Securitas AB

Delårsrapport januari-september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 08:51 CET

LEVERERAR MOT DE TRE OPERATIVA MÅLEN


Nettotillväxten i kundportföljen var 22,4 procent (28,3)
Kundavgångarna uppgick till 5,7 procent (5,2)
Återbetalningstiden för investering i nya kunder var 3,8 år (3,4)

Nettotillväxten och kundavgångarna beräknas på rullande 12 månader och återbetalningstiden för delårsperioden.PROFORMA
KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2006
Försäljningen uppgick till 826 378 TSEK (691 305)
Försäljningstillväxten justerad för valutapåverkan uppgick till 21 procent (23)
Rörelseresultatet var 55 426 TSEK (62 015)
Rörelsemarginalen var 6,7 procent (9,0)
Resultatet per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,11)
PROFORMA
DELÅRSPERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2006
Försäljningen uppgick till 2 435 035 TSEK (1 970 252)
Försäljningstillväxten justerad för valutapåverkan uppgick till 23 procent (25)
Rörelseresultatet var 163 386 TSEK (152 151)
Rörelsemarginalen var 6,7 procent (7,7)
Resultatet per aktie uppgick till 0,29 SEK (0,27)

LEGALT UTFALL
KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2006
Försäljningen uppgick till 826 378 TSEK (693 914)
Resultatet efter skatt var 25 415 TSEK (45 167)
Resultatet per aktie uppgick till 0,07 SEK (0,12)
LEGALT UTFALL
DELÅRSPERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2006
Försäljningen uppgick till 2 440 253 TSEK (1 978 079)
Resultatet efter skatt var 81 026 TSEK (137 720)
Resultatet per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,38)KONCERNCHEFEN KOMMENTERAR

Securitas Direct levererar mot de tre operativa målen under det första kvartalet som självständigt och noterat bolag. Vi har under kvartalet ökat vår kundportfölj med 34 000 kunder, vilket innebär att vår kundstock närmar sig 800 000 kunder. Marknadsföringskostnaden för att ta nya kunder har under sommaren varit högre än föregående år och påverkar kvartalsresultatet negativt med cirka 15 miljoner kronor. Det motsvarar 1,8 procent på marginalen för kvartalet och en ökad återbetalningstid med 0,1 år för delåret.
Vi har intensifierat vårt arbete med att förbättra kvaliteten och servicen i våra kundportföljer vilket bland annat gjort att vi sagt upp ett antal kundabonnemang som tidigare givit oss för låga abonnemangsintäkter eller som på annat sätt varit olönsamma. Detta arbete kommer att fortsätta under en tid och reflekteras i kundavgångarna under kommande kvartal.
Våra investeringar, som syftar till att bibehålla en hög tillväxttakt med kvalitet, utvecklas enligt plan. Våra nya larmkoncept med trådlös kommunikation, tvåvägs röstverifiering och kamera stärker våra kunderbjudanden och vår position på marknaden. Tillsammans med implementeringen av koncerngemensamma system innebär detta att vi kan fokusera på att bygga verksamhet.

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN


OPERATIVA NYCKELTAL

30 september 2006 30 september 2005 31 december 2005
Nettotillväxt i kundportföljen, % 22,4[1] 28,3 26,7
Kundportfölj 796 845 655 199 689 245
Kundavgångar, % 5,7 5,2 5,3
Återbetalningstid, år 3,8 3,4 3,4


1) Justerad för försäljning av 4 174 övervakade larm till Securitas.
Nettotillväxten och kundavgångarna beräknas på rullande 12 månader och återbetalningstiden för delårsperioden.


FINANSIELLA NYCKELTAL PROFORMA
TSEK
juli-september januari-september januari-december
2006 2005 2006 2005 2005
Försäljning 826 378 691 305 2 435 035 1 970 252 2 695 513
Försäljningstillväxt justerad för valutapåverkan, % 21 23 23 25 23
Rörelseresultat 55 426 62 015 163 386 152 151 212 613
Rörelsemarginal, % 6,7 9,0 6,7 7,7 7,9
Resultat före skatt 52 876 60 135 157 536 147 007 205 049
Resultat per aktie, SEK 0,10 0,11 0,29 0,27 0,37


Proformaredovisningen har upprättats för att illustrera hur koncernens räkenskaper skulle kunna ha sett ut om den varit en börsnoterad koncern under hela 2006 respektive 2005. För en mer fullständig redogörelse av de justeringar som gjorts i Proformaredovisningen hänvisas till Prospektet för utdelning och notering, sidan 36, som offentliggjordes i början av september 2006 och som finns tillgängligt på www.securitas-direct.com. Nyckeltalen avseende balansräkning samt kassaflöde avser verkligt utfall.


FINANSIELLA NYCKELTAL UTFALL
TSEK
juli-september januari-september januari-december
2006 2005 2006 2005 2005
Operativt sysselsatt kapital - - 1 545 046 1 102 257 1 114 191
Nettoskuld - - 107 280 751 349 742 610
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) - - 14 19 19
Fritt kassaflöde -104 207 -6 934 -263 572 -129 572 -119 967


1) Avkastning på sysselsatt kapital är framräknat som rullande tolv månaders rörelseresultat proforma, i förhållande till sysselsatt kapital.
MÅL OCH FRAMTIDSUTSIKTER

För att mäta och utvärdera verksamheten har Securitas Direct tre operativa mål:
Nettotillväxten i kundportföljen ska överstiga 20 procent per år
Kundavgångarna ska vara lägre än 6 procent per år
Återbetalningstiden för investering i nya kunder ska understiga 4 år
Det är företagsledningens bedömning att Securitas Direct kommer att uppnå dessa mål för 2006.

INFORMATIONSMÖTE OCH TELEFONKONFERENS

Informationsmöte kommer att hållas den 16 november 2006 kl. 10.45, hos Securitas AB, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa presentationen per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er via följande länk: https://eventreg2.conferencing.com/inv/reg.html?Acc=4841130700&Conf=172995 och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 0125.

Mötet visas också på Securitas Directs webbplats: www.securitas-direct.com.
För en inspelad version av informationsmötet var god ring: 08-505 203 33 eller +44 (0) 20 7031 4064, kod: 725395.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Dick Seger, VD och koncernchef, 0708 21 88 17
Lars Andersson, Ekonomidirektör, 0706 32 75 80
Michael Peterson, Investerar- och Mediarelationer, 0733 22 18 14

e-post: ir@securitas-direct.com
www.securitas-direct.com