Fragus Group AB

Delårsrapport januari - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 09:41 CET

(Aktietorget: FRAG B)

Fragus Group AB (publ)

Fortsatt god tillväxt och resultatutveckling för koncernen, nu börjar de tidigare investeringarna som belastat Q1 och Q2 ge avkastning. Bolaget uppvisar nu positiva siffror på kvartalsbasis. Som Fragus tidigare har nämnt är den organiska tillväxten prioriterad under 2006 samt att marginalförstärka verksamheten.

Fortsatt god tillväxt och resultatutveckling för Fragus Warranty Norway.

Genom samarbetet med Ssang Young kommer Fragus Warranty Denmark att vara operativt under Q1 2007 med en mycket låg initial kostnadsbild.

Samarbetet med Sveland är i full gång och vi kan nu lansera vår "egen" bilförsäkring under Fragus motorförsäkring som vi kommer att erbjuda alla våra anslutna handlare. Detta arbete påbörjas under Q4 och kommer att vara fullt implementerat under första halvåret 2007.

Koncernen ser fortsatt goda utsikter för tillväxt och resultatutveckling för 2006.

- Omsättningen steg under tredje kvartalet med 34,5 % till 8 479 Tkr, föregående kvartal 6 304 Tkr. För årets nio första månader uppgick omsättningen till 18 925 Tkr.

- Rörelseresultat uppgick för tredje kvartalet till +383 Tkr, föregående kvartal -372 Tkr. Rörelseresultatet för januari till september uppgick till -387 Tkr.

- Resultat efter finansiella poster uppgick till +365 Tkr för tredje kvartalet, föregående kvartal -389 Tkr, samt till -434 Tkr för niomånadersperioden.

- Resultat per aktie efter skatt för tredje kvartalet uppgick till +0,10 kr, jämfört med -0,10 kr för föregående kvartal, samt för nio månader till -0,12 kr.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första nio månader till +99 Tkr.

Verksamheten
Fragus Group erbjuder, genom dotterbolagen Fragus Warranty Sweden AB och Fragus Warranty Norway AS, garantipaket för alla slags fordon av alla på marknaden förekommande tillverkare. Från och med Q3 finns Fragus representerade i Danmark, via en filial till Fragus Warranty Sweden. I första hand skall denna filial hantera avtalet med Ssang Yong, men kan mycket snabbt aktiveras till ett fullvärdigt dotterbolag med egen verksamhet.

Fragus riktar sig mot företag och har förtroendet att administrera garantier åt bilåterförsäljare av de flesta befintliga märken på marknaden samt flera kvalitetsmedvetna begagnathandlare. Fragus ansvarar även för skaderegleringen vilket ytterligare förbättrar återförsäljarens kundrelationer.

Förutom trygghet är kvalitet, service och support Fragus bidrag till bättre affärer och framgång för våra kunder. Ett samarbete med Fragus är att fokusera på varaktiga kundrelationer med lägre risk och högre lönsamhet.

Fragus återförsäkrar varje garantiåtagande via utländska eller svenska försäkringsgivare. Detta medför att Fragus inte står för någon egen risk, vilket i sin tur innebär att våra kunder kan lita på att Fragus alltid gör korrekta bedömningar vid skaderegleringen.

Marknadsutveckling
Allmänt
Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 34,5 % till 8 479 Tkr mot 6 304 för Q2. Årets första nio månader ger en omsättning på 18 925 Tkr.

Kostnaderna för tredje kvartalet är till stor del enligt plan och är naturliga i och med den tillväxtfas som Fragus är inne i.

Den starkaste marknadstillväxten är i dagsläget i Norge, där Fragus nu är starkt positionerade och växer hela tiden. I och med den befästa positioneringen samt att Fragus endast har ett fåtal mindre konkurrenter i Norge, kommer det medföra att verksamheten fortsätter växa starkt även i framtiden.

Sverige
I Sverige har Fragus Warranty Sweden arbetat vidare på den inslagna vägen att bli den naturliga partnern för bilhandeln när det gäller garantirelaterade frågor. Detta arbete har bland annat givit oss ett svensk-danskt avtal med Ssang Yong. Detta är en bekräftelse på att vi har valt rätt spår inför framtiden.

Sveland
Samarbetet har stärkts under Q3 och vi är nu klara för lansering under Q4 av Fragus Motorförsäkring. Samarbetet innebär att Sveland står som försäkringsgivare och Fragus förmedlar motorförsäkringarna genom anslutna bilåterförsäljare. Att nu kunna erbjuda våra samarbetsparter en bra positionerad bilförsäkring ger oss starka konkurrensfördelar gentemot övriga aktörer på marknaden. Den stora ekonomiska tillväxten i försäkringar bör ta fart under andra halvåret 2007.

Om Sveland
Svelands historia sträcker sig snart 100 år tillbaka i historien. Sveland ägs idag bland annat av ett antal fristående Sparbanker och fastighetsbolag. Budskapet "-Försäkringsbolaget som kunderna gillar!" skvallrar om företagets grundläggande inställning. Mer om Sveland finns på www.sveland.se

Webbplattform
I september förvärvade Fragus Group domänen och plattformen för webbsidan Mp3kungen. Mp3kungen har en välutvecklad webbsida med färdiga betallösningar och plattformen kommer att användas av koncernen för framtida nya koncept. Under tiden kommer Mp3kungen.se att drivas vidare i dess nuvarande form av dotterbolaget Fragus Technologies.

Norge
Fragus Warranty Norway påbörjade sin försäljning i början av april och har under tredje kvartalet stadigt ökat omsättningen. Glädjande kunde vi se att i augusti uppnåddes break even i Norge och vi nu är mycket starkt positionerade i vårt grannland. Nu kommer vi att utveckla den norska marknaden på samma sätt som vi gjorde i Sverige. Fler av våra produkter kommer löpande att introduceras och vinna mark.

Norge är fortfarande en outvecklad marknad än så länge. Före det att Fragus Warranty Norway etablerades, fanns det endast två mindre företag verksamma inom garantiförsäljning. I och med avtalet med Santander Consumer Bank, ELCON får Fragus Warranty Norway en mycket hög marknadspenetration samt lyfter upp frågan om garantier på en ny nivå i Norge.

Organisation
Under det tredje kvartalet har Fragus utökat IT-avdelningen genom att anställa en systemvetare. Detta innebär i praktiken en besparing för bolaget, då behovet för externa konsulter eliminerats. Under det tredje kvartalet har inga andra nyanställningar påbörjats inom koncernen. Detta ligger enligt plan och nu börjar vi nå de volymer som vår organisation kräver för lönsamhet. De investeringar vi har gjort i vårt affärssystem ger oss möjlighet att växa vidare under nuvarande bemanning. De delar som vi kommer att förstärka under 2007 är i första hand inom försäljning i södra Sverige, administration i Norge samt ansvarig för den danska marknaden

Resultat och Finansiell ställning

Resultat
Koncernens omsättning för tredje kvartalet 2006 blev 8.479 Tkr, vilket ligger enligt plan på vad som förväntades för perioden. Omsättningen för första nio månaderna blev 18.925 Tkr.

Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 8.096 Tkr och för nio månader till 19.312 Tkr.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 383 Tkr och finansnettot för kvartalet var -17 Tkr. Årets första nio månaders rörelseresultat uppgick till -387 Tkr och finansnettot var -47 Tkr.

Kassaflöde
Kassaflödet för den löpande verksamheten de första nio månaderna 2006 slutade på 99 Tkr, vilket innebär en stark finansiell återhämtning under det tredje kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten för nio månader blev -1.237 Tkr vilket främst hänförs till inkråmsförvärvet från Telematics i Helsingborg AB som nu är placerat i Fragus Technologies AB, samt till aktivering av utvecklingskostnader för affärssystem. Resterande kassaflöde från investeringsverksamheten hänförs till den normala investeringsplanen för inventarier. Koncernens likvida medel per den 30 september uppgick till 1.581 Tkr.

Eget kapital och aktien
Fragus Group AB är sedan den 22 december 2005 noterat på AktieTorget, en auktoriserad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn.

Aktiekapitalet uppgick per den 30 september till 599 Tkr. Det totala antalet utestående aktier uppgick vid periodens slut till 3.742.500 aktier, med ett kvot värde om 0,16 kr. Det genomsnittliga antalet aktier under perioden är 3.742.500 aktier.

Efter beaktande av periodens resultat uppgick koncernens totala eget kapital till 3.424 Tkr, eller 0,91 kr/aktie. Resultat efter skatt per aktie för andra kvartalet uppgick till +0,10 kr och för niomånadersperioden till -0,12 kr.

Händelser efter periodens utgång
Fredagen den 13 oktober tog Fragus ytterligare ett stort steg genom att lansera en ny hemsida. De nya funktionerna ger återförsäljare, verkstäder och bilägare de absolut mest praktiska verktygen för administration och kommunikation.

I den bakomliggande strukturen har funktioner utvecklats som förenklar och effektiviserar arbetet internt hos Fragus. Utvecklingen senarelägger rekryteringar inom administration på Fragus vilket har sina uppenbara ekonomiska fördelar.

Rapportdatum för 2006

Bokslutskommuniké för 2006:23 februari 2007

Redovisningsprinciper
Fragus Group upprättar sina rapporter för koncernen i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU-kommissionen. Denna delårsrapport är därmed, med undantag för avsaknaden av jämförelsetal på grund av att koncernen startades 2005, upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner. De redovisnings- och värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med vad som tillämpades i årsredovisningen för perioden som slutade den 31 december 2005. Den principiella förändring som tillämpning av IFRS inneburit för Fragus Group gäller tillämpning av IAS 38 Immateriella tillgångar.

Åhus den 24 november 2006
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Kaltenbrunner, CEO
johan.kaltenbrunner@fragus.se
Tel: 044 - 785 03 00
Fax: 044 - 785 03 99
David Rosberg, CFO
david.rosberg@fragus.se
Tel: 044 - 785 03 00
Fax: 044 - 785 03 99

Till styrelsen i Fragus Group AB

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapport för Fragus Group AB per 30 september 2006 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderföretagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Åhus den 24 november, 2006

Markus Nilehn, Auktoriserad revisor
Kerstin Mouchard, Auktoriserad revisor
Ernst & Young