Smarteq AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 10:05 CEST

· Omsättningen för niomånadersperioden blev 40,9 MSEK. Produktområde Antenner och kablar utvecklas i paritet med marknaden, och omsättningen blev 37,8 MSEK att jämföra med föregående år 44,8 MSEK.

· Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick för niomånadersperioden
till -8,5 MSEK. Produktområde Antenner och kablar uppvisar ett positivt rörelseresultat
på 2,0 MSEK. Resultatet efter skatt för niomånadersperioden uppgick till -11,8 (-2,2) MSEK, varav -4,3 (-1,0) MSEK belöper på tredje kvartalet. Resultatet inkluderar poster av engångskaraktär på -2,4 (0,1) MSEK.

· Bolaget har beslutat koncentrera sin verksamhet till Antenner och kablar. Handsfree visar sig minska i betydelse på marknaden, och ersätts i snabbare takt än någon kunnat förutse med bluetooth-lösningar. Smarteq kommer tillhandahålla handsfreelösningar bara i den utsträckning sådana efterfrågas av betydelsefulla befintliga kunder.

· Bolaget har under året tillförts nytt kapital - första halvåret 11,0 MSEK genom en nyemission och under tredje kvartalet 8,7 mkr genom lån från en grupp huvudaktieägare, i avsikt att omforma bolaget till ett renodlat antennbolag.
En extra bolagsstämma den 27 september 2005 fattade beslut om nyemission innebärande att bolagets aktiekapital ökar med 3,8 MSEK. De nyemitterade aktierna har använts till förvärv av Svenska Antennspecialisten AB.

· Affärsmässigt har ett långsiktigt avtal tecknats med Securitas Direct avseende kommunikations-koncept att installeras i larmcentraler. Avtalet avser den nordiska marknaden med framtida möjlighet att teckna avtal för hela Europa. Större offerter har- i nysatsning på antenner till industrin- lämnats till flera betydande elmätartillverkare.


Marknad
Inom produktområde Antenner och kablar utvecklas omsättningen i paritet med marknaden. Inom flera kundsegment, där man idag använder wireteknik, ser vi en övergång till användande av wireless- lösningar. En viss nedgång av marknaden för fordonsantenner i Sverige kan kortsiktigt skönjas, framför allt inom lastvagnsindustrin. Långsiktigt bedöms dock utvecklingen inom detta kundsegment vara positivt. En markerad satsning genomförs för närvarande inom industrisegmentet för att minska beroendet av fordonskunder. Utvecklingen för antennmarknaden i USA ser positiv ut och leveranser beräknas påbörjas i slutet av året.

Första niomånadersperioden 2005 har kännetecknats av lägre orderingång och fakturering jämfört med samma period föregående år. Den främsta orsaken är marknadsutvecklingen för handsfreeprodukter där bluetooth-lösningar tar allt större marknadsandelar. Smarteq har valt att begränsa handsfreeverksamheten till kvarvarande delar av OEM-Fordonsaffärer. Produktområdet handsfree beräknas vara avvecklat inom tolv månader. Investeringarna koncentreras i stället till satsningar inom antennområdet som bedöms generera affärer med betydande potential, bl a görs en satsning inom WLAN-antenner. Genom det genomförda förvärvet av Svenska Antennspecialisten AB erhålles en breddning av både kundbas och produktsortiment, vilket ger goda möjligheter till marknadsmässiga fördelar och tillväxt.


Produktutveckling
En ny antennprodukt, SmartDisc, har lanserats under året och flera nya antennprodukter är under utveckling för lansering under kvartal fyra. Bland annat är en satellitantenn, SDARS, för fordons-marknaden i USA under framtagning. SmartDisc är främst avsedd för industriella tillämpningar
inom telekom, bl a kommer denna produkt att levereras till Securitas Direct.

En kraftfull utveckling av antenner inom WLAN är under genomförande. Marknaden för detta frekvensområde bedöms långsiktigt vara lönsam. För att påskynda utvecklingen inom detta område har det svenska WLAN-antennbolaget Svenska Antennspecialisten AB förvärvats.


Fakturering/Resultat
Niomånadersperioden
Koncernens fakturering uppgick för niomånadersperioden till 40,9 MSEK. Omsättningen inom produktområde Antenner och kablar utvecklas i paritet med marknaden och omsättningen uppgick
till 37,8 (44,8) MSEK. Omsättningen inom produktområde Handsfree minskar däremot påtagligt, helt enligt de förväntningar man numera har i branschen då teknologiskiftet - från klassisk handsfree till bluetooth - snabbt slagit igenom under kort tid. Omsättningen här blev 3,1 MSEK att jämföra med föregående års 19,8 MSEK.

För niomånadersperioden blev resultatet efter skatt -11,8 (-2,2) MSEK. Resultatet inkluderar poster av engångskaraktär uppgående till -2,4 (0,1) MSEK. Kostnaden avser analys av struktur- utvecklingsmöjligheter vilket bl a har resulterat i förvärvet av Svenska Antennspecialisten AB. Resultatförsämringen förklaras främst av den minskade omsättningen för bolagets handsfree produkter.

Tredje kvartalet
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 13,7 MSEK. Omsättningen för produktområde Antenner och kablar uppgick till 12,7 (13,7) MSEK. För produktområde Handsfree uppgick omsättningen
till 1,0 (3,7) MSEK.

Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -4,3 (-1,0) MSEK. Kvartalets resultat inkluderar engångsposter på -1,6 (0) MSEK.

(För tabell se bifogad fil)
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41574

Smarteq har under 2005 fortsatt att investera i produktutveckling och under tredje kvartalet utgjorde denna kostnad -1,2 (-1,0) MSEK. För niomånadersperioden uppgick kostnaderna för produktutveckling, exklusive aktiveringar, till -3,0 (-3,8) MSEK. Aktiverade utvecklingskostnader under niomånadersperioden uppgick till 2,4 (3,0) MSEK.

Koncernredovisningen omfattar Smarteq AB (publ), Smarteq Wireless AB, Svenska Antennspecialisten AB, Smarteq Intressenter AB och Trans IT AB.

Finansiell ställning
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 30 september till 6,0 (1,2) MSEK.

Koncernens soliditet var per den 30 september 37% (34%).

Per september månads utgång var det totala antalet aktier 705 191 480, samtliga B-aktier.

Investeringar
Investeringarna under niomånadersperioden uppgick till 5,6 (5,9) MSEK. Av årets investeringar avsåg
2,4 (3,0) MSEK aktivering av utvecklingskostnader.

Per september uppgick de aktiverade utvecklingskostnadernas nettobokförda värde till 5,8 (5,1) MSEK. Vidare innehåller de immateriella tillgångarna inkråmsgoodwill till ett nettobokfört värde av 9,2 (10,9) MSEK samt koncerngoodwill om 4,9 (0) MSEK.

Personal
Antal anställda per 30 september var 39 (35).

Framtidsutsikter
Bolaget koncentrerar sin verksamhet till produktområdet Antenner och kablar. De kostnadsreduktioner som var relaterade till Handsfreeverksamheten är genomförda. Den fokuserade satsningen inom antennområdet har redan lett till märkbara ökningar i offert - och orderstock. Avtal avseende flera större affärer, i paritet med Securitas Direct, beräknas kunna tecknas under Q4 2005-Q1 2006.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter.

Revision
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning.


Kommande rapporter 2005
Bokslutskommuniké 2005 13 februari 2006

Stockholm 2005-10-24

Sven-Erik Nilsson
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
Sven-Erik Nilsson, VD Smarteq, tel 08-792 92 50, mobiltel 0733-85 92 50 sven-erik.nilsson@smarteq.se

Ove Östergren, CFO Smarteq, tel 08-792 92 21, mobiltel 0733-85 92 21 ove.ostergren@smarteq.se

Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, tel 08-792 92 00 info@smarteq.se

Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden.