Rörvik Timber AB

Delårsrapport januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 14:51 CET

Nettoomsättningen uppgick till 839 Mkr (1 039).
Nettomsättningen för det tredje kvartalet var 303 Mkr (300)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 107 Mkr (-212). I resultatet ingår poster i samband med företagsrekonstruktion med 188 Mkr (0).
Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -22 Mkr (-48).

Den 5 maj gick bolaget som tidigare meddelats ur den företagsrekonstruktion som pågått sedan den 29 april 2009. Arbetet är sedan dess fokuserat på att komma tillbaka till normal produktion, få igång råvaruflöden och öka leveranserna till kunderna. Under det tredje kvartalet har målsättningen varit att etablera ett råvaruflöde för att kunna nå en produktionstakt på 590.000 m3 (årstakt). Denna produktionstakt motsvarar ett kapacitetsutnyttjande på cirka 60 %. Råvaruflödet har dock inte medgett en bra produktionsplanering eller att sågverken kunnat producera optimalt enligt den planlagda specialiseringen av respektive såg. På marknadssidan pågår arbetet med att återställa marknadens förtroende. Kvartalsresultatet har påverkats av semesterstopp, högre råvarupriser och de planeringssvårigheter som påverkat såväl produktion som försäljning.  I takt med att råvaruflöden stabiliseras, kommer också möjligheterna till att öka effektiviteten, sänka kostnaderna och förbättra kundstrukturen.
Målsättningen är att när råvaruflöde och marknaden så medger öka volymerna och förbättra kapacitetsutnyttjandet. För att uppnå branschens genomsnittliga lönsamhet krävs ett väsentligt högre kapacitetsutnyttjande än nuvarande 60 % av den beräknade kapaciteten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultatet efter skatt uppgick till 262 Mkr (-181).
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eget kapital uppgår till 601 Mkr och soliditeten till 41,8 %
Likvida medel inkl. beviljade outnyttjade krediter uppgick till 60 Mkr (84)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultatet per aktie 0,42 kr (-13,08) före utspädning
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rörvik Timber AB (publ)
Box 18 561 21 Huskvarna                                                         
Besök: Grännavägen 24
Tfn: + 46 (0) 36 580 11 40
Fax: + 46 (0) 36 13 20 22
www.rtimber.se