Botnia Exploration

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 10:11 CEST

Perioden januari - september 2010
· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0 ).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -4.734 (-342).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -4.586 (-342).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (0,00).

Kvartal juli - september 2010
· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2.701 (-229).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2.552 (-229).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (0,00).


VD KOMMENTAR

Viktiga händelser under årets första tre kvartal
· Förvärvet av Hans.A. Resources Sweden AB slutfördes i mars 2010. Detta är ett viktigt strategiskt förvärv och möjliggör en klart snabbare expansion och vidareutveckling av bolagets undersökningstillstånd. Projekten har analyserats och en arbetsplan och strategi har lagts för framtida utveckling.
· En intensiv prospektering framför allt med blockletning har utförts i hela Vindelgranseleområdet. Detta gäller i såväl Hansa projekten som det gamla Botnia projektet Forsheden. I det senare har vi uppnått stora framgångar som kan betecknas som ett genombrott. Resultaten har tidigare redovisats i pressmeddelanden och på vår hemsida. Magnetiska mätningar har utförts under september månad. Slingram-mätningar påbörjades i början av oktober.
· Höga halter av silver, bly och zink har rapporterats i Forsheden med en klar förstärkning av malmvärdet.
· Detaljplanering för provbrytning av guldprojektet Vargbäcken fortsätter. Som en del av detta påbörjas utredning av MKB (miljökonsekvensbeskrivning) för projektet. Företagen Svensk MKB och Bergab har anlitats som experter. MKB ansökan planeras att inlämnas under slutet av oktober. De flesta prover är klara.
· Internationella kontakter har tagits med intressenter avseende bolagets volframprojekt och en broschyr på engelska har framtagits för marknadsföring av dessa projekt.
· Prospekteringen i Orgsjön med djupmoränborrningar är slutförda. Projektet har förlängts med ytterligare 1 år.

· Nya undersökningstillstånd som godkänts:
* Kåpponis i Jockmocks kommun avseende guld.
* Älgsjö i Åsele kommun avseende guld. Detta projekt har sönats.
* Galtabo i Nora kommun avseende sällsynta jordartsmetaller.
* Darsbo i Skinskattebergs kommun avseende sällsynta jordartsmetaller. Analyser med intressanta resultat är uppmätta. Resultaten har tidigare redovisats i pressmeddelande och på vår hemsida.
* Vena nr 4 i Askersunds kommun med Sveriges mest kända koboltmineralisering.
* Sellmansberget i Storumans kommun i Västerbotten avseende volfram.

· Ytterligare ett antal undersökningstillstånd är ansökta men är ännu ej beslutade.
· Ny förbättrad hemsida är lanserad och finns nu även i engelsk version efter önskemål från marknaden.
· Aktieägarna inbjöds till Guldlinjeområdet för praktisk genomgång av våra projekt. Besöket var mycket uppskattat och planeras bli en återkommande aktivitet.
· Tätborrning för optimering av provbrytningen i Vargbäcken är utförd. Jordavtäckning påbörjas under oktober.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
· Botnia föreslår företrädesemission om cirka 31 MSEK för finansiering av planerad expansion.

Framtidsutsikter
Botnia Explorations ledning ser mycket positivt på framtiden. Genom förvärvet av Hans.A. Resources Sweden AB i mars 2010, förändrades möjligheterna till en snabbare och mer aktiv expansion. I förvärvet ingår ett guldprojekt kallat Vargbäcken med ett bearbetningstillstånd med giltighet tom 2028. Projektet är ett tidigare Lundin Mining projekt (NAN). En utomstående konsult har utfört en resursberäkning av Vargbäcken enligt reglerna i NI 43-101 och redovisade en indikerad mineralresurs av 1,2 miljoner ton guldmineralisering innehållande 1,44 gram guld per ton och en antagen mineralresurs av 0,9 miljoner ton guldmineralisering innehållande 1,68 gram guld per ton. Utöver bearbetningskoncessionen Vargbäcken, som redan är beviljad fram till 2028, förbereds ansökningar av projektet Middagsberget längs guldlinjen samt Purnu och Jorbojokki i Gällivare kommun. Alla dessa projekt är uppborrade och förberedda för ansökningar. Forshedens betydelse i projektportföljen ökar kraftigt och inom kort planeras geofysisk markmätning samt därefter diamantborrning i detta projekt. Efter genomförda borrningar antas Forshedenprojektet kunna läggas till som en kandidat för ansökan om Bearbetningskoncession. Detta innebär att vi kommer att inneha minst 5 stycken bearbetningskoncessioner av guldprojekt under slutet av 2011. Alla projekten ligger infrastrukturellt rätt till med närhet till befintliga anrikningsverk. Med dagens höga guldpriser (> $1.100 /oz) planeras därför provbrytningar och testanrikningar i likhet med Vargbäcken, vilka förväntas ge ett positivt "cash-flow" från ovan nämnda projekt.

STRATEGI
Botnias huvudstrategi är att vara verksamt inom prospektering. Projekt som inte uppfyller Bolagets minimikrav elimineras omgånde och återlämnas till Bergsstaten.

Vår strategi kan sammanfattas enligt följande:
1. Guld är huvudprioritet och huvudmarknaden är Sverige/Skandinavien.
2. Minst fyra ytterligare guldprojekt skall utvecklas till Bearbetningskoncessioner (utöver Vargbäcken).
3. Alla bearbetningskoncessioner skall ligga infrastrukturellt rätt med närhet till befintligt anrikningsverk och avfallsdammar. Inga stora investeringar beräknas vara nödvändiga.
4. All utveckling av s.k. "högprismetaller" som volfram, sällsynta jordartsmetaller eller till exempel nickel planeras exploateras och finansieras via partnerskap. Detta förutsätter fortsatt en positiv utveckling av priserna för dessa metaller. De aktuella undersökningsprojekten kommer med andra ord att "utfarmas" vilket är vanligt tex inom oljeindustrin.
5. Breddning av geologiska områden med intressanta mineraliseringar, kompletterande till den så kallade guldlinjen i Västerbotten, Älvsbyområdet i Norrbotten samt Hälsingland, som Bolaget bedömer har stor potential och framtidsmöjligheter.
6. Botnia arbetar efter beprövade metoder inklusive blockletning.
7. Uran kommer ej att finnas i Bolagets projektportfölj.

FORTSATT FINANSIERING
För att genomföra planerad expansion kommer ytterligare finansiering att krävas. Botnia har uppskattat kapitalbehovet till omkring 31 MSEK inklusive omkostnader för finansiering. Styrelsen har därför den 13 oktober 2010 beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 29 oktober för att lägga fram förslaget om att genomföra en nyemission om ca 31 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För att Botnia skall tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att nyemissionen tecknas till åtminstone 20 MSEK. Botnia har erhållit teckningsförbindelser om 3,75 MSEK och garantiteckning om ca 21 MSEK, vilket totalt motsvarar ca 82 procent av den totala emissionslikviden.

PROSPEKTERINGSVERKSAMHETEN
Efter en generell nedgång av prospekteringen i Sverige under 2008-2009 kan man nu återigen skönja en uppgång och större aktivitet. Detta är mycket glädjande ur finansieringssynpunkt samtidigt som konkurrensen ökar på arbetskraft.

Projektportfölj
Botnias projektportfölj består idag av cirka 30 undersökningstillstånd och en bearbetningskoncession. De flesta av dessa projekt är guldprojekt och ligger längs den så kallade Guldlinjen (ett mineralrikt område kring Sorsele-Storuman-Lycksele).

I Vargbäcken planeras provborrningar i höst och det är styrelsens målsättning att Botnia, genom Vargbäcken, skall börja generera de första intäkterna under tredje kvartalet 2011. Efter borrningarna som är planerade i Forsheden under hösten 2010 har styrelsen förväntningar på att detta projekt kan läggas till som en potentiell kandidat till bearbetningskoncessionsprojekt. För projekten Middagsberget (som ingår i undersökningstillståndet Stenberget nr 3), Purnu samt Jorbojokki har ett intensivt prospekteringsarbete utförts under 2010 och numera planeras ansökningar av bearbetningskoncessioner för dessa områden. Genom att koncentrera dessa bearbetningskoncessioner till Vindelgranseleområdet i Västerbotten och Gällivare i Norrbotten optimeras framtida investeringar geografiskt.

Projektöversikt
För tabell se bifogad rapport

Projektöversikt (forts)
För tabell se bifogad rapport

Förlängning av undersökningstillstånd
Förlängning har ansökts för projekten Avaträsket 1, Harpsund 1, Granselliden 2 & 3, Orgsjön 1 samt Vandelån 2 .

Nya beviljade undersökningstillstånd
Under perioden har följande nya undersökningstillstånd beviljats:
· Kåpponis nr. 1 i Jokkmokks kommun, Norrbottens län.
· Älgsjö nr 1 i Åsele kommun, Västerbottens län. Detta projekt har sedermera sönats under perioden.
· Galtabo i Nora kommun, Örebro län.
· Darsbo i Skinskattebergs kommun, Västermanlands län.
· Vena nr 4 i Askersunds kommun, Örebro län.
· Sellmansberget i Storumans kommun, Västerbottens län.

Återlämnade (sönade) undersökningstillstånd
Styrelsen tog under 2010 beslutet att inte inneha undersökningstillstånd av uranfyndigheter, vilket innebär att uranprojektet Kaddevaara i Norrbotten inte kommer att förlängas efter detta år. Ett tidigare bedömt prioritetsprojekt kallat Råneträsket, har inte förnyats under året. Skälet till detta är att projektet enbart är ett sannolikt kopparprojekt och faller därför utanför Bolagets strategi med inriktning på guld. Efter utvärdering av Botnias projektportfölj har följande nio projekt som inte uppfyller Bolagets krav återlämnats under 2010; Brokojan nr 1, Ormberget nr 1, Finnträsket, Stavsträsket, Suddesvare, Kapmak, Tjålmak, Kaddevaara och Älgsjö. Därmed har Botnias projektportfölj fokuserats genom att ovanstående mindre intressanta projekt har återlämnats.

Under hösten har även de tre projekten Flugan nr 1, Kettilsberget nr 1 och Storkullen nr 1 överlåtits till Helsingland Exploration AB. Undersökningstillstånden ingick i Hans. A. Recourses AB:s projektportfölj och har överlåtits då dessa undersökningstillstånd inte bedömts som geologiskt intressanta.

FINANSIELL ÖVERBLICK

Koncernen i sammandrag
För tabell se bifogad rapport

Kommentarer till tabellen
Under de första nio månaderna 2010 eller 2009 har det inte redovisats någon nettoomsättning. Under perioden januari - september 2010 uppgick aktiverat arbete för egen räkning till kSEK 1.804 (2.464) och rörelseresultatet till kSEK -4.734 (-342). Resultatförsämringen för hela niomånadersperioden januari - september 2010 i jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras i huvudsak av under perioden gjorda utrangeringar i samband med återlämning av undersökningstillstånd om kSEK 1.832 (0). Vidare påverkas resultatet för niomånadersperioden 2010 i jämförelse med motsvarande period 2009 av ökade administrativa kostnader i form av bl a företagsledningstjänster såsom VD och chefsgeolog om totalt kSEK 1.170 (0) samt i övrigt högre omkostnader och krav som följer av att Bolaget i december 2009 listades på AktieTorget.

Investeringar
Immateriella anläggningstillgångar uppgår vid periodens slut till kSEK 26.521 jämfört med kSEK 8.061 per den 31 december 2009. Ökningen om kSEK 18.460 förklaras i huvudsak enligt nedan tabell:

För tabell se bifogad rapport

Kassaflödespåverkande effekt av gjorda investeringar under perioden januari - september 2010 uppgår till kSEK 4.387 (2.395). Investeringarna består i huvudsak av förvärv av prospekteringsrättigheter och utförda prospekteringsarbeten samt förvärv av verksamheter, se vidare information not 4.

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet för niomånadersperioden januari - september 2010 uppgår till kSEK -4.989 (-4). Likvida medel vid periodens slut uppgick till kSEK 583 jämfört med kSEK 5.572 per den 31 december 2009. Beviljad checkkredit uppgår till kSEK 1.200, varav outnyttjad del per 30 september 2010 uppgår till kSEK 283. Soliditeten per den 30 september 2010 uppgår till 85,2% (89,3%) och eget kapital uppgår per den 30 september 2010 till kSEK 23.649 jämfört med 13.556 per den 31 december 2009.

Via den av styrelsen föreslagna nyemissionen kommer bolaget att tillföras erforderliga likvida medel för den planerade driften under de kommande 12 månaderna.

Antal utestående aktier
Under perioden januari - september 2010 har två emissioner genomförts. I mars 2010 genomfördes en riktad nyemission i samband med förvärv av samtliga aktier i Hans.A. Resources Sweden AB. Se vidare information kring förvärv i not 4. Antalet nya aktier som tecknades i denna emission uppgick till 118.908.040 stycken varvid det totala antalet aktier ökade till 475.632.158. Aktiekapitalet ökade med kSEK 595. Under september 2010 har styrelseledamoten Maria Lilja med stöd av tidigare kommunicerat optionsprogram nyttjat samtliga sina teckningsoptioner och tecknat 2.365.416 aktier till kursen 17,44 öre per aktie, vilket totalt tillfört Bolaget kSEK 413. Antalet nya aktier som tecknades uppgick till 2.365.416 stycken varvid det totala antalet uppgår till 477.997.574 per den 30 september 2010. Aktiekapitalet ökade med kSEK 12 och uppgår per den 30 september 2010 till kSEK 2.390.

Bolagets aktie är sedan december 2009 listad vid AktieTorget.

Optionsprogram
Vid ingången av räkenskapsåret fanns 9.461.644 st utestående teckningsoptioner. Under september 2010 har 2.365.416 optioner utnyttjats genom teckning av lika många aktier i Bolaget och vid rapportperiodens utgång finns 7.096.248 st utestående teckningsoptioner. För vidare information, se årsredovisning 2009.

Personal
Koncernen har inga anställda. Ersättningar i form av konsultarvode har utbetalats till bolagets VD och chefsgeolog, se vidare information i avsnitt närstående transaktioner nedan. Ingen ersättning har utgått till styrelsen.

Moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget utgörs av koncernledningsfunktionen och nettoomsättning uppgår under perioden till kSEK 976 (0) med ett resultat efter finansiella poster på kSEK -881 (-73). Likvida medel per balansdagen är kSEK 492 (144). Beviljad checkkredit uppgår till kSEK 1.200 (0), varav outnyttjad del per 30 september 2010 uppgår till kSEK 283.

Transaktioner med närstående
Följande transaktioner har skett med närstående under perioden:
Prospekteringsservice Nord som drivs av Ingemar Åslund, delägare och med i ledningsgruppen, har levererat prospekteringstjänster till ett värde om kSEK 343. X Minerals AB som ägs av Göran Petersson, delägare, med i ledningsgruppen samt styrelseledamot, har levererat prospekteringstjänster till ett värde om kSEK 450.

Ett konsultavtal, avseende köp av företagsledningstjänster, finns med CMM Calluna Marketing & Managment AB som ägs av Bengt Ljung, styrelseledamot och delägare. Under perioden har tjänster köpts till ett värde av kSEK 720.

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten. En risk som ökat för koncernen under perioden är de tillståndsfrågor kopplade till planerade provbrytningar, såsom miljötillstånd. I övrigt har ingen avgörande förändring av av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer skett under perioden. En detaljerad redovisning av Botnias risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning för 2009.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation nr 20, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna finansiella rapport som i årsredovisningen 2009 för Botnia Exploration Holding AB (publ).

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké 2010 2011-02-16

Lidingö den 20 oktober 2010

Bengt Ljung
VD


För ytterligare information kontakta:
VD Bengt Ljung
bengt.ljung@botniaexploration.com
070-543 16 05

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Delårsrapport Q3 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Botnia Exploration

Om Botnia Exploration
Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Utveckling sker främst av objekt i tidiga faser. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources Limiteds svenska fyndigheter, ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX) och har utvecklats väl under 2010. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com och www.aktietorget.se.