Fastighets AB Balder

Delårsrapport januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 16:01 CET

  • Förvaltningsresultat före skatt ökade till 328 Mkr (207), motsvarande 3,29 kr per aktie (3,10)
  • Hyresintäkterna uppgick till 980 Mkr (539)
  • Resultat efter skatt uppgick till 827 Mkr (194), motsvarande 8,30 kr per aktie (2,89)
  • Eget kapital uppgick till 41,59 kr per aktie (32,75)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 121 Mkr och uppgick till 328 Mkr (207), vilket motsvarar 3,29 kr per aktie (3,10). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 15 Mkr (57). Ökningen beror främst på fastighetsbeståndets förändring.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 827 Mkr (194), motsvarande 8,30 kr per aktie (2,89). Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 773 Mkr (1), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med 81 Mkr (-), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med -83 Mkr (-4) samt resultat från andelar i intressebolag om 10 Mkr (82).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2010

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 4 november 2010.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2010 ett värde om 14,2 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Fastighets AB Balder (publ)

Box 53121, 400 15  Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se