Hedson Technologies

Delårsrapport januari-september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 09:52 CET

(Aktietorget: FORM TR)

- Nettoomsättningen uppgick till 166,5 Mkr (92,5 Mkr) en ökning med 74,0 Mkr eller 80 %.

- Rörelseresultatet (EBIT), exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1,5 Mkr (2,6 Mkr).

- Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -2,4 Mkr (2,6 Mkr). Strukturkostnader har belastat resultatet med 7,1 Mkr medan negativ goodwill har upplösts med 3,1 Mkr.

- Det förvärvade bolaget Edwin Trisk Ltd har totalt belastat rörelseresultatet med -6,3 Mkr. Fr.o.m. fjärde kvartalet kommer rörelseresultatet från Trisk att vara positivt.

- Resultat efter skatt uppgick till -7,8 Mkr (2,0 Mkr).

- Under tredje kvartalet har order om totalt 10,7 Mkr erhållits från det amerikanska företaget Safety-Kleen Systems. Leveranser till Safety-Kleen Systems sker nu i årstakt om 30 Mkr.

- Strategisk order om 3 Mkr har erhållits från Airbus i Tyskland.

- Styrelsen har beslutet att inte nyttja optionen att förvärva resterande aktier i bolaget A Clean Partner AB, fd Europeisk Industri Support AB.

VD-kommentar

Uppladdning inför fjärde kvartalet

Tredje kvartalet är säsongsmässigt alltid en svag faktureringsperiod p.g.a. av semesterperioder. Trots detta har faktureringen varit i nivå med årets två första kvartal.

Orderstocken inom produktlinjen Tvättar är den högsta någonsin. Detta är givetvis mycket positivt men det innebär också kapacitetsproblem i vår produktion, vilken vi expanderar för att möte den ökande efterfrågan.

Leveranser av utrustning inom varumärket Trisk har försenats. Produktionen av dessa utrustningar har under sommaren flyttats från Sunderland till Vänersborg. De tekniska ritningsunderlagen har visat sig undermåliga vilket försenat uppstarten.

Omstruktureringen av produktionen i England är, som nämndes i förra delårsrapporten, avslutad. Samtliga engångskostnader för detta är tagna och ingår i jämförelsestörande poster med 3,0 Mkr.

Härutöver har leveransförseningar av Trisk-utrustningar i samband med uppstarten av produktionen i Vänersborg medfört att rörelseresultatet i Trisk blivit -3,3 Mkr. Normal produktionskapacitet av Trisk-utrustningar har uppnåtts under oktober, vilket kommer ge ett positivt rörelseresultat för Trisk under fjärde kvartalet.

Materialprishöjningar på stål och rostfritt påverkar marginalen negativt. Beslut har fattats om att höja priserna globalt med i genomsnitt 5 % fr.o.m. nästa år.

Branschens viktigaste mässa, AutoMechanica i Frankfurt, hålls vartannat år, och genomfördes i september. Hedson Technologies kraftsamlar till denna mässa. Vi är mycket nöjda med utfallet som dock är av långsiktig karaktär medan kostnaderna drabbar tredje kvartalet.

Räntekostnaderna avseende Herkulesförvärvet är en tung belastning för företaget. Det är ett prioriterat område att med hjälp av eget kassaflöde och refinansiering förbättra finansnettot.

Vi förväntar oss en stark avslutning på 2006 för samtliga produktlinjer. Fakturering under fjärde kvartalet väntas uppgå till cirka 70 Mkr och ge en väsentlig resultatförbättring.

Marknad och försäljning

Koncernens omsättning har utvecklats väl och ökat med 80 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till förvärv. Den organiska tillväxten utgör 7 % och är främst hänförlig till de tyska och amerikanska marknaderna.

Hedson Technologies marknadsför och säljer nu sin produktportfölj under marknadens fyra starkaste varumärken Drester, IRT, Herkules och Trisk. Detta ger oss en mycket stark global marknadsposition och goda möjligheter till att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva produkter.

Leveranserna till Safety-Kleen som påbörjades i juni har efter tekniska transportproblem kommit igång och leveranser sker nu i en årstakt av 30 Mkr. Safety-Kleen har en unik distributionsapparat för den amerikanska marknaden och vi hyser stora förhoppningar att långsiktigt ytterligare öka försäljningen genom denna kanal.

Vi är fortsatt mycket nöjda med Herkules utveckling i Tyskland. De tre första kvartalen överträffar bolaget kraftigt föregående års försäljning. Ökningen uppgår till 14 %.

Trisks produkter kommer nu att distribueras på den amerikanska kontinenten genom Hedsons försäljningsbolag i Nordamerika. Tack vare Hedsons mer omfattande distributionsnät väntas åtgärden ha en positiv effekt på försäljningen. Även logistiskt sker en integrering med Hedsons övriga verksamhet i Nordamerika.

Under perioden togs en order om 3 Mkr för leverans av torkutrustning till Airbus i Tyskland. Airbus är en viktig referenskund för Hedson. Flygindustrin är en målgrupp som kan vara intressant när vi prövar att finna nya kundgrupper utanför bilindustrin.

En modell av IRT skensystem för avlägsna marknader (Fjärran Östern och Nordamerika) lanserades under tredje kvartalet. Modellen minskar fraktkostnaderna och stärker vår konkurrenskraft på dessa marknader.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 166 479 Kkr och för motsvarande period föregående år till 92 485 Kkr, en ökning med 73 994 Kkr eller 80 %. Omsättningsökningen är främst hänförlig till förvärvet av Herkules och Trisk, men även av organisk tillväxt för övriga enheter.

För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 54 869 Kkr mot 26 467 Kkr motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen rullande för de senaste 12 månader uppgick till 211 772 Kkr.

Resultat

Koncernens rörelseresultat (EBIT), exklusive jämförelsestörande poster, uppgick för perioden till 1 548 Kkr (2 652 Kkr).

Koncernens rörelseresultat, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick för perioden till -2 447 Kkr (2 652 Kkr).

Jämförelsestörande poster uppgick sammantaget till -3 995 Kkr och avser strukturkostnader för det förvärvade Edwin Trisk Ltd om -6 076 Kkr, upplösning av negativ goodwill om +3 163 Kkr samt avvecklingskostnader för tidigare VD i moderbolaget om -1 082 Kkr.

För tredje kvartalet uppgick rörelseresultat, till -3 066 Kkr (457 Kkr). Dotterbolaget Edwin Trisk Ltd har under tredje kvartalet belastat koncernens rörelseresultat med -2 865 Kkr p.g.a. försenade leveranser i samband med uppstart av produktionen i Vänersborg.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden januari till september till -8 236 Kkr (2 231 Kkr). I finansiella poster ingår räntekostnader hänförliga till Herkulesförvärvet med 5 890 Kkr.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -7 812 Kkr (2 048 Kkr).

I jämförelsesiffrorna för periodens resultat efter skatt januari-september 2005 ovan uppgick resultatet från avvecklade verksamheter till -183 Kkr. I resultatet från avvecklade verksamheter under 2005 ingår resultat från verksamheterna HomeMaid, Cliff Design, Tinentia och ImproveIT. Hur de olika verksamheterna bidragit till resultatet framgår av separat tabell på sidan 5.

Kassaflöde och investeringar

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för perioden till -4 182 Kkr (-434 Kkr). Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till totalt 3 481 Kkr. Investeringar i nettotillgångar i dotterbolag uppgick till 6 541 Kkr och avser tillgångar i det förvärvade Edwin Trisk Ltd.

Nettot av upptagna lån och amortering i koncernen har för perioden uppgått till 9 854 Kkr. Periodens kassaflöde uppgick till -3 550 Kkr (1 271 Kkr).

Likviditet och ställning

Koncernens likvida medel per 2006-09-30 uppgick till 2 348 Kkr jämfört med 5 898 Kkr vid årsskiftet. Koncernens disponibla likviditet per 2005-09-30, inklusive outnyttjade checkkrediter, uppgick till 16 564 Kkr jämfört med 28 246 Kkr vid årsskiftet

Koncernens egna kapital uppgick per
2006-09-30 till 90 490 Kkr mot 98 090 Kkr per 2005-12-31, se not förändring eget kapital, sidan 7. Soliditeten i koncernen uppgick till 39,6 % respektive 43,7%.

I moderbolaget redovisas en uppskjuten skattefordran på 3 657 Kkr, vilket motsvarar den del av underskottet som beräknas kunna utnyttjas inom en period om 3-5 år.
I moderbolaget föreligger dock betydande uppskjutna skattefordringar p.g.a. underskottsavdrag. Outnyttjade underskottsavdrag uppgår per 2005-12-31 till cirka 43 Mkr, innebärande att underskott för vilket uppskjuten skatt ej redovisas i moderbolaget uppgår därmed till cirka 30 Mkr. Ett framtida nyttjande av dessa underskottsavdrag motsvarar ett värde om cirka 8 Mkr.

Intresseföretag

A Clean Partner International AB

Koncernen äger 13 % av aktierna i A Clean Partner International AB, (tidigare Europeisk Industri Support AB). Bokfört värde uppgår till 8,3 Mkr för denna aktiepost.

Andelen i bolaget har med hänsyn till vårt ägar- och avtalsmässiga inflytande från och med det andra kvartalet 2005 redovisats som ett intressebolag. Bolaget har under perioden januari-september 2006 bidragit med en resultatandel om 105 Kkr. Bolaget har under perioden omsatt 79 Mkr.

Hedson Technologies International AB (publ) har haft en option att förvärva resterande utestående aktier i bolaget.

Styrelsen i Hedson Technologies har beslutat att inte nyttja optionen att förvärva resterande utestående aktier i bolaget. Optionstiden löpte ut 2006-10-31, varför innehavet i kvartal 4 kommer att redovisas som övriga aktier och andelar.

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet omfattar endast koncernledning och koncerngemensamma funktioner.

Nettoomsättningen uppgick för perioden till 54 Kkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 738 Kkr varav 1 082 Kkr avser
avvecklingskostnader för tidigare VD i moderbolaget.

Samordningen av styrelse- och ledningsfunktioner mellan moderbolaget och dotterbolaget innebär en väsentlig kostnadsbesparing.

Moderbolaget har inga räntebärande skulder och det egna kapitalet uppgick per 2006-09-30 till 87,8 Mkr, med en soliditet om 98 %.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandards (International Financial Reporting Standards - IFRS) godkända av Europeiska Unionen (EU). Utformningen av rapporten följer IAS 34 Delårsrapportering (Interim Financial Reporting), vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendation RR 31 Delårsrapport för koncerner.

I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. De nya eller reviderade IFRS-standards och IFRIC-tolkningar som trätt i kraft sedan dem 1 januari 2006 har inte haft någon effekt på koncernens resultat eller ställning.

Hedson-aktien

Hedson-aktien är noterad på AktieTorget. Aktiens börskurs per 2006-09-30 var 0,23 kr jämfört med 0,29 kr vid årsskiftet 2005.

Framtida utveckling

För verksamhetsåret 2006 förväntas en omsättning i koncernen om cirka 235 Mkr och med ett positivt rörelseresultat, inkluderande samtliga strukturkostnader av engångskaraktär uppgående till 4,0 Mkr.

Beslut om notering på O-listan ligger fast. Operativt fokus på integrationsarbetet av förvärvade bolag medför att tidplanen förskjuts. Tidplanen kommer att tillkännages före årets utgång.

Kommande finansiell information

Bokslutskommunikén för 2006 publiceras 2007-02-28.

Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och utvecklar, tillverkar och marknadsför tvätt-, tork- och lyftutrustning till biltillverkare, lackerings- och däckverkstäder. Försäljning sker över hela världen och produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, IRT, Herkules och Trisk. Dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, England och USA. Omsättningen är cirka 250 Mkr och antalet anställda cirka 135.

Hedson Technologies är noterat på AktieTorget och har cirka 4 000 aktieägare.

Mer information lämnas av:

Mikael Lange, VD och koncernchef
Telefon: 040-53 42 42
mikael.lange@hedson.se

Rickard Blomqvist, Finanschef
Telefon: 040-53 42 62
rickard.blomqvist@hedson.se