Intrum Justitia AB

Delårsrapport januari–september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 08:53 CET

• Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet 2006 uppgick till 725,6 MSEK (705,0), en ökning om 2,9 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 3,1 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till 156,7 MSEK (139,5). I rörelseresultatet ingår ned- och uppvärderingar av köpta portföljer om netto 10,2 MSEK.
• Resultat före skatt tredje kvartalet 2006 uppgick till 138,3 MSEK (132,4).
• Nettoresultatet för årets tredje kvartal uppgick till 103,7 MSEK (99,3).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,30 SEK (1,13) för kvartalet. För årets första nio månader blev resultatet 3,24 SEK (3,08).
• Investeringar i Köp av avskrivna fordringar uppgick under tredje kvartalet till 271,9 MSEK (371,7), vilket inkluderar koncernens andel i det köp av en större tysk bankportfölj som meddelades i samband med delårsrapporten för andra kvartalet 2006.

”Efter att jag har besökt de flesta av våra dotterbolag förstår jag varför Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering. Det stora engagemang och affärsmannaskap som jag mötte är en bra bas att bygga på. Vår utmaning är, och kommer att vara, att addera värde genom att vi verkligen förstår kundens och gäldenärens önskemål. För att möta deras förväntningar har vi startat arbetet med att definiera gemensamma affärsmodeller i syfte att förbättra och dra nytta av koncernens expertis och erfarenheter.
De flesta enheter fortsatte att utvecklas väl under tredje kvartalet 2006. Jag är särskilt nöjd med den goda utvecklingen i södra Europa och i Finland. Köp av avskrivna fordringar fortsätter att vara ett utmärkt stöd till vår kärnverksamhet och omvärderingarna som gjordes i detta kvartal ger ytterligare trygghet om portföljernas kvalitet.”
Michael Wolf, vd och koncernchef

Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 800 anställda i 22 länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder, som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Nordiska börsen, medelstora bolag. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com