Feelgood Svenska AB

Delårsrapport januari - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 13:29 CET

Feelgood Svenska AB (publ), org nr 556511-2058


Belopp inom parentes avser, såvitt inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

Perioden i sammandrag
- Nettoomsättningen uppgick till 333,0 (307,0) Mkr
- Resultatet efter skatt uppgick till -12,8 (6,0) Mkr
- Resultatet per aktie var -0,15 (0,07) kr per aktie
- Bolaget räknar för helåret 2006 med en ökad omsättning jämfört med 2005, samt ett positivt resultat. Detta är en oförändrad bedömning

Tredje kvartalet i sammandrag
- Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (90,3) Mkr
- Resultatet efter skatt uppgick till -8,4 (-1,5) Mkr
- Resultatet belastas med uppsägningskostnader för VD med -3,3 Mkr
- Resultatet per aktie var -0,10 (-0,02) kr per aktie
- VD Eva Rooth avgick och ersattes av operative chefen Johannes Cullberg som tf VD

VD's kommentar
Det tredje kvartalet är Feelgoods och branschens svagaste period. Under sommarmånaderna juli och augusti har nettoomsättningen varit låg och verksamheten redovisar förlust.
Resultatutvecklingen under perioden januari - september har varit mycket otillfredsställande. Några viktiga faktorer till periodens negativa resultat är:

Engångskostnader under perioden på ca 7 Mkr vilka är hänförliga till uppsägnings-kostnader för tre ledningspersoner och förändringar i ett vårdavtal
Fyra enheter, motsvarande c:a 20% av omsättningen, redovisar en förlust om c:a 13 Mkr

Arbetet med att vända förlusten pågår. Insatserna kommer att intensifieras under kvartal fyra och vara föremål för en kontinuerlig uppföljning från lokal och central ledning.

Det är viktigt att poängtera att Feelgood är ett företag med god potential. Ett stort arbete har genomförts för att sänka kostnaderna och kostnadsmassan i utgången av tredje kvartalet är väsentligt lägre än under början av året.

Overheadkostnaderna har varit för höga i förhållande till omsättningen och har i snitt legat på drygt 10%. I slutet av perioden är nivån c:a 7%.
September är den första månaden sedan mars som bolaget visar ett positivt resultat exklusive lönekostnaderna för uppsagd VD och den positiva utvecklingen har fortsatt under inledningen av fjärde kvartalet.

Omsättning och resultat
Perioden
Resultatutvecklingen har varit negativ. Resultaträkningens jämförbarhet med motsvarande period förra året påverkas av att tre förvärvade bolag tillkommit under 2005 och 2006. Nettoomsättningen har stigit till följd av företagsförvärven, men den organiska tillväxten har varit svagt negativ. Priserna på marknaden har pressats och några enheter har förlorat kunder som inte ersatts med nya. Bolagets omkostnader, särskilt overheadkostnader, har inte i tid anpassats till en nettoomsättning som blivit läge än förväntat.
Feelgoods nettoomsättning ökade med 8,5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 333,0 (307,0) Mkr. Rörelseresultatet minskade dock med 18,4 Mkr och uppgick till -11,7 (6,7) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -13,2 (5,6) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -12,8 (6,0) Mkr.

Tredje kvartalet
Omsättning och resultat efter skatt uppgick till 88,6 (90,3) Mkr respektive -8,4 (-1,5) Mkr. Tredje kvartalets resultat har belastats med uppsägningskostnader för VD med -3,3 Mkr.

Förvärv
Den 19 januari genomförde Feelgood ett förvärv av samtliga aktier i Vitea AB, som grundades 1999 och är ett konsultbolag som har utvecklat effektiva metoder och system för att stötta arbetsgivare i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Genom förvärvet förbättras Feelgoods position som hälsostrategisk partner till företag och offentliga myndigheter.
Vitea har under 2005 genomgått en stor omstrukturering och bland annat genomfört en anpassning av organisation och kostnadsnivå. Vitea har 21 anställda. Feelgoods omsättning för 2006 beräknas öka med c:a 25 Mkr till följd av förvärvet. Resultatbidraget 2006 beräknas dock bli negativt på grund av integrationskostnader och avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar. Från och med 2007 beräknas påverkan på både resultat- och kassaflöde blir positivt.
Den 14 augusti förvärvades de återstående 60% av aktierna i Östermalmshälsan Syn AB för 0,2 Mkr. Efter förvärvet är Östermalmshälsan Syn AB ett helägt dotterbolag.
En sammanställning över anskaffningsvärdet samt de beräknade verkliga värdena på tillgångar och skulder redovisas i not. Om tillträdesdagen för rörelseförvärven hade varit den 1 januari 2006 så skulle koncernens nettoomsättning för kvartal perioden januari-september 2006 ha uppgått till 335,2 Mkr och resultatet till -13,4 Mkr. De förvärvade enheternas resultat efter förvärvstidpunkten som är innefattat i koncernens resultat uppgår till -4,0 Mkr.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 24,7 (34,8) Mkr. Av beloppet härrör 22,8 Mkr från förvärvet av Vitea AB.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4,2 (11,0) Mkr. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av beviljad checkräkningskredit uppgick till 18,5 (22,8) Mkr. Koncernen hade vid periodens utgång 53,7 (45,5) Mkr i räntebärande skulder.
Eget kapital 2006-09-30 uppgick i koncernen till 64,7 (68,5) Mkr, och soliditeten till 27,0 (30,6) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 (3,3) Mkr.

Nyemissioner och bemyndiganden
I februari 2006 genomfördes en nyemission i samband med förvärvet av Vitea AB. Nyemissionen om 1 675 000 aktier à nominellt 1,25 kr riktades till ägaren av Vitea AB. Aktierna tecknades till en emissionskurs om 3,15 kr.
Totalt 571 500 teckningsoptioner har konverterats till aktier under delårsperioden. Teckningsoptionsprogrammet som riktades till anställda under 2003, löpte ut i juni och inga teckningsrätter återstår att konvertera.
Den ordinarie bolagsstämman 2006 bemyndigade styrelsen att utge högst 4 000 000 aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats per 2006-09-30.
Registrerat aktiekapital per 2006-09-30 uppgår till 104 925 463:75 kronor fördelat på 83 940 371 aktier.


Personal
Medelantalet anställda uppgick under perioden till 573 (552). Ökningen beror i huvudsak på företagsförvärven 2005 och 2006. Under tredje kvartalet minskade antalet anställa med motsvarande 25 heltidstjänster.

Moderbolaget
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0,7 (9,1) Mkr. Resultat före dispositioner och skatt uppgick till -34,7 (-23,3) Mkr.
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 72,7 (69,2) Mkr. Investeringarna uppgick till 16,7 (28,4) Mkr. Investeringarna består i huvudsak av aktierna i Vitea AB. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 (0,0) Mkr. Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit uppgick till 6,0 (5,5) Mkr.

Framtidsutsikter
Bolaget räknar med att redovisa en ökad omsättning för 2006 jämfört med 2005 samt att, trots periodens förlust, redovisa ett positivt resultat för helåret 2006. Detta är en oförändrad bedömning.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké för år 2006 lämnas den 22 februari 2007.

Bolagsstämma 2007
Ordinarie bolagsstämma 2007 hålls i Stockholm den 22 maj.

Nomineringskommitté
I enlighet med bolagsstämmobeslut den 11 maj 2006 har nomineringskommitté inför styrelseval vid
ordinarie bolagsstämma 2007 utsetts. Kommittén är utsedd bland bolagets största aktieägare och består, förutom av styrelsens ordförande Uwe Löffler, av Christoffer Lundström (Provobis Holding),
Ulf Strömsten (Catella Kapitalförvaltning) och Torsten Söderberg (Syoto AB).

Övrig information
Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga från och med publiceringstillfället på Feelgoods webbplats www.feelgood.se under fliken Investerare/Rapporter. På webbplatsen finns också möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens finansiella information.Stockholm den 14 november 2006


Johannes Cullberg
tf VD och koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning.


Kontaktpersoner:
Johannes Cullberg, tf VD och koncernchef, 070-285 57 76
Claes Fägersten, CFO, 070-750 55 77


Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare är friska och trivs på jobbet. Vi identifierar, analyserar och eliminerar orsakerna till ohälsan. Som kund hos oss får du tillgång till en rikstäckande företagshälsovård med ett brett utbud av kompetenser. Vårt mål är att med hjälp av friska idéer ha Sveriges friskaste kunder!