Aerocrine AB

Delårsrapport januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 11:25 CET

Försäljningen av NIOX MINO® ökade med 36 % i USA. Aerocrine tillförs 361 Mkr via emission av aktier och konvertibelt skuldebrev.

Januari – september 2010

 • Nettoomsättningen har minskat med 13 % till 63,1 (72,9) Mkr.
 • Försäljningen av NIOX MINO® påfyllnadstest har ökat med 15 %
 • Resultat efter skatt uppgick till -62,3 (-68,1) Mkr motsvarande ett resultat per aktie före utspädning om -0,9 (-1,0) kr

Juli – september 2010

 • Nettoomsättningen ökade med 11 % och uppgick till 21,0 (19,0) Mkr.
 • Försäljningen av NIOX MINO® påfyllnadstest ökade med 41 %
 • Resultat före skatt förbättrades och uppgick till -15,0 (-31,7) Mkr motsvarande ett resultat per aktie före utspädning om -0,2 (-0,5) kr
 • Aerocrine stärkte sin finansiella och strategiska position genom emissioner av aktier och konvertibler riktade till Novo A/S. Totalt tillfördes Bolaget 225 Mkr via en riktad emission om 112,5 Mkr samt utgivande av konvertibelt skuldebrev om 112,5 Mkr
 • I augusti väckte Aerocrine talan vid tysk domstol mot FILT Lung- und Thoraxdiagnostic GmbH för intrång på tre av Bolagets patent
 • Vid extra bolagsstämma den 7 september erhöll Styrelsen mandat att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier.
 • Vid extra bolagsstämma den 21 oktober valdes Scott Beardsley till ny styrelseledamot samt avgick Lars Gatenbeck som styrelseledamot

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Aerocrine genomför företrädesemission via kvittning av lån och kontant betalning. Totalt tillförs Bolaget 136 Mkr

 

VD kommentar

”Försäljningen under tredje kvartalet visar en fortsatt återhämtning framförallt drivet av en positiv utveckling på den amerikanska marknaden. Valutajusterat är försäljningstillväxten +18 % jämfört med 2009. Bolagets huvudprodukt NIOX MINO fortsätter visa en stark utveckling i USA med en försäljningsökning om 36 % för perioden januari – september och med 45 % i kvartalet (i lokal valuta).

Den avslutade finansieringsprocessen har tillfört Bolaget 361 Mkr före emissionskostnader. En ytterligare förstärkt grupp långsiktiga huvudägare och en stark kassa gör att vi kan intensifiera vårt arbete för att uppnå kostnadsersättning för inflammationsmätning och därigenom uppnå försäljningstillväxt. Vi har under perioden förstärkt Bolagets amerikanska säljorganisation, vilket har resulterat i en tillväxt av den kliniska försäljningen i USA.

Under det tredje kvartalet har en ny generation av NIOX MINO lanserats i Europa och fått FDA godkännande i USA. Samarbete med Panasonic för att utveckla nästa generation produkter såväl för kliniskt bruk som för användning av patienten i hemmet fortskrider enligt plan”, säger Aerocrines VD Paul de Potocki.

För ytterligare information:

Paul de Potocki, VD Tel: 08-629 07 80                                                                         *
Michael Colérus, ekonomichef Tel: 08-629 07 85

www.aerocrine.se

Om Aerocrine Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12/11, 2010 kl 08.00.