Investmentaktiebolaget Latour

Delårsrapport januari - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 10:05 CET

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 901 (671) Mkr.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 822 (614) Mkr, vilket motsvarar 18:81 (14:03) kronor per aktie.

Latouraktiens substansvärde uppgick den 30 september 2006 till 287 kronor. Den 31 december 2005 var substansvärdet 249 kronor.

Börsportföljens värde ökade med 7,1 % mot Stockholmsbörsens index 10,4 %.

Industri- och handelsföretagens fakturering uppgick till 3 811 (3 545) Mkr, en ökning med 12 % rensat från köp och försäljningar.

Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 581 (238) Mkr. Rensat från köp och försäljningar innebär detta en resultatökning med 37 %.


Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 3 977 Mkr, en ökning med 10 % rensat från köp och försäljningar.


Fortsatt renodling av affärsområden genom köp och försäljningar

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj, som den 30 september 2006 hade ett marknadsvärde på ca 10,5 miljarder kronor. Vidare ingår helägda industri- och handelsföretag som är organiserade i sju affärsområden. Sammanlagt svarar dessa företag för en årsomsättning på ca 5 miljarder kronor.

Ur börsportföljen har under året försäljning skett av 35 000 aktier i Fagerhult, som gav ett positivt resultat på
4 Mkr. Inlösen av 6 142 568 aktier i Sweco har medfört en realisationsvinst på 54 Mkr. Köp har skett av 250 000 aktier i Munters och 1 590 000 B-aktier i Securitas. Efter Securitas utdelning av aktier i Securitas Direct och Securitas Systems innehåller börsportföljen samma antal aktier i de båda nya innehaven som i Securitas-innehavet. I börsportföljen ingår enbart innehav där röstandelen överstiger 10 %. Bland onoterade aktier ingår innehav i Bravida, där Latours ägarandel är 9 %. Hela innehavet i ProstaLund har avyttrats. På grund av tidigare gjorda nedskrivningar medförde denna försäljning en positiv resultateffekt med 7 Mkr. Efter rapportperiodens utgång såldes hela innehavet i NEA efter ett offentligt uppköpserbjudande från Segulah Alfa. Resultatet från denna försäljning uppgår till 166 Mkr och kommer att redovisas under fjärde kvartalet.

Under innevarande år har inga egna aktier återköpts. Antalet utestående aktier uppgick den 30 september 2006 till
43 700 000. Vid ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2006 fattades beslut om rätt till återköp av egna aktier samt om överlåtelse av egna aktier.

Under året har förvärv skett av företag inom affärsområdena Automotive och Verkstadsteknik. De förvärvade företagen har en sammanlagd årsomsättning på ca 220 Mkr. Inom affärsområdena Textil och Verkstadsteknik har företag avyttrats som har en sammanlagd årsomsättning på ca 100 Mkr. Hela affärsområde Filter med en årsomsättning på ca 200 Mkr samt fastighetsbeståndet i Alingsås har sålts. Realisationsresultat från de sålda enheterna uppgår till 280 Mkr.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernen
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 901 (671) Mkr. Efter skatt utgör resultatet
822 (614) Mkr, vilket motsvarar 18:81 (14:03) kronor per aktie.
Koncernens kassabehållning och likvida placeringar uppgick till 79 (54) Mkr. Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld utgjorde 1 422 (1 740) Mkr. Soliditeten var 79 % (72 %) räknat på redovisat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Inklusive övervärden i intresseföretagen var soliditeten 80 % (75 %).

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 312 (403) Mkr. Moderbolagets synliga soliditet var
78 % (80 %). Inklusive övervärden på börsportföljen uppgick den till 92 % (93 %).