Conpharm

DELÅRSRAPPORT JANUARI- SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:55 CET

(Aktietorget: CONP A)

CONPHARM AB (publ)
VERKSAMHETEN
Reumacon. Meda AB ansvarar för att genomföra de studier som skall ligga till grund för en kommande registrering av Reumacon. Kompletterande kliniska studier (s.k. fas-3 studier) skall genomföras innan registreringsansökan lämnas in till myndigheten. Dessa studier kan starta först när ytterligare data genererats som bekräftar substansens säkerhet. För att kunna genomföra dessa prekliniska studier har Meda gjort ett antal försök med att hitta en beredning, som innebär att Reumacon kan ges till försöksdjur i tillräckligt hög dos.
I ett nyligen avslutat försök har, vid engångsdosering, tillräckliga plasmakoncentrationer uppnåtts hos försöksdjuren. Dessa resultat måste nu bekräftas i en studie med upprepad dosering. Denna skall genomföras under hösten 2006.
Enligt styrelsens bedömning kan en prognos för när en registreringsansökan för Reumacon kommer att inlämnas inte göras förrän det är klarlagt, att en konklusiv säkerhetsstudie kan genomföras.

Försäljning.
Intäkterna under perioden består av royalty av försäljningen av Wartec och Podofilox samt försäljning av råvara. På grund av en något svagare utveckling av försäljningen av Podofilox i USA är de samlade royaltyintäkterna under perioden ca 6 % lägre än motsvarande period 2005.
Målsättningen är att kunna balansera verksamhetens kostnader med intäkterna av försäljningen av Wartec och Podofilox till dess att Reumacon blir registrerat.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Rörelseintäkten under årets nio första månader uppgick till 1 537 TSEK (1 637 TSEK motsvarande period år 2005). Varukostnaden för årets intäkter är avsevärt högre än under föregående år men enligt prognos. Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster blev en vinst om 15 TSEK (en vinst om 438 TSEK motsvarande period 2005).

Uppsala 17 november 2006
Styrelsen

Kontakt: Claes Handin, VD
Tel: 08-54067966
Mobil: 0708-613400
Mail: claeshandin@telia.com

Rapporten har inte granskats av bolagets revisor

Nästa rapport: Q/4 2006 & helår 2006 den 28 februari 2007