Displayit AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 DISPLAYIT AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 12:05 CEST

Displayits positiva trend fortsätter, EBITDA positivt för det tredje kvartalet. Verksamheten indelas i tre nya affärsområden.

* Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 55 procent till 23,2 (15,0) mkr och för de första nio månaderna med 22 procent till 44,6 (36,6) mkr.

* Rörelseresultat för avskrivningar (EBITDA) blev positivt för senaste kvartalet om 1,0 (-4,4) mkr och för årets tre kvartal -7,8 (-17,0) mkr.

* Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,09 kr jämfört med -1,18 kr för samma period föregående år. Resultat per aktie för tredje kvartalet blev 0,00 (-0,21) kr.

* Spectra Stage & Event Technologies AB konsolideras från och med den 1 september 2005.

* Hans Dahlin ny verkställande direktör.

* Verksamheten indelas i tre nya affärsområden.

* Kontrollbalansräkningsstämman genomförd. Aktiekapitalet återställt.


Displayit i korthet

Displayit levererar tekniska helhetslösningar genom projektledning, installation, uthyrning och försäljning av ljus-, ljud och bildteknologi. Bolagets tjänster levereras till kunder som vill förstärka och förmedla information, budskap eller upplevelser och där kvalitet är avgörande. Displayit bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Karlstad.

Verksamheten

Marknaden

Marknaden börjar uppvisa en viss återhämtning efter den tillbakagång som varit under ett par år. Företagen investerar mer i installationer och marknadsföring. Det tredje kvartalet får ses som beviset för det positiva trendbrottet för bolaget.

Inom segmentet D-bio har bolaget i samarbete med XDC genomfört 12 installationer. Utvecklingen för segmentet förväntas fortsätta utvecklas positivt.

Inom segmentet Informationssystem har tidigare kommunicerat pilotprojekt för ett nordiskt telekom bolag utvecklats väl. Under tredje kvartalet har beslut tagits att ytterligare intensivera utbyggnaden av det skärmbaserade informationssystemet. Installationen kommer att påbörjas redan under det fjärde kvartalet 2005. Vidare märks en markant ökning av liknande förfrågningar, främst från ledande företag främst inom läkemedel, tillverknings- och hotellindustrin. Ledtiderna för segmentet är långa då projekten ofta är omfattande och komplicerade. Ledningen ser dock positivt på framtida möjligheter.

Leveranserna av Kontrollrum har fortsatt utvecklats positivt. Under kvartalet har en omfattande installation genomförts till ett kommunalägt energibolag i Mellansverige. Aktiviteterna har ökat markant för detta segment. Orders och förfrågningarna har ökat både i antal och omfattning.

Under kvartalet har en Mediakubsinstallation färdigställts i Scaniarinken Södertälje. Displayit fortsätter utveckla detta segment och arbetar även med koncept för mindre arenor.

Segmentet Event har haft en fortsatt mycket stark utveckling med genomförda projekt bland annat en större ledarskapskonferens i Cannes.

Orderstocken per 30 september 2005 uppgick till 44,8 mkr, varav 32,7 mkr beräknas att levereras under det fjärde kvartalet 2005.

Organisation

Den 9 september 2005 tillträdde Hans Dahlin som ny verkställande direktör för Displayit AB (publ).

Nettoomsättning och resultat

För perioden januari - september ökade Displayitkoncernens nettoomsättning med 22 procent till 44,6 (36,6) mkr och resultatet uppgick till -10,5 (-22,6) mkr. För tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 55 procent till 23,2 (15,0) mkr, medan resultatet efter skatt blev -0,2 (-6,2) mkr.

Displayit Sweden AB inledde året svagt, men har förbättrats under tredje kvartalet. Omsättningstrenden beräknas att utvecklas fortsatt positivt.

Spectra Stage & Event Technology har under tredje kvartalet förvärvats. Omsättningen under september, vilket är den period som konsoliderats, uppgick till 7,7 mkr.

Bruttomarginalen var för det senaste kvartalet 43,9 procent jämfört med 31,3 procent tredje kvartalet 2004.

Det tredje kvartalet inbegriper huvudsemesterperioden, vilket normalt reducerar omkostnaderna, framförallt på personalområdet.
Finansiell ställning

Koncernens egna kapital uppgick den 30 september 2005 till 27,1 (39,4) mkr, vilket motsvarar en soliditet på 27 (57) procent.

Extra bolagsstämman den 23 juni bemyndigade styrelsen att genomföra kvittningsemission avseende utestående räntebärande lån om maximalt 6,7 mkr. En kvittningsemission om 5,1 mkr genomfördes under tredje kvartalet.

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 40,0 (10,5) mkr. Checkkreditslimiten uppgick till 7,0 (6,1) mkr. Därtill har Displayit en factoringlimit om 12,5 (0,0) mkr varav 9,0 mkr är utnyttjat per 30 september. Likvida medel vid periodens slut var 0,5 (0,6) mkr.

Investeringar

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 21,1 (0,8) mkr varav 20,4 mkr avsåg förvärvet av Spectra tage & Event Technologies AB och resterande 0,7 mkr avsåg främst ljusutrustning, datorer och inventarier. Under perioden har inga avyttringar eller utrangeringar av betydelse skett.

Personal

Medelantalet anställda var under tredje kvartalet 43 (35), medan antalet anställda vid periodens slut uppgick till 73 (35).

Moderbolaget

Verksamheten i Displayit AB (publ) utgörs av koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets nettoomsättning under det senaste kvartalet var 2,7 (0,7) mkr och för de första nio månaderna 8,0 (2,0) mkr. Rörelseresultatet för motsvarande perioder blev 0,6 (-1,1) mkr respektive 0,6 (-5,4) mkr. Resultat före skatt för årets första nio månader var 0,2 (-5,5) mkr. Likvida medel uppgick till 0,0 (0,5) mkr vid periodens utgång. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) mkr.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

På den extra bolagsstämma den 18 oktober konstaterade stämman att aktiekapitalet är till fullo återställt. Stämmans tog därefter följande beslut

· Att driva verksamheten vidare.
· Att genomföra en sammanslagning av bolagets aktier via en s.k.omvänd split. 10:1.
· Att ändra bolagsordningens verksamhetsinriktning till "Bolaget skall, direkt eller via dotterbolag, bedriva verksamhet inom områdena ljus-, ljud- och bildteknik samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet."

Ny CFO börjar på Bolaget den 1 december. Hans Aulin kommer närmast från Got Event AB i Göteborg.

Stefan Lundgren börjar den 1 januari 2005 som Chief Production Officer (CPO). Stefan kommer närmast från Primetec AB och kommer ansvarar för koncernens interna produktionseffektivitet.


Ny indelning av koncernens verksamhet

Med stöd av koncernens ändring av verksamhetsinriktning har styrelsen beslutat att dela in koncernens verksamhet i tre nya affärsområden:

Business Event

Projektledning och helhetslösningar inom ljus-, ljud- och bildteknik, där kunderna eftersöker teknisk höjd, kvalitet och trygghet i sina projekt. Främsta kundkategorin är producenter av business events för svenska företag. Exempel på områden där kunderna är verksamma är mässor, utställningar, projektlanseringar, road-shows och konferenser. Dotterbolaget GyroMedia AB representerar detta affärsområde. Affärsområde följer den svenska konjunkturen och industrins satsningar på marknadsföring och kommunikation. Marknaden är inne i en återhämtningsfas efter flera års tillbakagång. I det kortare perspektivet förväntas en utveckling på det nationella planet för affärsområdet.

Entertainment

Verksamheten består av uthyrning och försäljning av teknisk utrustning ljus, ljud och bild samt projektledning av arrangemang inom evenemangs- och nöjesindustrin. Kunderna återfinns bland producenter av publika arrangemang, exempelvis TV-produktioner, konserter, teatrar, operor och festivaler. Utmärkande för detta affärsområde är att det är teknikintensivt och där teknisk utveckling, logistik och utnyttjandegrad är väsentliga faktorer för framgång. Det nyligen förvärvade Spectra Stage & Event Technologies AB representerar idag detta affärsområde, känt för att varit tekniska projektledare för Eurovision Song Contest (ESC) fem gånger, nu senast i Kiev Ukraina. Nöjesindustrin är inte fullt lika konjunkturkänslig, men marknaden har varit inne i en svag konjunktur där vi kan se en viss återhämtning. Förutom utveckling nationellt kommer satsningar att göras internationellt. Den positiva uppmärksamheten som Spectra fått i samband med ESC har lett till förfrågningar om att lämna offerter på andra stora internationella evenemang och projekt.

Installation

Affärsområdet består av de tidigare affärsområdena Channel, Control och Show. Verksamheten omfattar leverans och installation av avancerade audiovisuella lösningar till kunder som är behov av överblick eller att förmedla budskap.
Det är dotterbolaget Displayit Sweden AB som representerar detta affärsområde. Bland kunderna återfinner vi myndigheter, sportarenor och industrin. Affärsområdet är konjunkturkänsligt och marknaden kännetecknas även av stark priskonkurrens, vilket leder till att volym är en viktig faktor för affärsområdets utveckling.

De senaste åren har det skett stora förändringar inom branschen, snabb teknikutveckling, nya marknader samt en hårt ansträngd konjunktur. Strukturaffärer på både nationell och internationell nivå kommer att ske.
Koncernen har tydliga synergier att ta vara på. Exempel på detta är interna leveranser av teknik och kompetens från bolag inom Entertainment till Business Event samt inköpsfunktioner för Installation och Entertainment. Låga inköpspriser samt hög utnyttjandegrad av koncernens fasta resurser kommer att vara väsentligt för utveckling.

Utsikter

Det tredje kvartalet utvecklades i enlighet med prognosen och blev det bästa i Displayits historia med ett positivt EBITDA om 1,0 mkr. Under fjärde kvartalet kommer resultatet ytterligare att förbättras, med en målsättning om vinst på EBIT-nivån.

Displayit kommer även fortsättningsvis att aktivt söka kompletterande förvärv av företag och verksamheter inom branschen.


Redovisningsprinciper

I enlighet med IAS-förordningen skall börsnoterade företag från och med 2005 tillämpa IFRS i koncernredovisningen. Displayits delårsrapport är utformad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Övergången till IFRS gav inga effekter på koncernens resultat, ställning eller kassaflöde.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 lämnas i februari 2006.

Stockholm den 18 oktober 2005

Displayit AB (publ)
Organisationsnummer 556542-5856Hans Dahlin
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information kontakta

Hans Dahlin, VD, Displayit AB (publ)
Tfn +46 8 545 807 50
E-post hans.dahlin@displayit.com
www.displayit.com

Displayit levererar kundanpassade helhetslösningar på marknaden för Professionella Digitala Presentationslösningar, PDPu, i Norden. Verksamheten bedrivs i affärsområdena, Digital Signage, Digitala biografer och Kontrollrum. Bolaget är noterat Nordic Growth Market, NGM Equity. För mer information om Displayit och bolagets tjänster, vänligen besök www.displayit.com.