Rörvik Timber AB

Delårsrapport Januari - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 15:17 CET

Nettoomsättningen ökade till 1 519 Mkr (1 511).
Rörelseresultatet ökade till 79 Mkr (63). I resultatet ingår en realisationsvinst från försäljningen av verksamheten i Jabo Wood Products om 12 mkr.
Resultatet efter skatt ökade till 48 Mkr (38).
Resultatet per aktie uppgick till 3,47 kr (2,68).
Rörelseresultatet för affärsområde Timber ökade till 77 Mkr (54). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 27 Mkr (20). Resultatet har under kvartalet påverkats negativt av produktionsbortfall p g a genomförda investeringar och sämre kvalitet på råvara.
Rörelseresultatet för affärsområde Råvara blev -11 Mkr (9). Resultatet har under kvartalet belastats med extraordinär kostnad om 12 Mkr i form av slutavräkning av stormtimmer på export samt avveckling av äldre råvarukontrakt.
Förvärv av den danska trävaruhandelsrörelsen Niels Ulrich Pedersen
Fortsatt god resultatutveckling

RÖRVIK TIMBER AB (PUBL)
Box 3003, 550 03 Jönköping
Tfn 036 - 580 11 40
Org nr 556541-2086

Koncernens verksamhet
Koncernen bedriver träförädling vid nio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden. AO Timber där koncernens 6 sågverk, två enheter legotryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och limfog ingår. AO Råvara där koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk och tradingverksamhet ingår. AO Wood Products har i samband med försäljningen av verksamheten i Jabo Wood Products upphört.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för koncernen som helhet uppgick till 1 519 Mkr (1 511) och rörelse-resultatet före finansiella poster till 79 Mkr (63) inkluderat en realisationsvinst på 12 Mkr av-seende försäljningen av Jabo Wood Products.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 67 Mkr (53).
För kvarvarande verksamheter uppgick rörelseresultatet till 59 Mkr (54). Nettoomsättningen uppgick till 1 426 Mkr (1 375).

Tredje kvartalet
För koncernen som helhet var nettoomsätt-ningen 451 (566) och resultat efter finansiella poster 9 (22) Mkr . Främsta anledning till den minskade omsättningen är att verksamheten inom Jabo Wood Products AB såldes per 2006-06-30. Resultatet har under perioden påverkats negativt av kostnader relaterat till stormtimmer. (se nedan under avsnittet AO Råvara)

Företagsaffärer
Rörvik Timber har förvärvat den verksamhet som bedrevs i handelsföretaget Niels Ulrich Pedersen APS (NUP).
NUP är en av Danmarks ledande företag inom handel av sågade trävaror och tryckimpregnerade produkter. För år 2005 omsatte NUP 138 MDKr.
Förvärvet av NUP är en viktig del i Rörviks strategi att vara en stor och betydande aktör av såväl sågade som tryckimpregnerade trävaror på den danska marknaden.
Förvärvet tillträddes den 1 augusti 2006 och innebar en inkråmsgoodwill om 15 Mkr.

Affärsområde Timber
Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 1 239 Mkr (1 044). Exportandelen av nettoomsättningen uppgick till 67 % (56).
Rörelseresultatet blev 77 Mkr (54).
Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 27 Mkr (20) och är ett av det bästa i koncernens historia.
Sågproduktionen under perioden steg till 518 tm³ (485). Årstakten i koncernens anläggningar är för närvarande 750 tm³.
Under det tredje kvartalet uppgick sågprodukt-ionen till 131 tm3 (145). Produktionen har utöver semesterstopp påverkats negativt av genomförda investeringsprojekt vid sågverken i Myresjö och Rörvik samt sämre kvalitet på råvara. Totala bortfallet beräknas till 25.000 m3 mot planerat, motsvarande ett resultatbortfall på ca 10 Mkr. Samtliga sågverk producerar i normal takt sedan början av oktober.
Priset på sågad fura har fortsatt sin uppgång under det tredje kvartalet. Branschens prisindex har från september 2005 till september 2006 ökat med 12% på såväl granen som furan. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan av varor i Europa och Nordafrika. Husindustrin och bygghandeln går för högtryck och inriktningen på våra granverk är i detta läget optimalt.

Prisuppgången visar sig inte fullt ut i resultaten på alla enheter, detta p g. a ett sämre kvalitets-utfall. Vidare har den lägre produktionen inneburit att vi fortfarande levererar en stor andel varor prissatta enligt tidigare ingångna kontrakt gjorda till lägre prisnivåer. Den redovisade prisnivån under kvartalet ligger därför väsentligt under gällande marknadsnivå.

Affärsområde Råvara
Fr. o. m den 1 april 2006 är koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk bolagiserad under namnet Rörvik Skog AB. Tillsammans med systerbolaget Wijkström Timber bildar bolaget fr. o m april 2006 affärsområdet Råvara.

Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 581 Mkr .
Rörelseresultatet blev -11 Mkr (9).

Perioden juli-september belastas med extraordinär kostnad på 12 Mkr i form av slutavräkning för stormtimmer på export, vilket hållit sämre kvalitet än förväntat, och av-veckling av äldre råvarukontrakt från före stormen. Av den totala kostnaden avser närmare 6 mkr leveranser gjorda under tidigare perioder men där reglering gjorts innevarande kvartal. Ytterligare kostnader hänförliga till stormen bedöms ej uppstå.

Priserna beräknas bli oförändrade till nyår för att sedan sjunka något beroende på hur stort granflödet blir. Vår bedömning är att utbudet av gran blir stort i vår, då oron för insektsangrepp är stor och många skogsägare väljer att avverka utsatta bestånd medan de fortfarande är friska. Successivt, beroende på vädret, kommer utbudet av skadad skog att ackumuleras under sommar och höst, vilket kommer att sänka både priser och kvalité.

Vi kommer att påbörja avvecklingen av våra vattenlager under första halvåret 2007. Vattenlagren beräknas därefter uppgå till 250.000 m3fub.

Affärsområdets råvarustrategi innebär att anskaffningen i fortsättningen väsentligt kommer att överskrida behovet vid egna verk. Skälet till detta är att säkerställa att tillräcklig råvara finns i alla konjunkturlägen och att hålla nere råvarukostnaden. Importavtal har tecknats med flera leverantörer.
Rörvik Timber beräknar att från och med innevarande år hantera ett timmerflöde som är större än 3 miljoner m³to.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 63 Mkr, varav 15 Mkr avser goodwill, 8 Mkr är hänförliga till fastigheter och 40 Mkr till maskiner och inventarier. Av nämnda investeringar finansieras 17 Mkr via finansiell leasing.

Likviditet
Likvida medel och beviljade outnyttjade krediter uppgick till 151 Mkr (129).

Aktiedata och nyckeltal (hela koncernen)
Resultatet per aktie uppgick till 3,47 kr (2,68). Eget kapital per aktie uppgick till 21,12 kr (17,28). Soliditeten var 25,3 % (22,8).

Omorganisation
I enlighet med styrelsens beslut från januari 2006 drivs varje enskilt sågverk i egen juridisk person fr. o m den 1 oktober 2006.

Framtidsutsikter
Fortsatt god resultatutveckling och tidigare bedömning om ett förbättrat resultat för år 2006 kvarstår.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisnings-lagen.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med de tillämpade i 2005 års årsredovisning.

Nästa rapportdatum
Publicering av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2006 kommer ske tisdagen den 27 februari 2007.

Jönköping den 8 november 2006


Per Rodert
Verkställande direktör


Information lämnas av VD Per Rodert
telefon 0705-93 11 45

Granskningsrapport

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Rörvik Timber AB (publ.) för perioden 1 januari - 30 september 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera rapporten i enlighet med IAS 34 och årsredo-visningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG 2410) "Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av bolagets valda revisorer" som är utgiven av FAR.
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisnings-frågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige (RS) och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säker-het att vi blir medvetna om alla viktiga omständligheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Jönköping den 8 november 2006


Ernst & Young AB

Bertel Enlund
Auktoriserad revisor