Cardo AB

Delårsrapport januari - september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 11:29 CET

• Orderingång: 6.086 MSEK (6.423)

• Nettoomsättning: 5.592 MSEK (6.303)

• Rörelseresultat: 410 MSEK (310)

• Resultat efter skatt: 293 MSEK (211)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten efter skatt: 501 MSEK (978)

• Resultat per aktie: 10:85 SEK (7:81)

VD och koncernchef Peter Aru:
– Orderingången ökade med en procent under årets första nio månader. I tredje kvartalet ökade efterfrågan på vissa marknader i Europa medan antalet projektaffärer i koncernen var färre än under motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick under årets första nio månader till 7,3 procent jämfört med 4,9 procent. Orderingången under fjärde kvartalet förväntas öka jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultat - fullständig rapport
Se den fullständiga rapporten i bifogat pdf-dokument där tabeller och sammanställningar också finns. Rapporten är tillgänglig på www.cardo.com.

Tredje kvartalet 2010
Orderingången uppgick till 1.931 MSEK (2.033), vilket är oförändrat jämfört med föregående år efter justering för valutakurseffekter. Orderingången ökade i Europa och Latinamerika medan orderingången på övriga marknader var lägre. Serviceförsäljningen var i nivå med föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 1.901 MSEK (1.952), en ökning med 3 % justerat för valutakurseffekter.

Rörelseresultatet uppgick till 194 MSEK (109). Rörelseresultatet har belastats med 1 MSEK (25) i kostnader av engångskaraktär. Kostnaderna fördelar sig med 0 MSEK (9) i kostnad sålda varor och 1 MSEK (16) i försäljnings- och administrationskostnader.

Perioden januari till september 2010
Orderingången uppgick under årets första nio månader till 6.086 MSEK (6.423), en ökning med 1 % efter justering för valutakurseffekter. Orderingången ökade i östra Europa, Latinamerika och Asien. På övriga marknader var orderingången lägre i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 5.592 MSEK (6.303), en minskning med 5 % justerat för valutakurseffekter.

Rörelseresultatet uppgick till 410 MSEK (310). Rörelseresultatet har belastats med 52 MSEK (66) i kostnader av engångskaraktär för att främst anpassa produktionsverksamheten inom divisionen Cardo Flow Solutions. Kostnaderna fördelar sig med 41 MSEK (21) i kostnad sålda varor och 11 MSEK (45) i försäljnings- och administrationskostnader.

Fler anpassningar av organisationen bedöms medföra ytterligare upp till 19 MSEK i engångskostnader under resterande del av året. Full besparingseffekt beräknas att uppnås från andra kvartalet 2011. Sammanlagt beräknas åtgärderna ge årliga besparingar på cirka 35-40 MSEK.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas i Malmö måndag den 4 april 2011 kl 17.00.

Den valberedning som utsetts inför årsstämman 2011 består av:
Claes Boustedt (ordförande), L E Lundbergföretagen AB, Stockholm
Johan Ståhl, Lannebo fonder, Stockholm
Björn Franzon, Swedbank Robur fonder, Stockholm
Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Cardo

Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode kan skickas antingen till ledamot i valberedningen eller via Cardo för vidare befordran. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör förslag helst lämnas före årsskiftet.

Inbjudan till Financial Hearings idag den 12 november, kl 10.00
Cardos VD och koncernchef Peter Aru kommenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens idag kl 10.00. Anmälan görs på
www.financialhearings.com eller via e-post hearing@financialhearings.com. Det finns möjlighet att medverka och ställa frågor via telefonnummer 08-5051 3792. Konferensen kan även följas via webcast på www.cardo.com eller www.financialhearings.com, där man även kan lyssna och se presentationsbilderna i efterhand. Konferensen hålls på svenska.

Finansiell kalender
25 november 2010, Kapitalmarknadsdag i Stockholm
4 februari 2011, Bokslutskommuniké 2010
4 april 2011, Årsstämma i Malmö
5 maj 2011, Delårsrapport januari – mars
16 augusti 2011, Delårsrapport januari – juni
3 november 2011, Delårsrapport januari - september

För ytterligare information kontakta:
Peter Aru, VD och koncernchef, tel 010-4747 401
Ulf Liljedahl, CFO och vice VD, tel 010-4747 402
Maria Bergving, kommunikationsdirektör, tel 010-4747 405,
maria.bergving@cardo.com

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Med en omsättning på 9 miljarder kronor och med cirka 5.400 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.