Rejlers

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 12:20 CET

(NGM: REJL B)

Tredje kvartalet

· Omsättningen ökade med 22 procent till 122,2 mkr (100,2)
· Rörelseresultatet ökade med 4,5 mkr till 10,4 mkr (5,9) och rörelsemarginalen uppgick till 8,5 procent (5,9)
· Resultat efter skatt ökade med 3,2 mkr till 7,2 mkr (4,0)
· Resultat per aktie ökade med 81 procent till 0,67 kr (0,37)
· Rejlers nominerat till Sveriges bästa arbetsplats av Alecta


Januari-september

· Omsättningen ökade med 45 procent till 398,8 mkr (275,5)
· Rörelseresultatet ökade med 18,0 mkr till 37,2 mkr (19,2) och rörelsemarginalen uppgick till 9,3 procent (7,0)
· Resultat efter skatt ökade med 13,2 mkr till 26,4 mkr (13,2)
· Resultat per aktie ökade med 80 procent till 2,46 kr (1,37)Kommentar av VD och koncernchef Peter Rejler

Kvartalet är vårt bästa tredje kvartal någonsin. Den goda ekonomiska tillväxten inom Rejlers geogra-fiska områden ger fortsatta möjligheter till expansion inom i princip alla våra verksamhetsområden. Branschens positiva utveckling håller i sig. Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan av Rejlers tjänster. För att möta det starka orderläget har vi nettorekryterat 58 medarbetare de första tre kvartalen 2006, en ökning med 9 procent sedan årsskiftet.

Jag är glad över att Rejlers i september blev nominerat till Sveriges bästa arbetsplats av tjänstepen-sionsföretaget Alecta. Alla de tio nominerade företagen har, förutom bra resultat inom hälsa, även kunnat styrka att de lever upp till utmärkelsens kriterier och har visat ett nytänkande i sitt hälsofräm-jande arbete. Den 13 december avgörs vem som vinner utmärkelsen.

Den största tillväxttakten har vi inom Industriell el och automation samt Elkraft och energi. Vi känner av en liten avmattning inom området Järnväg vilket beror på att våra kunder avvaktar beslut om infra-struktursatsningar av regeringen. Inom bygg och fastighetssektorn har vi en fortsatt god efterfrågan liksom inom telekom, mekanik och övrig infrastruktur.

Rejlers Energitjänster, vars verksamhetsområde är energimätning, har en stark utveckling och integra-tionen av det förvärvade ISTA Sverige AB är nu genomförd med bra resultat.

Utsikterna för 2006 är goda och vår målsättning om 1000 anställda och 1 miljard i omsättning år 2010 är väl inom räckhåll.


Omsättning och resultat

För januari-september ökade omsättningen med 45 procent till 398,8 mkr (275,5). Av ökningen är 59 mkr hänförligt till förvärvet av Rejlers Invest OY och 64 mkr till den svenska verksamheten. Rörelsere-sultatet uppgick till 37,2 mkr (19,2) motsvarande en rörelsemarginal om 9,3 procent (7,0). Resultatför-bättringen jämfört med motsvarande period föregående år beror på en fortsatt stark efterfrågan i kom-bination med en förbättrad debiteringsgrad. Antalet arbetsdagar uppgick till 186 (187).

Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 22 procent till 122,2 mkr (100,2) och rörelseresultatet uppgick till 10,4 mkr (5,9) motsvarande en rörelsemarginal om 8,5 procent (5,9). Tredje kvartalet 2006 hade 1 arbetsdag färre än motsvarande kvartal 2005.

Debiteringsgraden för januari-september uppgick till 77 procent jämfört med 72 procent för motsva-rande period föregående år. Resultatet efter finansnetto uppgick till 37,2 mkr (18,8) och resultatet efter skatt uppgick till 26,4 mkr (13,2). Finansiella intäkter uppgick till 0,4 mkr (0,1) och finansiella kostnader uppgick till -0,4 mkr (-0,5).