Cardo AB

Delårsrapport Januari - September 2006

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:11 CET

Fortsatt förbättrad lönsamhet

Orderingång: 6.535 MSEK (5.881)
Nettoomsättning: 6.004 MSEK (5.476)
Resultat efter skatt: 215 MSEK (113), motsvarande ett resultat per aktie på 7:15 SEK (3:77)
Fortsatt positiv resultatutveckling för samtliga divisioner
Ökade materialpriser under året ger fortsatt påverkan på marginalerna

Tredje kvartalet
Förändringsarbetet inom koncernen fortsätter som planerat och tredje kvartalet utvecklades positivt med fortsatt förbättrat resultat jämfört med motsvarande period föregående år. Inom Door & Logistics Solutions växer vi starkt inom våra prioriterade segment. Vidare har tillväxten varit fortsatt god inom Residential Garage Doors. Konkurrenssituationen inom dessa divisioner i kombination med ökade materialpriser har dock gett fortsatt påverkan på marginalerna. Selektiva prishöjningar har genomförts under kvartalet för att möta materialprisökningarna.

Koncernens orderingång uppgick under tredje kvartalet till 2.109 MSEK (1.930), en ökning med 11% efter justering för valutakurseffekter. Den organiska tillväxten var 7%. Orderingången i Tyskland har inom Door & Logistics Solutions ökat med närmare 10%, medan tillväxttakten i USA inom främst Wastewater Technology Solutions har minskat.

Nettoomsättningen uppgick till 2.056 MSEK (1.901), en ökning med 9% efter justering för valutakurseffekter. Den organiska tillväxten var 5%.

Koncernens rörelseresultat under perioden var 140 MSEK (117). Kostnaderna för koncernen som helhet fortsätter att minska i takt med implementeringen av Cardos nya strategi och organisation.

Door & Logistics Solutions
Orderingången och nettoomsättningen ökade, justerat för valutakurseffekter, med 14 respektive 12%, varav förvärvet av Combursa bidrog med 7%. Rörelseresultatet förbättrades till 66 MSEK (58).

Wastewater Technology Solutions
Orderingången och nettoomsättningen ökade, justerat för valutakurseffekter, med 6 respektive 7%, varav förvärvet av Style Industries bidrog med 1 respektive 2%. Rörelseresultatet uppgick till 64 MSEK (63).

Pulp & Paper Solutions
Orderingången och nettoomsättningen ökade, justerat för valutakurseffekter, med 9 respektive 8%. Rörelseresultatet förbättrades till 10 MSEK (2).

Residential Garage Doors
Orderingången och nettoomsättningen ökade, justerat för valutakurseffekter, med 10 respektive 6%. Rörelseresultatet förbättrades till 16 MSEK (9).

Perioden januari - september
Koncernens orderingång uppgick till 6.535 MSEK (5.881), en ökning med 10% efter justering för valutakurseffekter. Den organiska tillväxten var 8%.

Nettoomsättningen uppgick till 6.004 MSEK (5.476), en ökning med 9% efter justering för valutakurseffekter. Den organiska tillväxten var 6%.

Rörelseresultatet uppgick till 328 MSEK (185). Resultatförbättringar har skett inom alla divisioner. Effekterna av omstruktureringsprogrammet följer plan. Valutakursförändringar har endast marginellt påverkat rörelseresultatet.
Resultatet efter skatt uppgick till 215 MSEK (113), vilket motsvarar 7:15 SEK (3:77) per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 96 MSEK (64), vilket motsvarar 3:20 SEK (2:13) per aktie.

Door & Logistics Solutions
För Cardos division Door & Logistics Solutions med huvudvarumärket Crawford, uppgick orderingången till 3.145 MSEK (2.770), en ökning med 12% jämfört med motsvarande period föregående år, justerat för valutakurseffekter. Den organiska tillväxten var 7%. ¨

Nettoomsättningen uppgick till 2.919 MSEK (2.630), en ökning med 10%, justerat för valutakurseffekter. Den organiska tillväxten var 5%. Rörelseresultatet var 202 MSEK (146). Resultatförbättringen är en effekt av ökad försäljning och fortsatta effektiviseringar. Resultatet har påverkats negativt med 25-30 miljoner av ökade materialpriser.

Wastewater Technology Solutions
För divisionen Wastewater Technology Solutions med huvudvarumärket ABS uppgick orderingången till 1.918 MSEK (1.765), en ökning med 7% jämfört med föregående år, justerat för valutakurseffekter. Den organiska tillväxten var 6%.

Nettoomsättningen uppgick till 1.763 MSEK (1.625), en ökning med 7% jämfört med motsvarande period föregående år, justerat för valutakurseffekter. Den organiska tillväxten var 6%. Rörelseresultatet uppgick till 161 MSEK (139).

Pulp & Paper Solutions
Divisionen Pulp & Paper Solutions innefattar verksamheterna Lorentzen & Wettre och Scanpump. Orderingången uppgick till 531 MSEK (493), en ökning med 6% jämfört med föregående år, justerat för valutakurseffekter.

Nettoomsättningen uppgick till 468 MSEK (427), en ökning med 8%, justerat för valutakurseffekter. Rörelseresultatet uppgick till 29 MSEK (12).

Residential Garage Doors
Residential Garage Doors verksamhet bedrivs under varumärkena Crawford, Normstahl och Henderson. Orderingången uppgick till 956 MSEK (868), en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år, justerat för valutakurseffekter.

Nettoomsättningen uppgick till 871 MSEK (809), en ökning med 7%, justerat för valutakurseffekter. Resultatet uppgick till -15 MSEK (-40). Det förbättrade resultatet hänför sig till bättre kapacitetsutnyttjande och lägre fasta kostnader. Svårigheterna att föra vidare materialprisökningar mot kundledet kvarstår.

Företagsförvärv under 2006
I slutet av mars slutfördes förvärvet av Combursa, Spaniens ledande leverantör av dockningssystem och industriportar med en årsomsättning på ca 275 MSEK och omkring 150 anställda. Combursa ingår i divisionen Door & Logistics Solutions resultat från den 1 april.

I början av juli förvärvades verksamheten i det australiensiska bolaget Style Industries, som omsätter ca 45 MSEK och har knappt 30 anställda. Bolaget bedriver försäljning och service av pumpar och kringutrustning för vattenrenings- och avloppsapplikationer. Verksamheten ingår i divisionen Wastewater Technology Solutions resultat från den 1 juli.

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel var vid utgången av september 142 MSEK (149) mot 168 MSEK vid årets början. Därtill kommer outnyttjade kreditfaciliteter med ca 1,5 miljarder SEK (ca 2,0).

Koncernens bruttoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 107 MSEK (183).

Nettoskuldsättningen uppgick vid utgången av september till 1.096 MSEK (631) mot 554 vid årets början. Ökningen förklaras av företagsförvärv samt utbetald aktieutdelning.

Det egna kapitalet uppgick till 2.876 MSEK (2.882), vilket motsvarar 95:87 SEK (96:07) per aktie.

Koncernens soliditet var vid utgången av september 47,1% (52,7).

Personal
Medelantalet anställda i koncernen var 5.788 (5.708).

Återköp av aktier
Vid årets årsstämma i Cardo AB togs beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Styrelsen har hittills inte tagit beslut om att utnyttja bemyndigandet och således har inga återköp gjorts.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 438 MSEK (-17), bruttoinvesteringarna till 1 MSEK (0) och de likvida medlen till 0 MSEK (0) mot 10 MSEK vid årets början.

Ledningsförändringar
Fredrik Groth har utsetts till Vice President Business Development med ansvar för koncernens affärsutveckling. Detta innebär att han den 1 november lämnade sin tjänst som divisionschef för Wastewater Technology Solutions. Cardos VD och koncernchef Peter Aru kommer tills vidare att arbeta som tillförordnad chef för divisionen och dess huvudverksamhet ABS.

Valberedning
Den valberedning som utsetts inför årsstämman 2007 består av:

Ulf Lundahl (ordförande), L E Lundbergföretagen AB, Stockholm
Britt Reigo, Robur fonder, Stockholm
Per-Erik Mohlin, SEB fonder, Stockholm
Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Cardo

Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode kan skickas antingen till ledamot i valberedningen eller till bolaget för vidare befordran till valberedningen.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas i Malmö måndagen den 2 april 2007.

Tidigare marknadsutsikter
I delårsrapporten som publicerades den 10 augusti 2006 lämnades följande information:
Vi bedömer att marknadsutvecklingen generellt sett för industriprodukter kommer att vara relativt gynnsam under 2006, även om det finns skillnader mellan olika geografiska regioner. Osäkerheten inom garageportsdivisionen kvarstår på grund av den kraftiga överkapaciteten som råder inom branschen.

Marknadsutsikter
Vi bedömer att marknadsutvecklingen generellt sett för industriprodukter kommer att vara relativt gynnsam under återstoden av 2006 och inledningen av 2007, även om det finns skillnader mellan olika geografiska regioner. Osäkerheten inom garageportsdivisionen kvarstår på grund av den kraftiga överkapaciteten som råder inom branschen.

Malmö den 2 november 2006

Cardo AB (publ)
Peter Aru
VD och koncernchef

Bilagor:
1. Koncernens resultaträkning i sammandrag
2. Orderingång, nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal per division
3. Koncernens balansräkning i sammandrag
4. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
5. Orderingång, nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal per division 2005
6. Koncernen i sammandrag
7. Revisorernas granskningsrapport

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2006 publiceras den 6 februari 2007.

Cardos VD och koncernchef Peter Aru kommenterar delårsrapporten och ger möjlighet att ställa frågor vid en telefonkonferens idag den 2 november kl 16.30. Den som vill medverka ringer in på telefonnummer 08-505 201 10. Det går också att följa med via webcast på www.cardo.com eller www.financialhearings.com. Telefonkonferensen hålls på svenska.

För ytterligare information kontakta:
Peter Aru, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53
Maria Bergving, kommunikationschef, tel 040-35 04 25, 070-602 61 81

Cardo är en internationell industrikoncern med ledande varumärken, som erbjuder lösningar med kvalitetsprodukter, hög servicenivå och stort applikationskunnande till industriella kunder. Koncernen har starka positioner på marknaderna för port- och logistiksystem, teknik för avloppsvattenrening samt system för massa- och pappersindustrin. Verksamheten bedrivs i divisionerna: Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors.
Koncernen har cirka 5.800 anställda i drygt 30 länder och en omsättning på cirka 8,5 miljarder kronor. Mer än 90 procent av omsättningen avser kunder utanför Sverige. Huvudkontoret finns i Malmö.