Firefly AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 10:25 CET

· Omsättningen minskade med 16% till 70,2 mkr (83,6 mkr)
· Rörelseresultatet minskade med 62% till 3,6 mkr (9,4 mkr)
· Resultat efter finansnetto minskade med 74% till 2,8 mkr (10,6 mkr)
· Orderingången ökade med 24% till 64,6 mkr (52,2 mkr)
· Orderstocken minskade med 38% till 24,4 mkr (39,2 mkr)
· Resultat per aktie 0,34 kr (1,31kr)


Verksamheten
Årets tredje kvartal kännetecknades av fortsatt ökad aktivitet, främst inom affärsområdet Industriapplikationer. Orderingången för Industriapplikationer ökade med 14% jämfört med samma period föregående år och omsättningen var 39% högre. Detta genererade ett mycket starkt resultat som vida översteg första halvårets förlust.

Inom affärsområdet Infrasystem var installationsarbetena i Stockholms tunnelbana under det första halvåret, i enlighet med kundens önskemål, av ringa omfattning, men har under tredje kvartalet återupptagits. Omsättningen för tunnelskydd under tredje kvartalet var 5% lägre jämfört med samma period föregående år och målsättningen är fortsatt att slutleverera SL-projektet före årets utgång. Under perioden har orderingången på tunnelskydd varit låg och de order som tagits är främst kompletteringsorder inom ramen för SL-projektet.

I övrigt fortsätter provningar av bolagets nya system Sentio® hos kunder så som tidigare offentliggjorts. Det bör dock återigen påpekas att det här är fråga om långsiktiga processer och att det kan ta flera år från provning till beslut. Det är nu också tydligt att det statsfinansiella läget i Europa negativt påverkar investeringar i alla typer av infrastruktur, så även inom säkerhetsområdet, vilket ytterligare kan försvåra för Firefly att teckna nya order på kort och medellång sikt.

Som framförts i föregående delårsrapport är den lägre omsättningen och det försämrade resultatet, enligt styrelsens bedömning, huvudsakligen att hänföra till förskjutningar framåt i tiden av redan planerade investeringar hos kunderna inom affärsområdet Industriapplikationer samt lägre utleveranser till SL. Tidigare av styrelsen fattat beslut om att inte genomföra några kostnadsneddragningar utan att fortsätta det planerade offensiva marknadsförings- och utvecklingsarbetet ligger fast.

Det internationella marknadsföringsarbetet har fortsatt med hög intensitet med ytterligare fokus på den asiatiska marknaden och Sydamerika. Förstärkningen av organisationen har fortsatt enligt plan och sedan årsskiftet har åtta personer anställts. Merparten av rekryteringarna har, som tidigare, skett till sälj- och eftermarknadsavdelningarna.

Orderingång, fakturering och resultat
Periodens orderingång uppgick till 64,6 mkr (52,2 mkr), en ökning med 24%. Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 24,4 mkr (39,2 mkr). Omsättningen minskade till 70,2 mkr (83,6 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 3,6 mkr (9,4 mkr).

För tabell se bifogad rapport

Tredje kvartalet
Orderingången uppgick till 19,2 mkr (17,9 mkr). Inom affärsområdet Industriapplikationer ökade orderingången med 14%. Omsättningen ökade med 26% och uppgick till 32,9 mkr (26,2 mkr). Rörelseresultatet blev 7,7 mkr (3,4 mkr).

Investeringar, likviditet och soliditet
Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 17,9 mkr (10,4 mkr). Investeringarna under perioden uppgick till 637 tkr (269 tkr). Soliditeten vid periodens slut uppgick till 59% (60%). Bolaget är skuldfritt.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 56 personer (45).

Framtidsutsikter
Firefly går in fjärde kvartalet med en stor orderstock inom affärsområdet Industriapplikationer och med målsättningen att slutfakturera resterande del av SL-projektet. Det finns dock, liksom var fallet under första halvåret, en osäkerhet när i tiden vissa större kunder vill ha leverans och dessa beslut kommer att påverka helårsresultatet väsentligt. Styrelsen gör fortsatt den bedömningen att bolaget under 2010 kommer att visa ett sämre resultat än under föregående år.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som bolaget står inför. 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper.

Informationstillfällen
Bolaget kommer att avge följande rapporter:
Bokslutskommuniké        24 februari 2011
Delårsrapport kvartal 1    9 maj 2011
Årsstämma                    9 maj 2011

Rapporten bifogas i sin helhet.

Stockholm den 11 november 2010

FIREFLY AB (publ)
Robert Rehbinder, Styrelseordförande
Lars Höglund, Ledamot
Johan Löwen, Ledamot
Erik Mitteregger, Ledamot
Lennart Jansson, Verkställande direktör


För ytterligare information hänvisas till:
VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller
ordföranden Robert Rehbinder, tfn 070-824 98 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Firefly Delårsrapport Q3 2010.pdf

Om Firefly
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner. Inom affärsområdet Industriapplikationer övervakas processer främst inom board- och träbearbetningsindustrin samt i värmekraftverk. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Bolaget har sedan några år också utvidgat verksamheten, så att den nu även innefattar övervakning av pappersmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. I dessa sammanhang används främst gnist- och flamdetektering. Bolagets affärsområde Infrasystem omfattar övervakning av kabel- och kommunikationstunnlar och andra specialrisker. I dessa fall används bland annat den nyutvecklade gasdetekteringstekniken, MGD. Firefly har försäljning i mer än 30 länder och omsättningen uppgick under 2009 till 116 mkr. Firefly är noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här