Genovis

Delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 14:40 CET

TREDJE KVARTALET

• Nettoomsättningen ökade till 407 (238) KSEK

• Resultatet efter finansnetto ökade till -2 874 (-3 050) KSEK

• Resultatet efter skatt ökade till -2 863 (-3 050) KSEK

• Resultatet per aktie ökade till -0,07 (-0,22) SEK

 

ÅRET ACKUMULERAT

• Nettoomsättningen ökade till 965 (508) KSEK

• Resultatet efter finansnetto ökade till -8 023 (-9 390) KSEK

• Resultatet efter skatt ökade till -7 991 (-9 390) KSEK

• Resultatet per aktie ökade till -0,19 (-0,67) SEK

 

VD kommentar

Under kvartalet har vi fortsatt arbeta mot två av våra kortsiktiga mål; öka försäljningen av produkter ur proteinportföljen och intensifiera produktutvecklingen av multimodala nanopartiklar. Vi har sett en tydlig ökning i både antalet kunder och omsättning under året och vi vill öka takten ytterligare. För att uppnå det har vi under det tredje kvartalet förstärkt vår säljorganisation och vi har valt att fokusera på nya och befintliga kunder inom bioteknik- och läkemedelsbolag. Denna kategori av kunder arbetar främst med karakterisering av antikroppsmolekyler. De har relativt nyligen börjat testa våra enzym ur proteinportföljen och de använder dem främst för analys på discovery nivå. För att öka volymerna inom denna målgrupp arbetar vi med kundmöte och marknadsföring med sikte på att våra enzym och metoder ska bli ett självklart val. Målet är att etablera en standard som inte enbart ska gälla för tidigt forskningsarbete utan fortsatt som kvalitetskontroll under klinisk prövning och senare även i produktionen av antikroppsbaserade läkemedel. Ett sätt att nå dit är att arbeta med produktutveckling i nära dialog med våra kunder och sådan feedback har bland annat resulterat i en ny produkt, FragIT, som vi lanserar i november.

I september presenterade vi de första resultaten från Sentinel node projektet på World Molecular Imaging Congress (WMIC) i Kyoto i Japan. Behovet av nya imaging tekniker på preklinisk nivå ökar och det är uppmuntrande att se att multimodala nanopartiklar har potential att bidra med förbättrad prestanda, högre upplösning och säkrare analys. Genovis produktutveckling av nanopartiklar för multimodal imaging följer plan och är nu i en fas då vi inriktar oss på optimering av modaliteter, bildtolkning och målstyrning med hjälp av antikroppsmolekyler. Vi har även utökat vårt samarbete med Lunds BioImaging Center, som sedan tidigare också är vår partner i forskningsprojektet Sentinel node.

Lund i november
Sarah Fredriksson

 

Verksamhetsöversikt

Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker som ska underlätta våra kunders prekliniska* forskning. De produkter vi har lanserat hittills består av nanostrukturer och enzym (proteiner). Vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt som är inriktade på design, produktion och karaktärisering av nanostrukturer. De nanostrukturer och metoder som Genovis fokuserar på kan användas som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging) samt som bärare av olika substanser i utveckling av nya drug delivery metoder. Våra kunder finns främst inom Life Science industrin och inom akademisk forskning. Genovis verksamhet utgörs till stor del av forskning och utveckling av ny teknik, även om vi under de senaste två åren inlett en viss försäljning.

*Prekliniska studier kallas den läkemedelsforskning som äger rum innan läkemedlet är tillräckligt dokumenterat för att studeras på människor.

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com www.genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00 är Certified Adviser åt Bolaget.