Fabege AB

Delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:54 CEST

  • Periodens resultat efter skatt ökade med 889 Mkr från 202 Mkr till 1 091 Mkr, motsvarande
    6:67 kr per aktie (1:23).
  • Före skatt visade Förvaltningen ett resultat om 1 126 Mkr (384) och Förädlingen 198 Mkr (25).
  • Transaktionsresultatet före skatt uppgick till 190 Mkr (18).
  • Förvaltningsresultatet minskade till 600 Mkr (624) och hyresintäkterna minskade till 1 520 Mkr
    (1 647) till följd av nettoförsäljning av fastigheter.
  • Soliditeten ökade till 37 procent (32).

- Vi har ännu ett starkt kvartal bakom oss där trenden med ett stabilt förvaltningsresultat och tilltagande bidrag från Transaktion och Förädling förstärkts och givit ett väsentligt förbättrat totalt resultat, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

- Vi kan, i kontrast till situationen för ett till två år sen, konstatera att vi idag har ett angenämt problem. Risker har bytts till möjligheter och vi står inför utmaningen att tillvarata dessa möjligheter på bästa sätt, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 26 oktober 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,1 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,2 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.