Intrum Justitia AB

Delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:39 CEST

Tredje kvartalet 2010

  • Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet 2010 uppgick till 922,9 MSEK (1 023,2), en minskning med 9,8 procent. Valutaeffekterna uppgick till –6,3 procent. Den organiska tillväxten uppgick till –2,2 procent (5,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 211,2 MSEK (147,2). Rörelseresultatet justerat för valutaeffekter samt engångsposter i region Storbritannien & Irland under tredje kvartalet 2009 steg med 11,0 procent. I omsättningen och rörelseresultatet ingår upp- och nedvärderingar av köpta fordringar om netto –0,8 MSEK (–6,5).
  • Rörelsemarginalen justerat för omvärderingar av portföljer med köpta avskrivna fordringar uppgår till 23,0 procent, jämfört med 20,2 procent i tredje kvartalet föregående år (justerat för engångskostnader 2009).
  • Nettoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 144,9 MSEK (98,7) och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,82 SEK (1,24).
  • Utbetalningar för investeringar i Köp av avskrivna fordringar uppgick till 263,1 MSEK (179,7), en ökning med 46,4 procent.

Kommentar från VD och Koncernchef Lars Wollung

Intrum Justitia utvecklas väl i rådande marknad, med en långsam makroekonomisk återhämtning framförallt i Södra Europa. Vi fortsätter att förbättra rörelseresultatet i koncernen, under tredje kvartalet uppgick ökningen till 11 procent, justerat för valutaeffekter samt engångskostnader 2009. Rörelsemarginalen stärktes till 21 procent, att jämföra med 20 procent under motsvarande kvartal förra året.

Inom vårt verksamhetsområde Kredithanterings­tjänster ökade rörelseresultatet med 21 procent (justerat för valuta) under tredje kvartalet och marginalen stärktes till 18 procent från 14 procent föregående år (justerat för engångskostnader i samband med omstruktureringar av verksamheten i i Storbritannien).Under året har vi gjort omfattande personalneddragningar i hela koncernen och arbetat hårt med att effektivisera verksamheten och öka marknadsaktiviteterna. Detta ger nu resultat inom vår kredithanteringsverksamhet, vilket givetvis är glädjande.

När det gäller Köp av avskrivna fordringar har vi en god utveckling av de existerande portföljerna, med en avkastning under kvartalet på 16 procent. En lägre investeringsnivå under 2009 påverkar utvecklingen av omsättning och resultat i kvartalet negativt. Vi ser dock att aktiviteten inom området åter ökar och att investeringarna under tredje kvartalet i år ökat med 46 procent jämfört med föregående år.

I region Sverige, Norge, Danmark, Finland, Baltikum och Ryssland har vi sett en mycket god utveckling under kvartalet med tillväxt av såväl omsättning som rörelseresultat. Rörelseresultatet i tredje kvartalet ökade med 10 procent justerat för valutaeffekter.Under kvartalet har arbetet med att effektivisera verksamheten och samtidigt öka säljinsatserna gett önskade resultat, framförallt i Skandinavien där vi genomfört ett omfattande omstrukturerings­program i år. Utvecklingen inom Kredithanteringstjänster i Sverige och Finland är positiv, medan vi nu ser effekter av sänkta gäldenärsavgifter på den norska marknaden.

I region Storbritannien & Irland visar vi en stabil lönsamhet och befintliga portföljer med köpta avskrivna fordringar utvecklas enligt plan. I tredje kvartalet har vi gjort några mindre investeringar i nya portföljer men ännu har inte en åter­hämtning av marknaden för köpta avskrivna fordringar materialiserats.

I region Nederländerna & Belgien utvecklas kredithanteringstjänster väl. I lokal valuta uppgick omsättningstillväxten i regionen till 6 procent justerat för förändringen i redovisnings­principer som gjordes under andra kvartalet.

I region Polen, Tjeckien, Slovakien & Ungern förbättrades rörelseresultatet i tredje kvartalet till en förlust på 2 Mkr,  en följd av effekter från de kostnads­reducerings­program som initierats under året. Investeringarna i rättsliga åtgärder ger effekt och intäkter från tidigare investeringar syns nu i resultatet. Vi fortsätter dock att öka mängden ärenden  i de rättsliga systemen, framförallt i Polen vilket ökar kostnaderna.

Region Frankrike, Spanien, Portugal & Italien tyngs fortsatt av de makroekonomiska förut­sättningarna. Trots det presterar vi väl. Rörelseresultatet minskar med 15 procent justerat för valuta, en effekt av minskade investeringar i Köpta avskrivna fordringar det senaste året. Tack vare hårt arbete med intern effektivitet och intensifierade säljaktiviteter syns idag en positiv trend i lönsamheten inom Kredithantering i de flesta länderna i regionen.

I region Schweiz, Tyskland & Österrike fortsätter vi att arbeta med kostnadseffektivitet och andra åtgärder för att stärka lönsamheten i regionen. Vi ser effekter av det åtgärdsprogram som inleddes i början av året, men utvecklingen går långsammare än väntat. En lägre investeringsnivå inom Köpta avskrivna fordringar det senaste året påverkar resultat och omsättning negativt.

Under det tredje kvartalet genomförde vi det sista i en lång rad åtgärder för att skapa en stark organisation som kan möta efterfrågan på värdeadderande tjänster inom kredithantering i hela Europa. Genom att skapa tre större regioner kommer vi snabbare kunna lansera nya tjänster och dra nytta av skalfördelar inom Intrum Justitia-koncernen. De tre nya regionera utgörs av Norra Europa (Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Sverige)  Centraleuropa (Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike) samt Västra Europa (Belgien, Frankrike, Italien, Irland, Nederländerna, Portugal, Spanien och Storbritannien)

Vi ser idag att efterfrågan på tjänster som kombinerar traditionell kredithantering med köp av avskrivna fordringar ökar. Ett


För ytterligare information, kontakta gärna:


Lars Wollung, verkställande direktör och
koncernchef,
tel: 08-546 10 202

Bengt Lejdström, ekonomi- och finansdirektör,
tel: 08-546 10 237, mobil: 070-274 2200

Annika Billberg, IR & Kommunikationschef,
Tel: 08-545 10 203, mobil: 070-267 9791

Intrum Justitia AB (publ)
105 24 Stockholm
Tel: 08-546 10 200, fax: 08-546 10 211
Webbplats: www.intrum.com
E-post: ir@intrum.com
Organisationsnummer: 556607-7581