LinkMed

Delårsrapport januari - september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 09:44 CET

 • LinkMed beslutade om ändrad inriktning av verksamheten med ytterligare fokus på transplantationsområdet samt ett intensifierat och accelererat arbete med att realisera värdena i intressebolagsportföljen. Strategiförändringen har medfört omstruktureringskostnader om 6,3 Mkr som belastar resultatet under det tredje kvartalet. Den omstrukturering som hitintills genomförts innebär en årlig kostnadsminskning om ca 7 Mkr.
 • Nettoomsättning för perioden blev 60,6 (64,1) Mkr. Valutaeffekterna hade en negativ påverkan på omsättningen med 7 Mkr.
 • Nettoomsättningen blev 19,1 (21,1) Mkr för tredje kvartalet. Den lägre omsättningen beror till stor del på valutakursen. I jämförelsesiffran för 2009 ingår vidare en försäljningsökning i Olerup SSP beroende på lageruppbyggnad i USA-bolaget, Olerup Inc.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev -4,1 (18,2) Mkr. Förutom kostnader av engångskaraktär och valutaeffekter påverkas resultatet av kostnader för uppbyggnaden av Olerup Inc. Varken AbSorber eller Olerup Inc ingick i koncernen under motsvarande period föregående år.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,4 (10,8) Mkr
 • Resultatet per aktie såväl före som efter utspädning var -0,33 (0,75) kr
 • Eget kapital per aktie var 33,54 (38,77) kr
 • Soliditeten uppgick till 68 (80) procent

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • AbSorber lämnade i augusti in en FDA-ansökan för ny innovativ version av XM-ONE® .
 • BioResonator erhöll CE-godkännande och fick flera ordrar i samband med nytecknade distributörsavtal.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • LinkMed ändrar klassificering på NASDAQ OMX till Life Sciences Tools & Services
 • Organisationsförändring i LinkMed i och med ny strategi
 • Patientlogistiksystemet PatLog® från ONCOlog Medical ingår i den protonterapiklinik som belgiska IBA kommer att leverera till ett nytt centra i Dimitrovgrad, Ryssland.

VD INGEMAR LAGERLÖF KOMMENTAR TILL TREDJE KVARTALET 2010:
”LinkMed har under kvartalet påbörjat en genomgripande förändring av verksamheten i och med beslutet att satsa på transplantationsverksamheten. Den nya strategiska inriktningen innebär att vi nu accelererar våra exits i intressebolagsportföljen. Förändringen påverkar organisationen i moderbolaget med neddragningar som medfört engångskostnader som tagits under kvartalet. Kostnaderna i moderbolaget LinkMed kommer framgent att minska betydligt. Försäljningen för Olerup SSP forsätter att öka i volym, men valutan arbetade emot oss även detta kvartal. Satsningarna i USA börjar nu ge resultat med bra försäljningsökning och vi förväntar oss en ännu kraftigare tillväxt framöver”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD, mobil 070-873 2733 eller e-post ingemar.lagerlof@linkmed.se
Okee Williams, Portfolio Manager, mobil 070- 600 5364 eller e-post okee.williams@linkmed.se

LinkMed har två verksamhetsområden, dels den affärsdrivande transplantationsverksamheten med två dotterbolag, dels en ventureportfölj med life science-företag. Venturebolagen, som alla är intressebolag, består av fyra bolag som är verksamma inom läkemedelsutveckling och bioteknik och sex bolag som verkar inom diagnostik och medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: LMED).