Karo Bio AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:40 CEST

KARO BIO SÄKRAR FINANSIERING OM CIRKA 530 MSEK FÖR GENOMFÖRANDET AV FAS III STUDIER AV EPROTIROME

Delårsperioden januari–september och det tredje kvartalet 2010 i korthet

•    Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (5,9) MSEK, varav tredje kvartalet 0,0 (1,5) MSEK
•    Periodens resultat uppgick till -113,4 (-116,9) MSEK, varav tredje kvartalet -34,4 (-34,2) MSEK
•    Resultat per aktie var -0,73 (-0,92) SEK, varav tredje kvartalet -0,22 (-0,27) SEK
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten var -114,6 (-116,8) MSEK, varav tredje kvartalet -33,7 (-37,2) MSEK
•    Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 116,2 (119,0) MSEK
•    Karo Bio har valt att initialt fokusera utvecklingen av eprotirome för behandling av högriskpatienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (HeFH)
•    Den 26 augusti hölls ett seminarium där Karo Bio presenterade sin utvecklingsplan för eprotirome och professorerna Steven E. Nissen och Paul J.P. Kastelein höll presentationer och diskuterade det medicinska behovet av mer effektiva behandlingar för högriskpatienter med HeFH  
•    Karo Bios partner Merck har meddelat att de beslutat att avbryta utvecklingen av läkemedelssubstansen MK-6913 för behandling av värmevallningar efter att en interimsanalys av data visat att de i förväg fastställda effektkriterierna inte uppfylldes. Merck utvärderar alternativ för framtida studier av MK-6913

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

•    Bolaget har haft vetenskapligt råd med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och kan därefter uppskatta investeringen för eprotiromes planerade fas III-program till cirka 400 MSEK
•    Bolaget har säkrat finansiering om totalt cirka 530 MSEK, villkorat av bolagsstämmans godkännande, för genomförande av fas III-studier för eprotirome för HeFH:
- dels har bolaget avtalat om 35 MUSD (cirka 230 MSEK) i finansiering via en s.k. Equity Credit Facility som bolaget successivt kan utnyttja för att emittera aktier till fastställda villkor under 36 månader,
- dels har styrelsen beslutat om en företrädesemission om netto cirka 300 MSEK som i sin helhet är säkerställd genom garantier, under vissa villkor, från Carnegie Investment Bank AB och andra garanter.
•    Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma att hållas den 24 november för att fatta beslut om ovan beskrivna Equity Credit Facility och företrädesemission

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Lindgren, verkställande direktör, tel. 0705 61 61 77
Erika Söderberg Johnson, finansdirektör , tel. 08 608 60 52