Conpharm

Delårsrapport januari - september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 08:22 CET

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Rörelseintäkten under årets nio första månader 2010 uppgick till 1 041 TSEK (1,45 MSEK motsvarande period år 2009). Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster blev en vinst om 30 TSEK (en vinst om 358 TSEK motsvarande period 2009). Förändringen av kassaflödet (2 441 TSEK) är en följd av att placeringarna i företagscertifikat löstes in i början av året. Kassan vid periodens slut var 7,03 MSEK.

VERKSAMHETEN
Reumacon. Meda AB ansvarar för att genomföra de studier som skall ligga till grund för en kommande registrering av Reumacon. Kompletterande kliniska studier skall genomföras innan registrerings¬ansökan lämnas in till myndigheten. Dessa studier kan starta först när ytterligare data genererats som bekräftar substansens säker¬het. För att kunna genomföra dessa säkerhetsstudier har Meda utvecklat en beredning, som innebär att Reumacon förhoppningsvis kan ges i tillräcklig hög dos till försöksdjur och därmed att önskad plasmakoncentration uppnås.
Denna beredning måste nu genomgå ytterligare ett antal tester under år 2010 och 2011. Det kommer således att dröja en bit in på 2011 innan man kan bedöma om det är möjligt att starta en större säkerhetsstudie. Detta innebär att projektet är kraftigt försenat.

Wartec. Wartec lösning och kräm, ett medel mot ano-genitala vårtor, är utlicensierat för världen (utom USA) till Stiefel, ett amerikanskt bolag specialiserat inom området dermatologi. Stiefel stod 2009 för ca 60% av Conpharms intäkter av försäljning av råvara och royalty till produkterna Wartec och Podofilox (den produkt som marknadsförs av Paddock i USA). Stiefel har förvärvats av GlaxoSmithKline (GSK); ett av världens största läkemedelsbolag. Conpharms samarbete med Stiefel var baserat på två avtal, ett för Europa och ett för resten av världen. Avtalet för resten av världen löpte ut 31/12 2009 med undantag för om GSK lanserar Wartec på någon marknad där lansering ännu ej skett. Europaavtalet löper ut medio 2011.
Målsättningen att balansera verksamhetens kostnader och intäkter kommer då att bli svår att uppnå fullt ut. Detta är en följd av problemen i Reumaconprojektet med efterföljande förseningar samt av att intäkterna från Wartec kommer att upphöra.

Försäljning. Intäkterna består av royalty på försäljningen av Wartec och Podofilox.
Skillnaden i resultat mellan förra årets första tre kvartal och motsvarande period 2010 är dels att spatlar levererades för både 2009 och 2010 till Paddock tidigt 2009 och dels att ett av avtalen med Stiefel har upphört och därmed också royaltyintäkten från denna försäljning.
Nästa rapport publiceras 28/2 2011. Övriga rapporter kommer 15/4, 22/8 samt 18/11.
Bolagsstämma kommer att hållas i Uppsala den 8/4 2011.

Uppsala 18 november 2010
Styrelsen
Kontakt: Claes Handin, VD
Tel: 08-54067966
Mobil: 0708-613400
Mail: claeshandin@bahnhof.se
Rapporten har inte granskats av bolagets revisor