Ricoh Sverige AB

Delårsrapport januari-september 2006, Carl Lamm koncernen

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 08:41 CET

Fortsatt positiv resultatutveckling.

• Nettoomsättningen uppgick till 597,4 Mkr (485,9) vilket motsvarar en tillväxt på 22,9 % (11,4). I det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 15,4 % (24,8) till 166,2 Mkr (144,0).

• Rörelseresultatet uppgick till 27,1 Mkr (25,4) och rörelsemarginalen till 4,5 % (5,2). För kvartalet uppgick rörelseresultatet till 6,6 Mkr (3,9) vilket är en förbättring med 69 %, rörelsemarginalen steg till 4,0 % (2,7).

• Resultatet för perioden uppgick till 19,3 Mkr (18,3) och för kvartalet till 4,5 Mkr (2,8).
Resultatet per aktie för perioden uppgick till 1,89 kronor (1,79) och för kvartalet till 0,44 kronor (0,28).

• Kassaflödet från den operativa verksamheten för perioden uppgick till 76,2 Mkr (37,9) och för kvartalet till -3,6 Mkr (1,0). Under perioden har utdelning samt koncernbidrag om totalt 70,7 Mkr lämnats till Scribona.

• Kostnader av engångskaraktär hänförliga till särnotering uppgick för perioden till 2,6 Mkr och för kvartalet till 0,5 Mkr.

• Orderingången under inledningen av fjärde (4:e) kvartalet har varit starkt vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående år.

PERIODENS UTVECKLING

VD kommentar
Carl Lamm hade ett resultatmässigt bra tredje kvartal, och min bedömning är att Carl Lamm stärkt sin position på den svenska marknaden under nio månaders perioden. När nu Carl Lamm efter utskiftningen och särnoteringen ges möjlighet att behålla samt utveckla den egna verksamheten med sitt kassaflöde bedömer jag att våra förutsättningar för att öka Carl Lamms intjäningsförmåga kommer att förbättras ytterligare. De förvärv som genomfördes vid ingången av verksamhetsåret har medfört att Carl Lamms kunderbjudande nu breddats med fler produkter och tjänster. Bland annat utsågs Carl Lamm till HP Preferred Partner på samliga produktområden och Microsoft Gold Partner. Under kvartalet inleddes också samarbete med Siemens Medical Solutions inom talhantering samt med Aethra gällande videokonferens-utrustning. Dessa leverantörssamarbeten kompletterar vårt erbjudande ytterligare och underlättar kommande affärer.

Hans Johansson, VD och koncernchef


Ytterligare information
Frågor avseende denna delårsrapport besvaras av VD och koncernchef, Hans Johansson, tel + 46 8 734 18 47 eller Ekonomi- och Finansdirektör Lise-Lotte Carlsson, tel + 46 8 734 18 80.

Carl Lamm AB är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en rikstäckande organisation på 25 strategiska orter i Sverige som erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör för Ricohs produktområden, Samsung multifunktionsprodukter, Philips talhantering samt Francotyp-Postalia frankeringssystem. Vidare är bolaget HP Preferred Partner och Microsoft Gold Partner.