Borevind

Delårsrapport januari - september 2006, Borevind AB

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:21 CET

(Aktietorget: BORE)

Borevind AB (publ)
556578-2637

-Rörelseresultatet uppgår till -1 744 tkr

-Resultat efter finansiella poster -1 610 tkr

-Resultat efter skatt -1 610 tkr

-Resultat per aktie efter skatt utgör för perioden -0,43 kr

-Balansomslutning 14 028 tkr

-Eget kapital 13 061 tkr

Väsentliga händelser under januari - september

-Överenskommelse om en försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Storrun Vindkraft AB träffades med det danska energibolaget DONG A/S den 7 september. Borevind erhåller samtidigt en option att förvärva 20% av bolaget då vindkraftsanläggningen uppförs.

-Borevinds projekt "Storrun" samt all projekteringsverksamhet överförs till det nybildade dotterbolaget Storrun Vindkraft AB i juli.

-Bolaget hade sin ordinarie bolagsstämma den 17 maj. En extra bolagsstämma hölls den 29 juni.

-I maj 2006 träffades en överenskommelse om att förvärva 20,5% av aktierna i Swedish Energy System Transition AB (Switchpower). Affären slutfördes den 17 juli. Förvärvet skedde genom en riktad emission till Borevind som betaldes med kontanter och ett konvertibelt skuldebrev på 510 000 kronor.

-Bolaget har i januari 2006 förvärvat tjugo procent av röster och kapital i RES Skandinavien AB. Förvärvet gjordes genom kontant betalning.

- Handeln med bolagets aktie på Aktietorget inleddes den 13 januari 2006.

Verksamheten
Bolaget följer i huvudsak den plan som beskrevs i noteringsprospektet från november 2005. Investeringsverksamheten har koncentrerats mot förvärven av 20 % av aktierna i vindkraftprojekteringsföretaget RES Skandinavien AB samt 20,5 % av aktierna i solenergiföretaget Swedish Energy System Transition AB (Switchpower).
Inom RES Skandinavien AB fortgår projekteringen av ytterligare vindkraftsanläggningar enligt plan. "Havsnäs" (tidigare "Alavattnet"), med tillstånd för 48 verk har alla tillstånd vilka beräknas vinna laga kraft under hösten. Investeringen beräknas till ca 1,5 miljarder kronor beroende på hur många och hur stora verk som slutligen uppförs.

Försäljning av "Havsnäs" jämte två andra projekt om sammanlagt upp till 50 MW förväntas ske under 2007.

Switchpower tecknade i augusti en order som innebär att Ullevi i Göteborg kommer att täckas med 680 kvadratmeter solcellspaneler vilket gör det till landets största solenergiprojekt.

Borevinds projekt "Storrun" samt projekteringsverksamheten har överförts till ett helägt dotterbolag, Storrun Vindkraft AB, vilket formellt skett under juli månad. Anläggningen innehar samtliga tillstånd som krävs för uppförande av en vindkraftsanläggning med 12 verk motsvarande en effekt på 30 MW. I september tecknades avtal med det danska energiföretaget DONG om försäljning av samtliga aktier i Storrun Vindkraft AB. Borevind har i avtalet tillförsäkrat sig om en tilläggsköpeskilling vars storlek är beroende på anläggningens beräknade energiinnehåll som fastställs i april/maj 2007. Därutöver har Borevind en option att återköpa 20% av bolaget och härigenom bli långsiktig delägare i vindkraftsanläggningen tillsammans med DONG. Borevind tillhandhåller dessutom konsulttjänster till DONG i den fortsatta projekteringen. Köpeskillingen beräknas att redovisas under fjärde kvartalet efter avslutade förhandlingar mellan DONG och turbinleverantören.

Minskad storlek på handelsposten införs

Borevinds aktie har sedan noteringen i januari i år stigit kraftigt samtidigt som handelsposten storlek varit oförändrad. För att underlätta handeln har styrelsen i samråd med AktieTorget beslutat att minska handelspostens storlek från 500 till 200 aktier. Förändringen gäller från 2006-11-20.

Emissioner
Under februari har bolaget genomfört en riktad emission genom utgivande av 325.000 nya aktier varvid bolaget tillfördes drygt 4.7 mkr före emissionskostnader. Emissionen innebar en utspädning med 8,7%. Bolagets aktiestock uppgår därefter till 3.720.000 aktier med ett aktiekapital på 1.488.000 kr.

Vid extra bolagsstämma i juni bemyndigades styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 1.000.000 nya aktier eller konvertibler m.m.

Investeringar
Bolagets nettoinvesteringar under perioden januari - september 2006 uppgick till 7 266 kr. De avser investeringar i intresseföretaget RES Skandinavien AB med 6.147, tsek 1 020 i Switchpower samt tsek 100 i dotterföretaget Storrun Vindkraft AB.

Finansiering och likviditet
Någon försäljning har ej skett under perioden. Bolagets kostnader är högre än beräknade vilket i huvudsak hänförs till externa kostnader för rådgivning i samband med förvärv av andelar i RES Skandinavien AB, Switchpower samt överförande av projekteringsverksamheten till dotterbolaget Storrun Vindkraft AB samt försäljning av detta. Projekteringen av "Storrun" har löpandefinansierats ur bolagets likvida medel.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under tredje kvartalet minus 1 928 tkr. Likvida medel uppgick per 30 september 2006 till 1 491 tkr. Ej utnyttjade belopp på checkräkningskredit uppgick till 377 tkr., beviljad kredit är 400 tkr

Framtid
Styrelsen gör bedömningen att resultatet kommer utvecklas positivt under sista kvartalet 2006 och bolaget förväntas vid avslutad försäljning av "Storrun" att redovisa ett positivt resultat för innevarande verksamhetsår. Bolagets tillväxt skall ske både via förvärv och organiskt.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfälle
Nästa rapport är planerad till 2007-02-21, bokslutskommuniké 2006.

Stillingsön 2006-11- 15

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Owe Linton,
0304-435 75
0706-574980
office@borevind.se
www.borevind.se

Om Borevind AB (publ)
Borevind investerar i främst onoterade bolag, som arbetar med olika slag av förnybar energi, såsom som vind, sol, biobränsle, småskalig vattenkraft och thermoenergi. De mindre företag som Borevind förvärvar andelar i ges möjlighet att växa genom att bli en del av en starkare företagsgrupp. Samtidigt ska företagens ofta mycket kunniga entreprenörer stanna kvar i företagen och driva utvecklingsarbetet vidare.
Bolaget är ett investmentbolag inom förnybar energi och har sitt säte och huvudkontor på Orust. Bolagets över 1 100 aktieägare utgörs till övervägande del av privatpersoner och mindre företag i såväl Sverige som utomlands. Borevind har under 2006 investerat i vindkraft och solenergi och äger 20 procent i RES Skandinavien AB och 20,5 procent i Swedish Energy Transition System AB (Switchpower).