Know IT AB (publ.)

Delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:46 CEST

Nettoomsättning och rörelseresultat fortsätter att öka
Årets förvärv, Endero och Reaktor, bidrar positivt
Fortsatt förbättrat efterfrågeläge

DELÅRSPERIOD (JANUARI-SEPTEMBER)
Nettoomsättningen ökade till 1 206,9 (999,3) MSEK
Resultatet (EBITA) ökade till 120,8 (105,1) MSEK
Resultatet efter skatt blev 68,4 (62,3) MSEK, skatt uppgick till -28,9 (-25,3) MSEK
Resultat per aktie blev 3,97 (4,33) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 (30,9) MSEK
Rörelsemarginalen blev 10,0 (10,5) procent

RAPPORTPERIOD (JULI-SEPTEMBER)
Nettoomsättningen ökade till 370,7 (287,4) MSEK
Resultatet (EBITA) ökade till 40,6 (31,0) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till 21,3 (18,7) MSEK, skatt uppgick till -10,2 (-7,2) MSEK
Resultat per aktie blev 1,17 (1,26) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,1 (11,3) MSEK
Rörelsemarginalen blev 11,0 (10,8) procent

VD:s kommentar

Efterfrågan på Know IT:s marknader har under det tredje kvartalet förstärkts något jämfört med föregående kvartal.

Resultaten såväl i Finland som i Norge har utvecklats mycket positivt. I Skåne är konkurrensen fortfarande svår och efterfrågan inom Telekomindustrisektorn är fortsatt svag.

Under kvartalet har vi förstärkt vår systemutvecklingssatsning baserat på Microsoft-plattformen och satsningen på test och kvalitetssäkring. Vi har också utvecklat vår verksamhet inom IT Management genom att skapa en ny specialistenhet, som i första hand kommer att hjälpa våra kunder med IT-strategi, IT-styrning, uppföljning och effektivitet.

I ett längre perspektiv kommer IT-stöd att bli allt viktigare i företag, organisationer och i offentlig verksamhet. Genom att verka lokalt, nära våra kunder kommer Know IT att fortsätta vara en viktig leverantör av rådgivningstjänster, kundanpassad systemutveckling och helhetsåtaganden avseende förvaltning och vidareutveckling av system.

Know IT:s verksamhet inom game based learning vann Svenska Designpriset 2010 med dataspelet Equalize som lär barn med diabetes att på ett enkelt och roligt sätt förstå sin sjukdom.

Efterfrågan i olika branscher förändras vilket ställer krav på snabb omställning. Våra resultat visar att vi klarar det mycket bra. Den goda branschspridningen utgör tillsammans med vår geografiska täckning en viktig del av Know IT:s grundläggande styrka.

Anders Nilsson
Vd och koncernchef

Marknad
Efterfrågan har varit god på de flesta orterna och situationen har närmat sig läget under 2008. Under kvartalet har efterfrågan i Finland stärkts. Däremot är den fortfarande svag i Öresundsregionen. Know IT har en bra riskspridning i verksamheten genom den geografiska spridningen med kontor på 30 orter i Norden i kombination med kunder i många olika branscher.

Know IT har en fortsatt stor andel, cirka 60 procent, av omsättningen från affärer som är baserade på de drygt 130 ramavtal bolaget har med IT-konsultköpande företag, organisationer och verksamheter inom den offentliga sektorn. Dessa avtal, vilka oftast tecknas med en mindre grupp av leverantörer, fastställer de villkor som skall gälla vid tilldelning av kontrakt under avtalsperioden.

Under kvartalet har Know IT tecknat nya eller förlängt ramavtal med Kammarkollegiet, Karlskrona kommun, Kulturrådet, Outokumpu Stainless, Posten Logistikk Norge, Socialstyrelsen, Swedbank och Umeå universitet.

Under kvartalet har Know IT bland annat fått uppdrag avseende:

–   Business & IT Management för Maquet, Olivia Holding och Outokumpu

–   ECM/Web services/spel för Cliffton, Fortum, Hunter Douglas Europe, Kulturrådet, Läkemedelsverket, Peak Performance, Skövde kommun, Statens pensionsverk, Swerock, Tillväxtverket, Tullverket och Östhammarshem

–   Information Management/Business Intelligence för Biovitrum, EnterCard, Försäkringskassan, ICA, IF, JBF, Landstinget i Värmland, Rusta, SSAB, SpareBank 1, TeliaSonera, Uppsala Universitet och Volvo logistik

–   Systemutveckling för Dala Kraft, Försäkringskassan, Iggesund Paper Board, Jönköping Energi, Konsumentverket, Korsnäs, Lantmäteriet, Outokumpu, PatraFee, Politidirektoratet, Sandvik, Toll og Avgiftsdirektoratet, Transportstyrelsen, SLU, The Absolut Company, Synskadades riksförbund, Telenor UMC och Umeå Energi

–   Test & Quality Management för Handelsbanken, ICA-kort, Keybrooker, Sirius Försäkring och SPV

–   Technology Management för Volvo Cars, ICA, Ericsson, AB Volvo, Schenker, VGR-SÄS och Icomera

Omsättning per branschsegment januari-september
Den relativt jämna fördelningen av omsättningen på flera branscher påverkar Know IT:s riskspridning positivt. Under 2010 ökar andelen affärer inom Handel och Bank & Finans medan Telekomindustri minskar.

Medarbetare
Antalet medarbetare i tjänst, omräknat till heltidstjänster, var 1 459 (1 108) den 30 september 2010. Totalt är 1 526 personer anställda i koncernen.

Antalet medarbetare i tjänst har under de första 9 månaderna ökat med 342 personer, varav 249 är hänförliga till förvärven av Endero och Reaktor och 93 är hänförliga till organisk tillväxt. Medelantalet medarbetare under samma period uppgick till 1 352 (1 108).

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för delårsperioden, januari-september, var 1 206,9 (999,3 ) MSEK, en ökning med 20,8 procent jämfört med föregående räkenskapsår. Av ökningen på 207,6 MSEK bidrar årets förvärv med 134,6 MSEK från och med respektive konsolideringstidpunkt.

För aktuell rapportperiod, juli-september, uppgick nettoomsättningen till 370,7 (287,4) MSEK, en ökning med 29,0 procent.

Resultat
Resultat före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick för delårsperioden till 120,8 (105,1) MSEK. Årets förvärv bidrar med 21,7 MSEK från och med respektive konsolideringstidpunkt.

För aktuell rapportperiod, juli-september blev resultatet före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) 40,6 (31,0) MSEK.

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar uppgick för perioden januari-september till -18,7 (-11,4) MSEK. Det finansiella nettot blev -4,8 (-6,1). Resultat efter finansiella poster för delårsperioden uppgick till 97,3 (87,6) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick för samma period till 68,4 (62,3) MSEK. Skatt på periodens resultat uppgick till -28,9 (-25,3) MSEK.

Vinsten per aktie blev för delårsperioden 3,97 (4,33) SEK. Årets förvärv bidrar med 0,55 SEK per aktie. Genomförda nyemissioner hänförliga till förvärven påverkar resultatet per aktie med -0,40 SEK.

Segmentsrapportering
Nettoomsättningen, januari-september, var i Sverige 940,0 (891,5) MSEK och i övriga Norden 267,0 (107,9) MSEK. Ökningen i övriga Norden beror huvudsakligen på förvärven av Endero Oy och Reaktor AS medan ökningen i Sverige beror på organisk tillväxt.

I Sverige uppgick resultatet, januari-september, före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) till 95,2 (107,9) MSEK, för övriga Norden till 40,9 (15,3) MSEK.

Finansiell ställning
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar per 30 september uppgick till 82,0 (32,2) MSEK.

Totalt uppgick räntebärande skulder per den 30 september till 231,8 (232,6) MSEK, varav finansiell leasing 18,2 (21,3) MSEK. Del av lånen, 66,4 (66,4) MNOK, har upptagits i norska kronor i syfte att begränsa valutaexponeringen. Av de räntebärande skulderna var 142,8 (167,8) MSEK långfristiga. Koncernen hade utnyttjat 27,2 (4,1) av en beviljad checkkredit om 75,0 (55,0) MSEK per den 30 september.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar var per 30 september 916,4 (738,4) MSEK, varav 798,4 (666,9) MSEK är goodwill och 118,1 (71,5) MSEK är övriga immateriella tillgångar.

Det egna kapitalet var per 30 september 694,0 (521,7) MSEK. Årets nyemissioner har tillfört 136,1 (32,1) MSEK.

Soliditeten uppgick till 48,9 (47,6) procent per 30 september.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för delårsperioden, januari-september, till 4,1 (30,9) MSEK, i allt väsentligt påverkat av ökade kundfordringar.

Investeringsverksamheten, huvudsakligen rörelseförvärv och tilläggsköpeskillingar, har under januari-september påverkat det totala kassaflödet med -14,7 (-47,9) MSEK medan finansieringsverksamheten, huvudsakligen amorteringar och utdelning har påverkat kassaflödet med -33,2 (-68,5) MSEK.

För aktuell rapportperiod uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 13,1 (11,3) MSEK.

Moderbolaget
Resultatet efter finansiella poster uppgick för delårsperioden till -12,5 (-27,9) MSEK. Finansnettot uppgick till 2,0 (-13,5) MSEK.

Det egna kapitalet per den 30 september var 458,3 (280,3) MSEK. Årets nyemissioner har tillfört 136,1 (32,1) MSEK.

Likvida medel uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Moderbolaget utnyttjade 27,2 (4,1) MSEK av en beviljad checkkredit på 75,0 (55,0) MSEK.

Totalt uppgick räntebärande lån per 30 september till 208,7 (211,0) MSEK varav 66,4 (66,4) MNOK upptagits i norska kronor i syfte att begränsa valutaexponeringen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Allmänt består Know IT:s väsentliga affärsrisker av minskad efterfrågan på konsulttjänster, svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal, prisrisker, kreditrisker och valutarisker samt i mindre omfattning av risker i samband med fastprisuppdrag. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Know IT:s årsredovisning för 2009.

Valberedning
Enligt beslut på årsstämman den 22 april 2010 ska styrelseordföranden sammankalla, vid utgången av tredje kvartalet, Know IT:s röstmässigt tre största aktieägare att utse var sin representant till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2011 utgörs av
-     Mats Olsson, styrelsens ordförande och sammankallande
-     Ben Wrede, Atine Group Oy
-     Frank Larsson, Handelsbanken fonder
-     Björn Franzon, Swedbank Robur fonder

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2011 lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till
valberedning@knowit.se.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer.

Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen för 2009 med undantag för att från och med 1 januari 2010 tillämpas ändringarna i IFRS 3 (Rörelseförvärv) och IAS 27 (Koncernredovisning).

Uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Utblick
Know IT ser en fortsatt ljusning på marknaden vilket kommer att medföra en ökad efterfrågan under den kommande sexmånadersperioden. Den uppnådda förbättringen i Finland väntas bestå. Know IT:s tillväxt fortsätter.

I delårsrapporten januari-juni 2010 lämnades följande utblick:

Know IT ser en ljusning på marknaden vilket kommer att medföra en ökad efterfrågan under den kommande sexmånadersperioden. Förutsättningarna för förvärv och nyetableringar är fortsatt goda. Know IT:s tillväxt fortsätter.

Kommande informationstillfällen
3 feb          2011     kl 08.30    bokslutskommuniké 2010
20 april      2011     kl 08.30    delårsrapport jan-mars 2011
20 april      2011     kl 15.00    årsstämma 2011

Stockholm den 21 oktober 2010

Anders Nilsson

Koncernchef och VD

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av Know IT:s revisorer.

Informationen är sådan som Know IT ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 21 oktober 2010.

Adress och kontaktuppgifter
Know IT AB, (org.nr. 556391-0354)
Box 3383, 103 68  Stockholm
Besöksadress: Klarabergsgatan 60
Tel: 08-700 66 00, Fax: 08-700 66 10
knowit.se

För mer information kontakta:
Anders Nilsson, koncernchef och vd, Know IT AB (publ), 08-7006600
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-7006600 eller 0730-746630
eller
Anders Nordh, CFO, Know IT AB (publ), 08-7006600

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1500 medarbetare representerade på 23 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, Ryssland och USA. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna
knowit.se .