Posten AB

Delårsrapport januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 13:30 CEST

- Nettoomsättningen uppgick till 18 285 (18 215) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 942 (784) MSEK. Föregående års rörelseresultat inkluderade reavinster om 206 MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 939 (884) MSEK. Föregående års resultat inkluderade en positiv skatteeffekt om 163 MSEK till följd av ny redovisningsprincip.
- Soliditeten uppgick till 30 (24) procent.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 023 (557) MSEK.

Erik Olsson, vd och koncernchef, kommenterar delårsrapporten:

Posten uppvisar ett resultat för de tre första kvartalen 2005 på nära en miljard kronor. Den finansiella positionen har stärkts.

Vi har tillväxt inom både Direktreklam och Logistik samtidigt som genomförda effektiviseringar kompenserar för fortsatt sjunkande brevvolymer.

Vårt förändringsarbete inom ramen för Postens handlingsprogram 2004-2006 genomförs planenligt. Förändringsarbetet är inriktat på både kostnadsrationaliseringar och intäktsökningar. Produktiviteten har under året förbättrats med två procent.

Vi avvaktar fortsatt regeringens ställningstagande angående framtiden för den rikstäckande kassaservicen.

Vi har med våra centrala samarbetspartners - ICA, Axfood och OKQ8 - avtalat om förlängning och utveckling av nuvarande avtal. I början av 2006 kommer Postens service och utbud till privatpersoner och företag att förtydligas.

Förändringstakten inom meddelande- och logistikmarknaden i Europa har nog aldrig varit högre än under året. Planeringen inför kommande avreglering och en allt tuffare konkurrenssituation är huvudorsakerna.

Vår finansiella styrka, erkända kvalitet och vår starka position i Norden ger oss en nödvändig handlingsfrihet för att möta denna tilltagande konkurrens och förändringarna på marknaden.

Delårsrapporten kan laddas ned från länk längre ned.


Vid frågor kontakta:
Postens presstjänst, press@posten.se tel 08 - 23 10 10


Delårsrapport januari - september 2005
http://hugin.info/134112/R/1018650/159998.pdf

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 800 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se