är att resultatet efter skatt kommer att bli väsentligt bättre än motsvarande resultat för 2004.

”Capona genererar ännu ett starkt resultat samtidigt som vi ser att hotellmarknaden fortsätter att utvecklas på det positiva sätt som vi tidigare förutspådde. Detta i kombination med de genomförda fastighetsaffärerna underlättar för oss att göra strategiska förvärv och fortsätta att utveckla Capona”, säger Clas Hjorth, VD på Capona.

Delårsperioden i sammandrag

Hotellkonjunkturen i Norden har haft en positiv utveckling, med ökad beläggning och RevPAR, under året jämfört med 2004.

Nettoomsättningen uppgick till 284,3 (373,0) MSEK och bruttovinsten till 222,1 (261,7) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 747,0 (233,8) MSEK och resultatet före skatt till 606,1 (141,8) MSEK. För kvarvarande enheter uppgick nettoomsättningen till 187,3 (178,7) MSEK och bruttovinsten till 145,9 (134,9) MSEK.

Nedanstående kommentarer är hänförliga till driftsresultaträkningarna på sidan 12.

Caponas hyresintäkter uppgick till 264,7 (305,0) MSEK. För kvarvarande enheter uppgick hyres-intäkterna till 167,7 (159,0) MSEK, en ökning med 5,5 procent. Av Caponas hyresintäkter svarade Sverige för 81 procent, Norge för 11, Danmark för 5 och Finland för 3 procent. Av hyresintäkterna kommer 6,5 (24,3) MSEK från den egna hotelloperatörsverksamheten, det vill säga ett hotell (tre hotell 2004) som drivs i egen regi. Direktavkastningen uppgick till 7,9 (7,8) procent.

Fastighetsverksamhetens resultat uppgick till 760,2 (247,0) MSEK, varav driftsöverskottet för jäm-förbara enheter uppgick till 141,8 (133,0) MSEK. I resultatet ingår värdeförändring förvaltningsfas-tigheter som uppgick till 543,5 (-) MSEK och som främst beror på två avyttrade fastighetsportföljer, vilka tillträtts av köparna under tredje kvartalet. Avskrivningar om 1,7 (6,2) MSEK ingår också i fastighetsverksamhetens resultat. Resultatet från hotelloperatörsverksamheten uppgick till 3,8 (8,1) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 747,0 (233,5) MSEK och resultatet före skatt till 606,1 (141,8) MSEK. I det senare ingår 50 procent av resultatet efter skatt från intresseandelen i Aronsborgs Konferenshotell. Resultatet efter skatt uppgick till 825,6 (101,2) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 36,25 (4,29) SEK. Den positiva skatteeffekten beror främst på upplösning av skatteavsättningar i samband med de två transaktionerna samt på förvärvade underskottsavdrag.

Investeringarna uppgick till 25,9 (66,6) MSEK. De enskilt största investeringarna avser ombyggnad av Scandic Bergen Airport samt uppgradering av badrum i ett antal fastigheter.

Under perioden har inga återköp av aktier gjorts. Under motsvarande period föregående år återköptes 7,4 procent av Caponas totala antal aktier för 130,7 MSEK.

I april sålde Capona den fastighet som har Quality Hotel Sønderborg som hyresgäst. Köpeskillingen uppgick till cirka 22 MSEK med en realisationsvinst om cirka 2 MSEK. Fastigheten består av 7 772 kvm fördelade på 102 rum.

I juni slutfördes förvärvet av en företagsgrupp om fem bolag. Som en följd av befintliga under-skottsavdrag medför förvärvet en positiv effekt på periodens resultat om cirka 115 MSEK.

I juni tecknade Capona två avtal om försäljning av 16 hotellfastigheter till Hotelleiendom AS respektive 14 hotellfastigheter till Norgani Hotels ASA. Totalt uppgick köpeskillingen till cirka 2 650 MSEK med en realisationsvinst om totalt cirka 410 MSEK. Motivet till affärerna är bland annat Caponas strävan att vikta om portföljen till hotellfastigheter belägna i Nordens storstadsregioner. Totalt avser de båda affärerna 30 hotellfastigheter med cirka 5 100 rum fördelade på cirka 226 000 kvm. Transaktionen avseende de 16 hotellfastigheterna tillträddes den 31 augusti 2005 och transaktionen avseende de 14 hotellfastigheterna tillträddes den 1 juli 2005. Resultateffekterna av affärerna redovisas i bokslutet i form av värdeförändring förvaltningsfastigheter. De två affärerna beräknas endast utlösa en marginell skattekostnad.

För de 16 hotellfastigheterna som såldes till Hotelleiendom AS tecknade Capona ett hyresregler-ingsavtal som bland annat garanterar köparen en viss driftsnettonivå under perioden 2005-07-01 – 2015-06-30. Capona åtar sig vidare att utföra visst underhåll samt att sköta förvaltningen av hotellfastigheterna fram till 2015-06-30. Vidare innebär överenskommelsen att Capona ansvarar för kommande omförhandlingar av hyreskontrakten när dessa löper ut i december 2008. Köparen har rätt att säga upp hyresregleringsavtalet efter 2009-01-01.

Uppgörelsen innebar även bland annat att Capona förvärvade en ägarandel om 30 procent av Hotelleiendom AS för en köpeskilling om cirka 70 MSEK. Hotelleiendom AS är ett nybildat bolag och har cirka 45 ägare, varav Capona är den största.
För de 14 hotellfastigheterna som såldes till Norgani Hotels ASA tecknade Capona ett hyresgarantiavtal som garanterar köparen en viss hyresnivå under perioden 2005-07-01 – 2009-06-30. Capona åtar sig vidare att sköta förvaltningen av hotellfastigheterna fram till 2010-06-30.

Uppgörelsen innebar dessutom bland annat att Capona förvärvade en ägarandel om cirka 6 procent av Norgani Hotels ASA för en köpeskilling om cirka 80 MSEK. Norgani Hotels ASA kommer att noteras på Oslobörsen under november 2005.

I september ingick Capona och Norgani Hotels ASA ett intentionsavtal som innebär att Capona inlett förhandling om försäljning av sex hotellfastigheter till Norgani Hotels ASA för cirka 760 MSEK med en beräknad realisationsvinst om cirka 140 MSEK, varav 30 MSEK redovisas som värdeförändring under tredje kvartalet. De sex hotellfastigheterna drivs under olika varumärken och har cirka 900 rum fördelade på cirka 46 000 kvm.

Intentionsavtalet förutsätter bland annat att Capona tecknar ett hyresgarantiavtal som garanterar Norgani Hotels ASA 62,5 MSEK i bruttohyra, vilket är cirka 6,0 MSEK högre än rullande tolv månader oktober-september, under en viss bestämd tid. Vidare innebär intentionsavtalet att Capona och Norgani Hotels ASA ingår ett särskilt förvaltningsavtal varigenom Capona åtar sig att förvalta de sex hotellfastigheterna. Intentionsavtalet förutsätter dessutom bland annat att parterna efter genomförd due diligence träffar ett definitivt avtal senast den 15 november 2005. Fastigheterna beräknas tillträdas under januari 2006.

Stockholm den 21 oktober 2005
Capona AB (publ)Clas Hjorth
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:

Clas Hjorth, VD, tel +46 8 446 59 71
E-post: clas.hjorth@capona.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se

Kort om Capona
Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 30 september 2005 bestod av totalt 26 hotellfastigheter, varav 23 var belägna i Sverige och tre i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 3 300. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell.